section

Informace o přijímacím řízení na magisterské studium

Informace o přijímacím řízení Vám podá studijní oddělení na střediscích v Praze, Mostě a Karlových Varech.

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří jsou příležitostí pro uchazeče o studium seznámit se osobně se školou a jejími představiteli a získat všechny potřebné informace o studiu na VŠFS.

Více o Dnech otevřených dveří.

Přihlášení ke studiu

Provádí se podáním přihlášky ke studiu na VŠ ( PDF SEVT 49 145 0, 2 MB) nebo elektronické přihlášky.

Přílohy k přihlášce

Ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce (neboli dodatek k VŠ diplomu). Studenti zahraničních škol se prokáží dokladem o nostrifikaci.

Termíny přijímacího řízení

Přihláška na Bc. a Mgr. programy bude otevřena od 1.1.2024.

Přijímací pohovor

Přijímací pohovor se sestává z pohovoru s představiteli VŠFS s podáním základních informací o škole a o studiu a z identifikace problémových oblastí studenta pomocí souboru dobrovolných písemných testů (testu z ekonomie a profilového oborového předmětu dle zvoleného studijního programu). Uchazeči si sami opraví testy na základě předaného klíče a zhodnotí vlastní předpoklady ke studiu.

Uchazeči o studium programů vyučovaných v anglickém jazyce píší povinně vstupní test z anglického jazyka nebo předloží certifikát dokládající jejich znalost anglického jazyka.

Uchazeči – cizinci, kteří se hlásí na studijní programy vyučované v českém jazyce, povinně skládají vstupní test z českého jazyka.

Na základě identifikovaných problémových oblastí studenta či jeho zájmu, VŠFS nabízí studijní poradenství se snahou pomoci doplnit potřebné znalosti do doby zahájení výuky či v 1. roce studia na VŠFS (oživovací či prohlubovací kurzy z různých předmětů).

Předpokládané znalosti

Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. Tématické okruhy a doporučená literatura pro jednotlivé studijní programy:

Poplatek za přijímací řízení

300,- Kč při podání přihlášky elektronickou cestou (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti - do zahájení přijímacího řízení).

500,- Kč (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti ve škole, ústřižek odevzdat spolu s přihláškou).

Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol: 8132
Údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ23 0300 0000 0001 7765 9927, BIC CEKO CZ PP

Školné

Informace o školném