section

loga

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS: Transfer, configuration and development of a multidisciplinary model for promoting entrepreneurship in VET and higher education

Projekt reaguje na výzvy a doporučení Evropské unie v otázkách potřeby vytvoření více kreativních a inovativních podniků. Cesta k podnikání bude díky projektu podporována již na vyšších odborných školách a univerzitách. Hlavním cílem projektu je vytvoření multidisciplinárního modelu podporujícího edukaci v oblasti podnikání. V rámci vybudované sítě bude vytvořeno evropské centrum podnikání, které bude svými realizovanými aktivitami dostupné všem studentům, pedagogům a dalším zájemcům.

Inspirace je čerpána například z univerzity v Dánsku. V rámci uvedené univerzity již je v činnosti centrum/campus podnikání. Centrum poskytuje poradenské služby, vytváří odborné školící metodiky, školí pedagogy a realizuje další aktivity v oblasti podnikatelského vzdělávání.

Významným úkolem je aktivní spolupráce na vytvoření partnerské sítě, v rámci které dojde k transferu poznatků, know-how a využití dalších inovativních nástrojů.
V užší spolupráci s ostatními partnery je úkolem VŠFS analyzovat potřeby, transferovat a adaptovat poznatky a poskytnout je konečným uživatelům. V součinnosti s ostatními partnery se VŠFS podílí na vytvoření systému ukazatelů měřící výsledky a dopady školících aktivit v podnikání.

Do mezinárodního projektu je zapojeno 9 subjektů z 5 evropských zemí. Příjemce dotace je CEDIT (Odborné školící centrum - Itálie). Participujícími subjekty jsou univerzity, odborná vzdělávací centra, malé a střední podniky.

Vysoká škola finanční a správní v projektu figuruje jako cílový partner, jehož hlavním úkolem je analýza potřeb v uvedené oblasti, a ve spolupráci s ostatními zapojenými subjekty transferovat a adaptovat získané znalosti a dovednosti podnikatelského vzdělávání. Získané zkušenosti poté poskytnout bez rozdílu všem koncovým uživatelům a zájemcům.

http://www.eec-project.eu/cs

http://www.idea-camp.eu/

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.

Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.”

 

loga