Bezpečnostně právní studia

Bc.Mgr.
Navazující magisterské studium
název programu:  Bezpečnostně právní studia
titul:Mgr.
jazyk:česky
název oboru:Bezpečnostně právní studia
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Karlovy Vary: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Studijní obor Bezpečnostně právní studia, zařazený v rámci stejnojmenného studijního programu, je koncipován jako navazující magisterský obor manažersko-bezpečnostní, právní a forenzní, který má přímou souvislost a návaznost na stejně zaměřený bakalářský studijní obor. Nabízí v plném rozsahu současných poznatků oboru znalosti, schopnosti a dovednosti především z oblasti bezpečnostní problematiky, práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd s důrazem na jejich uplatnění v rámci fungování organizací a institucí, jichž se bezprostředně týká zajišťování vnější i vnitřní bezpečnosti státu, činností jeho organizací, institucí, ale též soukromé sféry.

Absolvent je schopen realizovat komplexní program efektivní prevence, plánovat, organizovat, vést a kontrolovat veškeré bezpečnostní činnosti organizace. Umí vyhodnotit právní, ekonomické, technické, psychologické aj. aspekty bezpečnosti. Získá vědomosti, dovednosti a praktické návyky, které vytvoří předpoklady pro úspěšný výkon funkce bezpečnostního manažera specialisty. Umí pracovat s vědeckými a odbornými prameny a informačními právními systémy a rovněž využívat výzkumné metody, různé strategie a etické aspekty bezpečnostního managementu. Je připraven k efektivní spolupráci s orgány a institucemi státní a veřejné správy, např. s Policií ČR, obecní policií, celní správou, Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační ČR, s orgány státní a veřejné správy aj. Umí zkoordinovat programy prevence protiprávní činnosti i sociálně patologických jevů.

Profilové předměty

  • Dokazování v trestním řízení
  • Forenzní psychologie, psychiatrie a sexuologie
  • Hospodářská a ekonomická kriminalita
  • Krizové řízení a integrovaný záchranný systém
  • Právní a hmotná odpovědnost organizace
  • Prevence kriminality
  • Řízení bezpečnosti v organizaci
  • Trestně právní rizika podnikání
  • Probační a mediační služba
  • Aplikované trestní právo

Uplatnění

Absolvent navazujícího magisterského studijního oboru Bezpečnostně právní studia je optimálně připraven vykonávat činnost na pozici bezpečnostního manažera (specialisty) na úrovni středního a vyššího managementu na úseku zajištění bezporuchového fungování bezpečnostních pravidel jak ve státní správě, tak v soukromém sektoru. Studiem získá široké možnosti odpovídajícího uplatnění zejména v předpokládaném vývoji bezpečnostní situace, která odráží světové dění, politiku a ekonomiku.

Studijní plány

Předpokládané znalosti

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Mgr.
magisterské studium