section

Konference doktorandů 2018

Vrcholem univerzitního vzdělání, po absolvování bakalářského a magisterského stupně studia, je studium doktorské. Součástí doktorského studia je též výzkum, který provádí doktorand pod vedením svého školitele. Poté musí doktorand prezentovat výsledky svého výzkumu, diskutovat nad nimi, získat tím podněty pro další výzkum a následně výsledky výzkumu publikovat. Povinnost publikovat výsledky výzkumu, zaměřeného na téma disertační práce doktoranda, je v České republice zakotvena v Zákonu o vysokých školách (zákon č. 111/1998): „Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění“. Jednou z forem publikací jsou příspěvky, prezentované na konferencích doktorandů. Pátý ročník konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní, s názvem Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů, proběhl dne 16. května 2018 v sídle VŠFS v Praze.

Jak se již stalo tradicí, konference se zúčastnili nejen doktorandi z VŠFS, ale i doktorandi z dalších univerzit, kteří tvořili většinu účastníků. Šlo o doktorandy z Vysoké školy ekonomické v Praze, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Mendelovy univerzity v Brně, Slezské univerzity v Opavě a Ekonomické univerzity v Bratislavě. Jako vždy se na vystoupení doktorandů se přišli podívat také někteří školitelé, členové oborové rady doktorského studia a další účastníci.

I letos jsme vyslechli příspěvky z řady oborů, jako daně, účetnictví, pojišťovnictví, personalistika, podniková ekonomika, dokonce i příspěvky o silničním hospodářství a energetice. Prezentace příspěvků se setkala s živou diskusí, někdy i s kritickými připomínkami, což samozřejmě k odborné diskusi patří.

Cíle konference lze shrnout:

  • prezentovat výsledky výzkumu, vyslechnout si kritické připomínky a získat podněty pro další výzkum,
  • zdokonalit se v technice prezentace, zdokonalit se v diskusi nad předneseným příspěvkem, v obhajobě příspěvku,
  • získat další publikační výstup, potřebný k úspěšnému uzavření doktorského studia.

Rád konstatuji, že se tyto cíle podařilo naplnit.

Tento sborník obsahuje 17 příspěvků. Všechny příspěvky prošly oboustranně anonymním recenzním řízením, což nepochybně přispělo k jejich zkvalitnění. Za pečlivou organizátorskou a editorskou práci děkuji své kolegyni Markétě Holendové.

 

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

odborný garant konference

Konference byla podpořena ze zdrojů účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

 

Přílohy