section

loga

Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007 – 2010

Název programu:

EUPRO

Doba trvání projektu:

18. ledna 2007 – 31. prosince 2010

Postavení VŠFS v projektu:

VŠFS je spoluřešitel a spolupříjemce dotace

Řešitel projektu a příjemce dotace:

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s.

Odkaz na webové stránky projektu: http://vuhu.jednicky.cz, sekce RKO: http://vuhu.jednicky.cz/index.php?lg=cz&sel=menu&menuID=75

Kontaktní osoba: Ing. Alena Miletičová

Partneři:

Asistenční centrum, a. s. – spoluřešitel a spolupříjemce

Odborný garant projektu za VŠFS:

prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Stručný obsah projektu:

Projekt je realizován v období let 2007 – 2010, VŠFS je jedním z partnerů koordinátora – Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. Most a jeho hlavním posláním je informování o podpůrných programech EU s důrazem na 7. rámcový program Evropské unie. Další aktivitou je asistence při přípravě a podávání projektů. Grant pokrývá 50% rozpočtu, dalších 50% hradí VŠFS.

Smyslem projektu je posílení vědomí a znalostí o rámcových programech a vytvoření podmínek ke zlepšení integrace subjektů v severozápadních Čechách.

Cíle projektu:

Podpora národní informační infrastruktury pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU, zpřístupnění programů EU pracovištím VaV, průmyslovým podnikům (především MSP technologicky orientovaným) a jiným organizacím (VŠ atd.).

Monitoring regionálních podnikatelských i nepodnikatelských, soukromých i veřejnoprávních subjektů s výzkumným a vývojovým potenciálem a podpora jejich integrace do národních i mezinárodních sítí výzkumu a vývoje (rozvoj Evropského výzkumného prostoru – ERA).

Podpora regionálních podnikatelských i nepodnikatelských, soukromých i veřejnoprávních subjektů s výzkumným a vývojovým potenciálem při přípravě a předkládání jejich návrhů projektů výzkumu a vývoje, zejména do 7. rámcového programu EU pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační aktivity 2007 – 2013.