section

Zahraniční styky

Mezinárodní spolupráci a mobilitu považuje VŠFS za významný předpoklad pro zvyšování kvality činnosti v oblasti vědy, výzkumu a výuky. Kvalitně vytvořená síť zahraničních partnerů umožňuje VŠFS optimální získávání informací a zkušeností, stejně tak jako mobilitu studentů a zaměstnanců.

VŠFS se aktivně zapojuje do nejrůznějších forem mezinárodní spolupráce. V oblasti vzdělávání se jedná především o mobility studentů na období jednoho až dvou semestrů na všech úrovních, a mobility pedagogů orientuje na vytváření společných vědeckých projektů. Usiluje o zapojení všech kateder do tohoto procesu, přičemž zvýšenou měrou klade důraz na využívání programů Evropské unie. V rámci internacionalizace vzdělávání uplatňuje, spolu s ostatními členskými státy Evropské unie, závěry Boloňské deklarace.

Mezinárodní aktivity vědecko-výzkumné povahy pak zahrnují základní a komerční výzkum ve spolupráci se zahraničními partnery, vystoupení na mezinárodních konferencích a publikování v zahraničních odborných periodikách a sbornících. Dále VŠFS zprostředkovává stipendijní nabídky nezávislých agentur.
Předpokladem úspěšné spolupráce mezinárodního formátu je bezesporu dostatečná prezentace školy a vytvoření vazeb s potenciálními partnery v zahraničí. Zástupci naší školy se proto pravidelně účastní vzdělávacích veletrhů, mezinárodních setkání, návštěv a stáží pořádaných či podporovaných NAFSA, Fulbrightovou komisí a American Chamber of Commerce. Výsledkem je síť zahraničních vysokých škol, s nimiž spolupracujeme v oblasti vzdělávání i výzkumu.

 eea grants 

 

CityUniversity