section

Bezpečnostně právní studia

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Bezpečnostně právní studia
titul:Mgr.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Bezpečnostní obory
zaměření:profesní
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Studijní program Bezpečnostně právní studia, zařazený v rámci stejnojmenného studijního programu, je koncipován jako magisterský navazující manažersko-bezpečnostní, právní a forenzní, který má přímou souvislost a návaznost na stejně zaměřený bakalářský studijní program. Nabízí v plném rozsahu současných vědeckých poznatků oboru znalosti, schopnosti a dovednosti především z oblasti bezpečnostní problematiky, práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd s důrazem na jejich uplatnění v rámci fungování organizací a institucí, jichž se bezprostředně týká zajišťování vnější i vnitřní bezpečnosti státu, činností jeho organizací, institucí, nebo specializovaných pracovišť působících v zahraničí, ale též soukromé sféry.

Absolvent je schopen realizovat komplexní program efektivní prevence, plánovat, organizovat, vést a kontrolovat veškeré bezpečnostní činnosti v konkrétním subjektu. Umí vyhodnotit právní, ekonomické, technické, psychologické aj. aspekty bezpečnosti. Je schopen plnohodnotně se zapojit v činnosti kritické infrastruktury státu a vysoce odborně zde pracovat. Získá vědomosti, dovednosti a praktické návyky, které vytvoří předpoklady pro úspěšný výkon funkce bezpečnostního manažera specialisty jakkoliv vysoké úrovně. Umí pracovat s vědeckými a odbornými prameny a informačními právními systémy a rovněž využívat výzkumné metody, různé strategie a etické aspekty bezpečnostního managementu. Je připraven k efektivní spolupráci s orgány a institucemi státní a veřejné správy, např. s Policií ČR, obecní policií, celní správou, Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační služba ČR, s orgány státní a veřejné správy aj. Umí zkoordinovat či vypracovat programy prevence protiprávní činnosti i sociálně patologických jevů.

Profilové předměty

  • Aplikované trestní právo
  • Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém
  • Bezpečnostní vědy
  • Dokazování v trestním řízení
  • Kriminologie
  • Kriminalistika – teorie a metodologie
  • Krizové řízení ve veřejné správě 
  • Probační a mediační služba
  • Systém ochrany bezpečnosti ČR
  • Teorie vnitřní bezpečnosti 

Uplatnění

Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Bezpečnostně právní studia je optimálně připraven vykonávat vysoce kvalifikovaně činnost na pozici bezpečnostního manažera (specialisty) na úrovni středního a vyššího či nejvyššího managementu na úseku zajištění bezporuchového fungování bezpečnostních pravidel. Jak ve státní správě, v bezpečnostních složkách, tak také v soukromém sektoru. Studiem získá mimořádně široké možnosti odpovídajícího uplatnění zejména v předpokládaném vývoji bezpečnostní situace, která odráží světové dění, politiku a ekonomiku.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium