section

Právo v podnikání

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Právo v podnikání
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory, Právo
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Studijní program je konstruován tak, aby poskytoval studentům široký okruh informací z oblasti práva soukromého a v racionální míře i veřejného. To znamená, že absolvent je schopen zpracovat a posoudit problematiku z oblasti různých právních odvětví vč. Evropského soutěžního práva. Jde o studijní program, který se zaměřuje na aplikované využití práva a je postavený jako ucelené dvouleté navazující magisterské studium, jehož absolventi nebudou podle stávající právní úpravy moci vykonávat právně regulovaná, speciální právnická povolání (advokát, notář, soudce atd.).

Toto navazující magisterské studium rozšíří významně teoretickou základnu poznatků a znalostí absolventů předchozího bakalářského právního studia, zejména bakalářského studijního programu Právo v podnikání.

Kromě teoretických znalostí si absolvent během studia prohloubí zejména určité právně-technické dovednosti. Samostatný předmět je věnován posílení dovednosti právní argumentace, a to v ústním i písemném styku. Absolvent dokáže kvalifikovaně spolupracovat na přípravě právních dokumentů, souvisejících s běžnými i méně obvyklými podnikatelskými aktivitami. Fundovaně bude schopen posoudit dokumenty předložené mu druhou stranou a dovodit z toho příslušné závěry.
 

Profilové předměty

  • Controlling
  • Obchodní závazkové právo
  • Pracovní právo
  • Strategické řízení podniku

Uplatnění

Absolvent je připraven vykonávat vyšší manažerské funkce v soukromých firmách, s perspektivou celkového řízení těchto firem po nabytí odpovídajících praktických zkušeností. Dokáže se v nich uplatnit i na pozici právního specialisty, a to ve vztahu k různým aspektům jejich fungování. Může též vykonávat funkci špičkového konzultanta, a to i v oblasti mezinárodních obchodně-právních vztahů. Je schopen sám se svojí firmou podnikat, kvalitně jí řídit, neboť bude na konkrétní řešení problémů teoreticky i metodicky připraven. Může se zapojit i do činnosti ve veřejném sektoru. Zejména v oblasti hospodářské a finanční správy.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium