section

Konference doktorandů 2020

Dne 5. listopadu 2020 proběhl sedmý ročník konference doktorandů na Vysoké škole
finanční a správní s názvem Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů. Tentokrát však nikoliv, jak bylo doposud obvyklé, v sídle Vysoké školy finanční a správní v Praze-Vršovicích, nýbrž on-line formou videokonference.
I tato forma konference umožnila splnit její účel, přesto však považuji osobní setkání za přínosnější. Doufám proto, že příčiny této netradiční formy (nezbytná ochranná opatření vyplývající z nouzového stavu) brzy pominou a v roce 2021 se setkáme osobně.
Součástí doktorského studia je výzkum, který provádí doktorand pod vedením svého
školitele. Povinnost publikovat výsledky výzkumu, zaměřeného na téma disertační práce doktoranda, je v České republice zakotvena v Zákonu o vysokých školách (zákon č. 111/1998), ve kterém se v § 47 odst. 4 uvádí: „Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.“ Jednou z forem publikací jsou příspěvky prezentované na konferencích doktorandů.
Mezi další cíle konference, kromě publikačního výstupu, nesporně patří také získání
podnětů pro další výzkum, a to díky kritické diskusi na konferenci. Důležitým přínosem je i zdokonalení se v technice prezentace, v diskusi nad předneseným příspěvkem, v obhajobě příspěvku.
Jak se již stalo tradicí, konference se zúčastnili nejen doktorandi z VŠFS, ale i z dalších
univerzit, a to z Vysoké školy ekonomické v Praze, Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity P. J. Šafárika v Košicích. Ve sborníku jsou také příspěvky z Mendelovy univerzity v Brně
a Západočeské univerzity v Plzni. Jako obvykle se i této videokonference zúčastnili někteří školitelé, členové oborové rady doktorského studia a další účastníci.
I letos jsme vyslechli příspěvky z řady oborů. Šlo o příspěvky z oblasti podnikové
ekonomiky a účetnictví, veřejných financí a daní, cestovního ruchu a dopravy, měnové politiky, finanční gramotnosti a další. Prezentace příspěvků byly doprovázeny diskusí, včetně kritických připomínek k obsahové i formální úrovni prezentací. 
Sborník obsahuje 11 příspěvků. Všechny příspěvky prošly oboustranně anonymním
recenzním řízením, což nepochybně přispělo k jejich zkvalitnění. Za pečlivou organizátorskou a editorskou práci děkuji své kolegyni Markétě Holendové.

Konference byla finančně podpořena ze zdrojů účelové podpory na specifický
vysokoškolský výzkum, poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.
odborný garant konference 

PDF Prezentace výsledků ekonomického a finančního výzkumu doktorandů, 2.9 MB

MS Word Pokyny pro úpravu příspěvků konference doktorandů 2020, 133 kB

PDF Program konference doktorandů 2020, 67 kB

PDF Pozvánka 2020, 2.8 MB