section

 

 

Seminář v rámci dalšího vzdělávání „Regionální management a poradenství v Euroregionu Elbe-Labe“ č. EEL-0179-D-2-00

Název operačního programu:

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007- 2013

Doba trvání projektu:

30. 4.2012 – 30. 4. 2013

Postavení VŠFS v projektu:

VŠFS je partnerem

1. Nositel projektu/ Leadpartner: Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der TU Dresden e. V.
2. Odkaz na webové stránky nositele projektu/ Leadpartnera: www.eipos.de

3. Kontaktní osoba: Melanie Döring.

Partneři:
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Odborný garant projektu za VŠFS:
Ing. Václav Kohout, CSc. MBA

Stručný obsah:

Základem projektu byl 10denní seminář aktivistů a pracovníků samosprávy Ústeckého kraje, který probíhal částečně v Drážďanech a částečně v Mostě. Doplňkem projektu byly plánované exkurze v regionu a interaktivní strategická hra. Seminář se věnoval následujícím tématům regionálního managementu: 1. Podpora regionálních procesů strategického rozvoje, 2. Regionální a územní plánování, 3. Regionální rozvojové koncepty pro euroregion; migrace a demografické změny, 4. Regionální marketing a metodika zpracování jeho strategie, 5. Financování, controlling, evaluace v regionálním managementu, včetně možností a problémů s financováním a finanční podporou, tzv. past podpůrných prostředků.

Cíle projektu:

Cílem projektu bylo: 1) zlepšení přeshraniční spolupráce a zvýšení kvalifikace osob, které mají odpovědnost za rozvoj regionu a mají možnost spolurozhodovat; 2) zvýšení kvality projektového managementu; 3) využití specifických regionálních potenciálů; 4) vytvoření synergického efektu; 5) zlepšení klíčových komunikačních kompetencí účastníků.

Financování projektu:

Na projektu č. EEL-0179-D-2-00 s názvem Seminář v rámci dalšího vzdělávání „Regionální management a poradenství v Euroregionu Elbe-Labe“ se finančně podílelo Evropské společenství v rámci ERDF, Evropského fondu pro regionální rozvoj s využitím programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013.
Projekt společně připravily, realizovaly a spolufinancovaly instituce: EIPOS e. V. Dresden a VŠFS o.p.s. Praha.

Výsledky projektu:

Výstupem z projektu bylo proškolení osmi českých a deseti saských manažerů regionálního rozvoje, kteří budou ovlivňovat rozvoj příhraničních regionů a připravovat další společné projekty v rámci programu Cíl 3/ Ziel 3.
Proběhlo celkem 10 vzdělávacích seminářů o rozsahu 80 výukových hodin zaměřených na problematiku managementu regionálního rozvoje v kontextu Česko-Saské příhraniční oblasti.

Rozpis seminářů:

1 Regionální management – výzva, naděje a šance (Drážďany, 18. 6. 2012) se zaměřením na novou orientaci regionů a oblastí, aktuální a do budoucnosti orientované oblasti činností a regionální management jako nástroj strategického rozvoje regionu.

2 Moderní regionální management (Drážďany, 20. 6. a 21. 6. 2012) se zaměřením na dynamiku rozvoje povolání a nové kompetence, organizační formy, evaluaci – monitoring, zadávání veřejných zakázek.

3 Doprovodný regionální strategický proces vzdělávání (Drážďany, 21. 6. 2012) se zaměřením na momentální stav a jeho analýzu, SWOT-analýzu, vzorové příklady rozvoje, strategické a operativní jednání.

4 Regionální plánování – orientace na budoucnost (Drážďany, 19. 6. 2012) se zaměřením na regionální rozdělení, regionální plánování, regiony (euroregiony, metropolitní regiony), regionální koncept evropské integrace, migraci a demografické změny regionů.

5 Regionální marketing (Most, 19. 9. a 20. 9. 2012) se zaměřením na vzorový příklad regionálního marketingu, marketingový mix a počáteční opatření, struktury sloužící k prosazení strategie regionálního marketingu, marketingový plán a jeho financování jako veřejně-privátní partnerství, nástroje marketingu a evaluační přístupy.

6 Financování, controlling, evaluace v regionálním managementu (Drážďany, 17. 9. a 18. 9. 2012) se zaměřením na problémy financování, prostředky financování, způsoby financování, politiku získávání podpory (EU, státy, kraje, oblasti).

7 Speciální výzvy v regionálním managementu (Most, 21. 9. 2012) se zaměřením na management zdravého regionu (region jako salutogenní faktor), podporu hospodářství jako management inovativního prostředí a management demografických změn.

8 Síťový management (Most, 20. 9. a 21. 9. 2012) se zaměřením na podnikatelské subjekty, znaky a formy, kooperaci, důvody, výhody a nevýhody, oblasti, (právní) formy, budování spolupráce, zásady a problémy.

9 Komunikační techniky (Drážďany, 22. 6. 2012) se zaměřením na úvod do komunikace a moderování, prezentaci pracovních výsledků; vedení jednání.

10 Plánování hry – regionální management (Most, 6. 9. a 19. 9. 2012) se zaměřením na využití získaných odborných vědomostí na příkladu případové studie, na skupinovou práci a prezentaci výsledků.

Odborníci z obou zemí obohatili semináře novými impulzy a tématy v regionu Labe. Navázané kontakty budou v budoucnosti využívány k rozvíjení a provedení dalších projektů. Předběžně je projednáno pokračování modifikovaného tématu č. 10 - Strategická hra v oblasti regionálního managementu. Dále byla projednána možnost další spolupráce s německým partnerem v programu Cíl 3 ve formě návrhu projektu DUÁL pro rok 2013.

Zapojení sociálně ekonomické fakulty UJEP do projektu bylo zajištěno zařazením RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D., současného děkana této fakulty, do lektorské činnosti v české části seminářů.