section

loga

Rozvoj kreativity pro podnikání u žáků Ústeckého kraje

Název operačního programu:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba trvání projektu:

1. ledna 2009 – 30. června 2011

Postavení VŠFS v projektu:

VŠFS je jedním z partnerů

Žadatel:

Poradenství/Consultancy Tis Praha s. r. o.

Odkaz na webové stránky projektu: www.tis-praha.cz/kreativita

Kontaktní osoba: Doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Partneři:

Střední odborná škola podnikatelská, s. r. o., Most

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2

Střední průmyslová škola, Most, Topolová 584

Komora specialistů pro krizové řízení a insolvenci v ČR (správců konkurzních a vyrovnávacích podstat), Praha

Odborný garant projektu za VŠFS:

Mgr. Ing. Jaromír Tichý

Stručný obsah:

Úlohou VŠFS v projektu je navázání spolupráce s aktéry na trhu práce a SŠ Ústeckého kraje, spolupráce na analýze ŠVP zapojených škol, spolupráce při výběru zahraničních partnerských škol. V řešitelském týmu zabezpečuje sociologicko-psychologickou část výběru účastníků cílové skupiny, spolupracuje na tvorbě nového vzdělávacího programu SŠ. Součástí aktivit VŠFS je i publicita a spolupráce při evaluaci projektu.

Cíle projektu:

Cílem projektu je připravit a pilotně ověřit nový vzdělávací program pro žáky SŠ v Ústeckém kraji s cílem přispět k rozvoji jejich podnikatelských znalostí, schopností a dovedností. Modulové řešení (podnikání, společenská odpovědnost firem, zvládání rizika podnikání a insolvence, ICT a Business English) umožní využít mezipředmětové vazby a navrhnout vhodné zařazení nového programu do ŠVP a zamezení duplicit vyučovacích témat.

V rámci projektu bude připraveno a realizováno vzdělávání lektorů – pedagogů SŠ, kteří následně budou realizovat pilotní vzdělávání žáků.

Řešené moduly:

Podnikání, s důrazem na „výchovu k podnikání“, na rozvoj firmy od 1 zaměstnance po moderní, flexibilní firmu evropského trhu.
Společenská odpovědnost firem – sociálně ekologický rozměr, s důrazem na pochopení důležitých aspektů udržitelnosti rozvoje, principů chování moderní firmy jak ve vztahu k okolí, tak ve vztahu k zaměstnancům.
Práce s rizikem, problematika insolvence; cílem je naučit se s rizikem pracovat a riziko rozpoznat a řídit, využít jej formou „výzvy k realizaci změny“.
ICT, hlavní zdroj informací o možnostech podnikání a počítačové simulační ekonomické hry s cílem naučit se aktivně reagovat na tržní výzvy.
Jazyková příprava, Business English pro SME and Single EU Market.