Řízení podniku a podnikové finance

Bc.Ing.
Bakalářské studium
název oboru:  Řízení podniku a podnikové finance
titul:Bc.
jazyk:česky
program:Ekonomika a management (B6208)
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Obor si klade za cíl provázat absolventům znalost teoretických východisek ve spojení s jejich praktickou aplikací prostřednictvím studijních předmětů primárně zaměřených na aktivity jednotlivých podnikových útvarů. Je postaven na ekonomickém a kritickém myšlení orientovaném na podnikavost, podnikání, tvořivost, kreativitu, schopnost prezentace a komunikace, aktivní přístup ke světu, otevřený přístup k novým formám podnikání. Důraz je kladen na exaktní myšlení, které je založeno na ověřených kvalitativních a kvantitativních datech, na schopnosti práce s informacemi, s trendovými informačními a prezentačními systémy. Podnikání představuje na vědeckém základě jako sled vzájemně propojených projektů a procesů konkrétních podnikových útvarů, které jsou řízeny prostřednictvím strategického a operativního plánování, rozhodování.  Absolventi budou díky všeobecným i odborným znalostem a dovednostem schopni reagovat na měnící se tržní podmínky v podnikatelské činnosti. V posledním ročníku zpracují reálný podnikatelský plán, který nabídnou prostřednictvím Mini Dne D potenciálním investorům.

Profilové předměty

  • Řízení podniku
  • Moderní management
  • Řízení lidských zdrojů
  • Zdroje financování podniku
  • Mezinárodní obchodní vztahy
  • Finanční analýza podniku
  • Účetnictví
  • Business model
  • Auditing

Uplatnění

Studijní program zabezpečuje všestrannou přípravu vedoucích pracovníků na střední manažerské funkce v obchodních korporacích, holdingových strukturách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání OSVČ, v rodinných podnicích, ve službách, popř. v neziskových subjektech.

Studijní plány

Další informace

Global program

Studijní obor lze studovat také v kombinaci tzv. Global program, který se skládá z bakalářského studia na VSFS a BSBA, které je organizováno jako kurzy City University of Seattle:

Bakalářské studium
Bc.Ing.
bakalářské studium