section

Stipendijní program

Podmínky poskytování stipendií upravuje Stipendijní řád VŠFS. V rámci podmínek a kritérií stipendijního řádu mohou studenti čerpat prospěchová a účelová stipendia. Mimo to nabízíme v rámci stipendií i mimořádné programy pro děti z dětských domovů a z náhradní rodinné péče a pro talentované tělesně handicapované uchazeče o studium.

Podrobný stipendijní řád naleznete v sekci Vnitřní předpisy.

Podpora stipendijního fondu

Stipendia pro tělesně handicapované uchazeče o studium

Vysoká škola finanční a správní nabízí tělesně handicapovaným zájemcům o bakalářské a navazující magisterské studium stipendijní program, z jehož prostředků je hrazeno částečné nebo úplné školné po celou dobu studia na VŠFS. Studenti jsou vybíráni ve výběrovém řízení stipendijní komisí. Příspěvek ze stipendijního programu je vázán na řádné plnění studijních povinností dle vnitřních předpisů školy.
Vysoká škola finanční a správní zajišťuje pro tělesně handicapované studenty technickou a studijní podporu, a umožňuje tak jejich plné zapojení do života školy. Budova v Estonské ulici v Praze 10 a studijní středisko v Mostě jsou plně vybaveny bezbariérovým přístupem. Handicapovaní studenti mají také možnost získat ubytování v nově zrekonstruovaném studentském domě v Záběhlické ulici v Praze 10.

Podmínky nutné pro zařazení do výběrového řízení pro přidělení stipendia:

  • vyplněná přihláška (dostupná ke stažení na této stránce),
  • stručný životopis doplněný motivačním dopisem,
  • ověřená kopie maturitního vysvědčení,
  • lékařská zpráva, fotokopie průkazu ZTP/P či ZTP,
  • test studijních předpokladů dle zvoleného oboru.

Kontaktní informace:
Mgr. Vlasta Ditrichová, 210 088 844, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Stipendia pro děti z dětských domovů a z náhradní rodinné péče

Vysoká škola finanční a správní a Městská část Praha 10 společně nabízejí bakalářský stipendijní program pro děti z dětských domovů a z náhradní rodinné péče. Jedná se o zcela unikátní pilotní projekt, který nemá v českém školství obdoby a který umožní studium i uchazečům bez potřebného sociálního zázemí.
Uchazečům, kteří projeví zájem o studium na Vysoké škole finanční a správní a prokáží potřebný stupeň znalostí, bude umožněno zvýšit své vzdělání na prestižní vysoké škole a získat velmi významnou konkurenční výhodu na trhu práce i v osobním životě.

Nabízíme:
• Studium na Vysoké škole finanční a správní je studentům hrazeno v plné výši z dotací MČ Praha 10.
• Ubytování studentů je zajištěno v nově zrekonstruovaném studentském domě – Záběhlická a je plně hrazeno MČ Praha 10.
• MČ Praha 10 zajistí studentům pracovní praxi na svých pracovištích a nejlepším studentům nabídne možnost zaměstnání po úspěšném ukončení studia.
• Každý student má možnost získat prospěchové, účelové, sociální a ubytovací stipendium dle vnitřních předpisů Vysoké školy finanční a správní.

Podmínkou ke studiu je ukončené středoškolské vzdělání, absolvování testů studijních předpokladů a motivačních pohovorů. Studium probíhá prezenční formou. Veškeré podrobnosti jak ke studiu, tak k praktickým otázkám ubytování a financování Vám poskytneme buď telefonicky na níže uvedených kontaktech nebo přímo na Dnech otevřených dveří na Vysoké škole finanční a správní.

Kontaktní informace:
Mgr. Vlasta Ditrichová, 210 088 844, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Stipendium za vynikající studijní výsledky

je přiznáno studentům v prezenční formě studia, na základě studijních výsledků dosažených v předcházejícím akademickém roce resp. v předcházejícím ročníku studia.
Výše stipendia se stanovuje v závislosti na aritmetickém průměru známek ze všech zkoušek a klasifikovaných zápočtů složených v souladu se schváleným studijním plánem a organizací příslušného akademického roku. Aritmetický průměr známek pro nárok na stipendium musí být v rozmezí 1,0 až 1,30.

Kontaktní informace:
Ing. Monika Kofroňová, 255 785 703, monika.kofronova@vsfs.cz

Účelové stipendium

je přiznáno studentům například za vynikající tvůrčí činnost přispívající k prohloubení znalostí, zejména účast na výzkumném projektu nebo činnosti, za významný podíl na zvýšení prestiže VŠFS, za její úspěšnou reprezentaci apod.

Kontaktní informace:
Mgr. Hana Šenkýřová, 210 088 829, hana.senkyrova@vsfs.cz

Sociální stipendium (státní stipendium)

může být přiznáno studentům, kteří mají nárok na přídavek dle zákona o státní sociální podpoře. Stipendium je placeno ze státního rozpočtu.

Kontaktní informace:
Mgr. Lucia Hupková, 210 088 827, 602 338 222, lucia.hupkova@vsfs.cz

Ubytovací stipendium (státní stipendium)

může být přiznáno studentům prezenční formy studia, kteří nemají místo trvalého pobytu v tom okrese, ve kterém studují. Dále musí splňovat další podmínky udělení ubytovacího stipendia dle stipendijního řádu Vysoké školy finanční a správní. Stipendium je hrazeno ze státního rozpočtu.

Kontaktní informace:
Mgr. Lucia Hupková, 210 088 827, 602 338 222, lucia.hupkova@vsfs.cz

Doktorské stipendium

může být přiznáno na základě žádosti studentům doktorského studijního programu v prezenční formě studia. O písemné žádosti rozhoduje rektor.

Kontaktní informace:
Mgr. Hana Šenkýřová, 210 088 829, hana.senkyrova@vsfs.cz