section

loga

Posilování kompetencí VŠ pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji

Projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem – CentrumProjekt je součástí IPRM Ústí nad Labem – Centrum.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

 

Název operačního programu:

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Doba trvání projektu:

14. května 2009 – 28. února 2012

Postavení VŠFS v projektu:

VŠFS je jedním partnerů

Žadatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Odkaz na webové stránky projektu: http://pokrok.ujep.cz

Kontaktní osoba:Mgr. Iva Štěpničková, asistentka projektu, email: iva.stepnickova@ujep.cz, tel.: 475 282 238

Partneři:

Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i.

Odborný garant projektu za VŠFS:

Ing. Josef Švec

Stručný obsah:

Základním cílem je realizace čtyř základních vzdělávacích modulů vedoucích k posílení znalostní báze a kompetencí akademických a dalších pracovníků vysokých škol v Ústeckém kraji v souvislosti s požadavky znalostní ekonomiky. Realizace modulů a aktivní participace zaměstnanců vysokých škol povede ke zvýšení konkurenceschopnosti terciárního vzdělávání Ústeckého kraje v regionálním, národním a nadnárodním kontextu.

VŠFS bude spolupracovat na definování potřeb cílové skupiny, na zajišťování cílové skupiny, bude se podílet na organizaci veškerých vzdělávacích aktivit v rámci všech klíčových aktivit projektu; bude realizovat a kompletně zajišťovat kurzy Rozvoj klíčových kompetencí a Stres Management.

Cíle projektu:

Hlavním cílem je zkvalitnění realizovaných činností (především vzdělávání, ale též vědecké a výzkumné činnosti a spolupráce s praxí) a zvýšení konkurenceschopnosti VŠ působících na území Ústeckého kraje.

Dílčími cíli je zvyšování manažerských kompetencí řídících pracovníků VŠ, rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ a zvýšení úrovně znalostí cizích jazyků a dovedností v oblasti informačních technologií u všech pracovníků VŠ v ÚK.

Nástrojem ke splnění cílů je příprava a následná realizace kurzů dalšího vzdělávání, a to v rámci čtyř vzdělávacích bloků:

Posilování manažerských a osobnostních kompetencí řídících pracovníků VŠ.

Zvyšování úrovně jazykové vybavenosti pracovníků VŠ ve vztahu k jejich pedagogické, vědecké a technicko-hospodářské činnosti.

Posilování dovedností v oblasti informačních technologií (IT) u pracovníků VŠ ve vztahu k pedagogické, vědecké a technicko-hospodářské činnosti.

Rozvoj odborných kompetencí akademických pracovníků VŠ.