section

Finance

Bc.Ing.Ph.D.
Doktorské studium
název programu:  Finance
titul:Ph.D.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory
fakulta:Fakulta ekonomických studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium

Cílem doktorského studia v programu Finance je připravit absolventy ke zvládnutí obecné metodologie vědecké práce a vybavit je specializovanými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi z oblasti finančních trhů a finančních institucí, vedoucím k originálním tvůrčím postupům, výzkumům a systematické publikační aktivitě. To vše se odrazí v původní a inovativní disertační práci. Standardní doba studia je 3 roky.

Studium připravuje absolventy pro práci v analytických útvarech institucí v soukromém i veřejném sektoru (banky, pojišťovny, centrální a regionální úřady, ministerstva apod.) nebo v akademické sféře (vysoké školy, výzkumné ústavy apod.).

 

Profilové povinné předměty:

 • Teorie finančních trhů a analýza jejich stability
 • Finanční instituce a jejich řízení
 • Kvantitativní metody finanční analýzy
 • Metody řízení finančních riziky
 • Makroekonomická teorie a analýza
 • Metodologie vědy

Informace o volitelných předmětech

 • Derivátový hedging
 • Mezinárodní finanční vztahy
 • Pojistná teorie a politika
 • Teorie podnikových financí a controllingu
 • Teorie veřejných financí
 • Teorie a realizace měnové politiky

Detailní informace o předmětech najdete v Katalogu předmětů:
http://is.vsfs.cz/predmety/katalog.pl

Studijní plán doktoranda

 1. Studijní plán určuje podmínky, které musí student v příslušném programu splnit  v průběhu studia a při jeho řádném ukončení.
 2. Studijní plán si student sestavuje na začátku studia pod vedením svého školitele.
 3. Studijní plán obsahuje seznam předmětů doktorského studijního programu (s rozlišením povinných a volitelných předmětů, včetně určení volitelného předmětu, který bude součástí státní závěrečné doktorské zkoušky) s plánovanými termíny zkoušek, pracovní název a harmonogram zpracování disertační práce, rámcové termíny státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.
 4. Součástí studijního plánu jsou dále zejména:
  1. publikování alespoň dvou odborných statí na úrovni  časopisů s recenzním řízením, souvisejících s tématem disertační práce (doporučujeme jednu z těchto odborných statí publikovat v časopise evidovaném v databázi Web of Science nebo Scopus). V případě spoluautorství musí být doktorand prvním (a korespondujícím) autorem s podílem alespoň 50 %, do publikační činnosti se při tom započítávají pouze autorské podíly,
  2. alespoň dvě vystoupení na konferencích s publikací příspěvku, zaměřeného k tématu disertační práce,
  3. zapojení do výzkumné práce zejména školicího pracoviště s doloženými výstupy (zapojením v projektech, publikace, posudky apod.), včetně mezinárodní výzkumné aktivity doktoranda podle akreditačních požadavků,
  4. prezentace výsledků výzkumu na diskusním semináři doktorandů nebo na konferenci doktorandů na VŠFS, a to alespoň dvakrát po dobu studia,
  5. v případě prezenční formy studia také pedagogická činnost.
 5. Studijní plán plní student pod vedením školitele.

Studijní plány

Doktorské studium
Bc.Ing.Ph.D.
doktorské studium