section

Bezpečnostně právní studia

Bc.Mgr.
Bakalářské studium
název programu:  Bezpečnostně právní studia
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Bezpečnostní obory
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Studijní program Bezpečnostně právní studia, zařazený v rámci studijního programu Bezpečnostně právní studia, je koncipován jako program právní a bezpečnostní, poskytující v této souvislosti široký okruh poznatků a znalostí především z oblasti bezpečnostních studií, práva, kriminalistiky a forenzních věd.

Absolvent získá systematické znalosti relevantních právních postupů, principů a pravidel vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva, jejich vzájemných vazeb a mechanismu jejich aplikace. Je komplexně a na odpovídající úrovni obeznámen i s aktuální právní úpravou příslušných právních odvětví, přičemž důraz je kladen na trestní právo, dále na ucelené znalosti z teorie a základů praxe kriminalistiky, forenzních disciplín a bezpečnostní problematiky a také nauky o zločinu, tedy kriminologie. Též má potřebné znalosti o psychologických a sociologických kontextech kriminality (hodnoty, normy, sociální deviace a patologie), o příčinách a přístupech ke zjišťování korupce, o základních pohledech na prevenci těchto jevů. Získané znalosti z ekonomických disciplín umožňují současně aplikaci při řešení a ovlivňování konkrétních bezpečnostních jevů např. v podnikání, státní správy apod. Absolvent má zároveň kromě kvalitních znalostí z trestního práva potřebné znalosti z kriminologie a kriminalistiky, nutné pro stanovení účinných strategií ochrany právě veřejného pořádku, majetku a prosazování práva. Tím má současně odpovídající znalosti z teorie a metodologie boje proti negativním společenským jevům.

Profilové předměty

 • Bezpečnostní studia 1,2
 • Forenzní psychologie
 • Hospodářská a ekonomická kriminalita
 • Kriminalistická dokumentace
 • Kriminalistická technika
 • Ochrana osob, majetku informací a duševního vlastnictví
 • Organizace veřejné správy
 • Správní a ústavní soudnictví
 • Teorie práva
 • Trestní právo 1,2
 • Ústavní právo a státověda 1,2
 • Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy
 • Vybrané problémy kriminologie
 • Základy sociologie a společenskovědního výzkumu

Uplatnění

Absolvent bakalářského studijního programu Bezpečnostně právní studia bude připraven vykonávat činnost na pozici bezpečnostního specialisty na úrovni vedení v organizaci či instituci (např. bezpečnostní ředitel, ředitel bezpečnostní, nebo detektivní služby atd.). Získá široké možnosti uplatnění, a to zejména s ohledem na předpokládaný vývoj bezpečnostní situace ve společnosti.

Studium je určeno k přípravě vysoce kvalifikovaných odborníků, připravených zastávat odpovědné a na teoretickou připravenost náročné pozice ve státní správě, veřejné správě a soukromém sektoru. Cílem je poskytnout profesní bakalářské vzdělání především v právní a bezpečnostní specializaci. Zároveň připravit odborníky pro konkrétní profese bezpečnostního specialisty. Absolvent studijního programu Bezpečnostně právní studia, bude tedy schopen efektivního výkonu činností na pozici bezpečnostně právního specialisty na úrovni nejméně středního řízení v organizaci či instituci.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Mgr.
bakalářské studium