section

KONFERENCE DOKTORANDŮ Na vysoké škole finanční a správní 2023

V letech 2021 a 2022 se pozornost světové společnosti soustředila na dvě hlavní události. První událostí byla koronavirová krize, druhou pak válka na Ukrajině. V roce 2023 světem otřásá válečný konflikt mezi Izraelem a hnutím Hamás. Teorie černých labutí libanonského autora Nassima Taleba se v posledních letech reálně zhmotnila do podoby nečekaných a výjimečně destruktivních sil v podobě jak těch přírodních, tak i lidských. Svět podle generálního tajemníka OSN Guterrese přestává fungovat a státy nejsou připravené řešit problémy Náš svět je v nebezpečí, je ochromený. Pracujme společně jako světová koalice, jako sjednocené národy“ (New York, všeobecná rozprava 77. zasedání Valného shromáždění OSN září 2022).

Věk nerovnováhy je saturován nejistotou. Jen těžko dokážeme předpovídat a předvídat s pomocí vědeckých modelů, ekonomických prognóz nebo sociálně politických trendů spolehlivé scénáře budoucího vývoje. Černé labutě jsou v nedohlednu, nemáme pod kontrolou směry jejich pohybu, detekování jejich trajektorií zůstává stále mimo naše možnosti. Objevují se náhle a působí v globalizovaném a intenzivně propojeném světě drtivou silou. Svět už není obytným domem vzájemně oddělených bytů, stal se jedním větším, společně sdíleným obývacím pokojem. Vidíme problémy a nemáme řešení. Jen v západní Evropě v relativně krátkém čase koncentrují demografické, sociální, environmentální, ekologické, politické a ekonomické problémy, doprovázené otázkami energetické bezpečnosti, rostoucí inflací a krizí životních nákladů.

Prof. Miroslav Bárta v knize Sedm zákonů – Jak se civilizace rodí, rostou a upadají, inspiruje k zamyšlení o stavu a vývoji naší civilizace, která jako každá jiná historicky existující civilizace má svá omezení v čase a prostoru. Podle šestého Herakleitova zákona vývoje civilizací (Bárta, 2020, s. 91–115) je kolaps každé civilizace pevně usazen již v samotném počátku každého společenského systému. Přesně ty faktory, které stály u zrodu vzestupu komplexity systémů, stávají se později příčinnou krizí, zdrojem eroze, degradace a silou vedoucí k jejich úpadku. Například přístup k informacím a hodnota informací byla na počátku revoluce vědeckého poznání a nadějí dosahování autentické pravdy. Dnes jsou všudypřítomné informace nezodpovědně ztotožňovány se znalostmi, beznadějně zneužívány ve prospěch politické moci a ekonomického profitu. Informace se stávají promiskuitní entitou, umožňující demokratizaci expertního vědění a to v podobách často velmi extravagantních a kuriózních. Informace tak často neslouží k dobývání hradeb poznání a dosahování pravdy, stávají se pouťovou atrakcí, horskou dráhou, které mají pobavit a vyděsit současně. Dochází k poklesu role odborníků a krizi poznání, v níž pravda působí jako ušmudlaná popelka, vedle pestrobarevných informací přesycených emocionalitou vzrušujících, šokujících a provokujících motivů. Informací máme více, ale světu méně rozumíme. A co je největším nebezpečím? Terorismus, radikalizovaná náboženská hnutí, dezinformační války, expanzivní tendence světových mocností, klimatická změna,…? Nikoli. Největším nepřítelem jsme jen my sami.

Nezapomeňme, že budoucnost máme stále ve svých rukách. Jsme první civilizací, disponující ohromným znalostním kapitálem, technologiemi, komunikačními možnostmi a dostatkem energie, tvořící robustní a velmi komplexní fundament společenské rezistence. Doufejme, že rok 2024 přinese více klidu a pocitu bezpečí.

V době přípravy 10. ročníku Konference doktorandů patřil k nejvýznamnějším událostem válečný konflikt v Pásmu Gazy. Média v listopadových dnech zaměřují pozornost i k dalším událostem. Rok 2023 se ukazuje jako nejteplejší v celé historii měření. Evropa dále kupuje ruský LNG, dovoz do Číny nečekaně vzrostl, v Austrálii dochází k výpadku telekomunikačních služeb, v Ohiu se prosadil přístup k potratům. Cena ropy Brent je pod 80 USD a Polsko pozastavilo snižování úroků. Zemřel bývalý český ministr zahraniční Karel Schwarzenberg. Maďarsko dál blokuje pomoc Ukrajině, řecká opoziční strana Syriza se rozpadla. Na Islandu hrozí erupce sopky a Emirates objednaly 95 boeingů. Král Karel III. slaví 75. narozeniny. Stávka strojvedoucích v Německu, inflace v USA zpomalila na 3,5 %, ekonomika EU ve třetím čtvrtletí opět stagnuje a Čína je ve schodku zahraničních investic. V Turecku je základní úrok 40 % a v Peru za 4 roky zmizelo 175 ledovců.

Stejně jako byly na události bohaté listopadové dny letošního roku, podobně pestré je i tematické zaměření odborných příspěvků našeho konferenčního sborníku. Ten je i letos tematicky profilován do oblasti společenských věd, s důrazem na ekonomické a finanční souvislosti výzkumné orientace. Vystoupení doktorandů probíhala ve dvou sekcích. První sekce byla určena pro vystupující v českém jazyce, zde jsme přivítali doktorandky a doktorandy z VŠFS a VŠE. Druhá sekce pro prezentující v anglickém jazyce, probíhala on-line formou a většinové zastoupení zde měli kromě vystupujících z Polska (Wroclaw University of Economics and Business), Slovenska (Ekonomická univerzita v Bratislavě) a Karlovy Univerzity, zahraniční doktorandi z Německa.

Sborník z 10. ročníku Konference doktorandů zahrnuje celkem 14 odborných příspěvků, které prošly anonymním recenzním řízením. Tematicky se zaměřují z větší části na oblasti finančního a bankovního sektoru, měnovou politiku, controlling, management finančních rizik, v neposlední řadě inflaci.

Rád bych na tomto místě poděkoval nejen autorům za jejich příspěvky, ale i recenzentům za důkladné posouzení odborné kvality textů. Poděkování patří rovněž moderátorům jednotlivých vědeckých sekcí, prorektorovi pro strategii a mezinárodní vztahy VŠFS doc. RNDr. Petrovi Budinskému, CSc., děkanovi FES VŠFS doc. JUDr. Ing. Otakarovi Schlossbergerovi, Ph.D. vedoucí Katedry financí Ing. Evě Kostikov, Ph.D. a odborné asistence Ing. Andree Tomáškové, Ph.D. Za pečlivou organizátorskou a redakční práci děkuji kolegyni Markétě Holendové z Odboru výzkumu a vývoje VŠFS a za technickou podporu Petrovi Svobodovi.

Přehled všech dosavadních konferencí, včetně elektronické verze tohoto sborníku příspěvků, naleznou naši čtenáři na internetových stránkách https://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/.

Konference byla finančně podpořena ze zdrojů účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, poskytované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

prorektor pro výzkum a vývoj VŠFS,

odborný garant konference

PDF Konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní 2023: Prezentace výsledků společenskovědního výzkumu s ekonomickými a finančními efekty (10. ročník), 2.4 MB

PDF Pozvánka na Konferenci doktorandů na VŠFS 2023, 592 kB

obrázek jpg Program Konference doktorandů na VŠFS 15. 11. 2023, 5.5 MB

Organizační výbor konference

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Markéta Holendová, DiS.

Garant konference

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Foto