Bezpečnostně právní studia

Bc.
Bakalářské studium
název programu:  Bezpečnostně právní studia
titul:Bc.
jazyk:česky
název oboru:Bezpečnostní obory
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Studijní obor Bezpečnostně právní studia, zařazený v rámci studijního programu Bezpečnostně právní studia, je koncipován jako obor právní a bezpečnostní, poskytující široký okruh poznatků a znalostí především z oblasti práva, kriminalistiky, forenzních věd a bezpečnostních studií.

Absolvent získá systematické znalosti relevantních právních konceptů, principů a pravidel vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva, jejich vzájemných vazeb a mechanismu jejich aplikace. Je komplexně a na odpovídající úrovni obeznámen i s aktuální úpravou příslušných právních odvětví, přičemž důraz je kladen na trestní právo, dále na ucelené znalosti z teorie a základů praxe kriminalistiky, forenzních disciplín a bezpečnostní problematiky. Má potřebné znalosti o psychologických a sociologických kontextech kriminality (hodnoty, normy, sociální deviace a patologie), o příčinách a přístupech ke zjišťování korupce, o základních pohledech na prevenci těchto jevů. Získané znalosti z ekonomických disciplín umožňují současně aplikaci při řešení a ovlivňování konkrétních bezpečnostních jevů např. v podnikání, státní správy apod. Absolvent má zároveň kromě kvalitních znalostí z trestního práva potřebné znalosti z kriminologie a kriminalistiky, nutné pro stanovení účinných strategií ochrany veřejného pořádku a prosazování práva. Tím má současně odpovídající znalosti z teorie a metodologie boje proti negativním společenským jevům.

Profilové předměty

 • Bezpečnostní studia 1,2
 • Forenzní psychologie
 • Hospodářská kriminalita
 • Kriminalistická dokumentace
 • Kriminalistická technika
 • Ochrana osob, majetku informací a duševního vlastnictví
 • Organizace veřejné správy
 • Správní a ústavní soudnictví
 • Teorie práva
 • Trestní právo 1,2
 • Ústavní právo a státověda 1,2
 • Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy
 • Vybrané problémy kriminologie
 • Základy sociologie a společenskovědního výzkumu

Uplatnění

Absolvent bakalářského studijního oboru Bezpečnostně právní studia bude připraven vykonávat činnost na pozici bezpečnostního specialisty na úrovni vedení v organizaci či instituci (např. bezpečnostní ředitel, ředitel bezpečnostní, nebo detektivní služby atd.). Získá široké možnosti uplatnění, a to zejména s ohledem na předpokládaný vývoj bezpečnostní situace ve společnosti.

Studium je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, připravených zastávat odpovědné a na teoretickou připravenost náročné pozice ve státní správě, veřejné správě a soukromém sektoru. Cílem je poskytnout profesní bakalářské vzdělání v právní a bezpečnostní specializaci a připravit odborníky pro konkrétní profese bezpečnostního specialisty. Absolvent studijního oboru Bezpečnostně právní studia, bude schopen efektivního výkonu činností na pozici bezpečnostně právního specialisty na úrovni nejméně středního řízení v organizaci či instituci.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.
bakalářské studium