section

Probíhající projekty

The Reception of the Ancient Norse Symbolic Resources into Selected Subcultures of Central and South-Eastern Europe: A Netnographic Analysis

EHP-BFNU-OVNKM-4-146-2024

Fondy EHP a Norska 2014 – 2021, Fond pro bilaterální vztahy

Zprostředkovatel programu: Ministerstvo financí

Doba trvání projektu: 03/2024 – 07/2024

Příjemce dotace: Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Další účastník projektu: University of Oslo

Řešitelský tým VŠFS: Maiello, Giuseppe; Moldoveanu, Mirela

V rámci projektu budou zkoumány skupiny novo-pohanů na sociálních sítích a on-line komunity hráčů zabývajících se norskou mytologií. Výzkumníci se zaměří hlavně na ekologické i nacionalistické tendence a budou si klást otázku, do jaké míry mohou tyto dvě ideologické tendence ovlivnit „proseverské“ subkultury zemí střední a východní Evropy a Balkánu. Cílem projektu je pochopení tohoto fenoménu pozdě moderního společenského života, významný v tomto historickém období, kdy konflikty, ideologie, mýty a násilí jsou na každodenním pořádku.

Etika přístupu k audiovizuálnímu online obsahu

Identifikační kód projektu: GA24-11310S

Poskytovatel dotace: GA ČR

Doba trvání projektu: 01/2024 – 12/2026

Příjemcem podpory je VŠFS, spolupříjemcem Univerzita Palackého v Olomouci.

Řešitelský tým VŠFS: Leška, Rudolf

Cílem projektu je právně-etická analýza konfliktu mezi tvůrci, producenty a distributory na straně jedné a spotřebiteli na straně druhé ohledně přístupu k prémiovému audiovizuálnímu online obsahu (filmy, televizní seriály, sportovní přenosy), jehož dostupnost je v rámci služeb videa na vyžádání regulována prostřednictvím zeměpisného blokování. Výsledkem analýzy bude návrh (doménově specifických) principů etiky přístupu k audiovizuálnímu online obsahu, jejich aplikace na konkrétní příklady morálního konfliktu (rozhodnutí Evropské komise) a kritická
reflexe regulace audiovizuálních online služeb (jak předpisů, tak právních principů a jejich doktrinálního výkladu). Metodologicky projekt obohacuje právní vědu o postupy aplikované etiky (metody široké reflektivní rovnováhy) a při identifikaci a kontextualizaci morálních postojů vychází z primárního kvalitativního výzkumu postojů zástupců zainteresovaných stran a sekundární analýzy dostupných dat o chování a postojích spotřebitelů a průmyslové, produkční a licenční praxi tvůrců, producentů a distributorů audiovizuálních děl v ČR, resp. v EU.

Založení a provoz re-use centra/re-use pointu v sociálních, právních a ekonomických podmínkách ČR 

Identifikační kód projektu: TQ01000226

Poskytovatel dotace: TA ČR

Doba trvání projektu: 09/2023 – 08/2026

Příjemcem podpory je Česká zemědělská univerzita v Praze. VŠFS je v roli dalšího účastníka projektu.

Řešitelský tým VŠFS: Hes, Aleš; Švecová, Martina

Cílem projektu je vytvořit metodiku, která bude využitelná zejména samosprávou měst/obcí, ale i neziskovými organizacemi či podnikatelskými subjekty pro založení a provoz re-use center a re-use pointů. Na podkladě výsledků analýz a hodnocení právních předpisů vztahujících se k dané problematice (Zákona o odpadech a dalších předpisů v oblasti odpadového hospodářství, Zákona o obchodních společnostech a družstvech, Zákona o účetnictví, daňových zákonů, předpisů o bezpečnosti práce a dalších), na základě analýz a hodnocení příkladů dobré praxe (již existujících provozů) a dále na základě výsledků prováděných výzkumů (chování občanů, množství odpadů v souvislosti s hospodářským cyklem atd.) dojde k vytvoření metodiky, která podpoří efektivní založení a provoz re-use center či pointů.

Příležitosti a bariéry přeshraniční distribuce české hudební produkce

Identifikační kód projektu: DH23P03OVV029

Program NAKI III na období 2023 - 2030

Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury

Doba trvání projektu: 03/2023 – 12/2027

Příjemcem-koordinátorem je Univerzita Palackého v Olomouci. VŠFS je v roli příjemce.

Řešitelský tým: Leška, Rudolf; Tomčík, Michal; Sliwka, Rostislav; Klementová, Monika; Náray, Márton.

Cílem projektu je identifikovat překážky a příležitosti přeshraniční distribuce české hudební produkce a navrhnout opatření pro jejich odstranění či využití. Realizace projektu spočívá v analýze výskytu tuzemského repertoáru ve vybraných katalozích online služeb, analýze koncertních vystoupení českých hudebníků v zahraničí, vyhodnocení efektivity využívaných distribučních strategií a prostředníků, příkladech dobré praxe, identifikaci kulturních a obchodně-právních překážek přeshraniční distribuce obsahu a návrhu řešení (potenciálních nových odbytišť, doporučení distribučních strategií, online služeb a prostředníků pro jednotlivé typy obsahu).

Interaktivní webový portál o problémech s podnikáním

22210127

Mezinárodní visegrádský fond – granty Visegrad+

Doba trvání projektu: 1. 10. 2022 - 31. 3. 2024

Hlavním příjemcem finanční podpory je Vysoká škola finanční a správní; partnery projektu jsou East European University (EEU), Georgian Small & Medium Enterprises Association, Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA), Univerzity of Lodz – Technology Transfer Center, Budapest Enterprise Agency (BEA).

Koordinátor za VŠFS: Kostikov,Eva

V rámci programu V4 s názvem „Podnikání, inovace a výzkum“ se projekt zaměřuje na vytvoření a podporu nových klastrových sítí vytvořením účinných podmínek pro úzkou spolupráci akademické obce s podniky jak v Gruzii, tak v zemích V4. Výsledkem projektu bude interaktivní webový portál s prvky webu 4.0, který pomůže začínajícím a malým a středním podnikům se zahájením a provozováním jejich podnikání s cílem získat udržitelné a dlouhodobé podnikání, aby byly konkurenceschopné vůči rozvinutějším zemím s delší historií podnikatelů a podporující kulturou.

Odkaz na oficiální stránky projektu: portal.vsfs.cz/visegrad

ukončené Projekty

Vnitřní a vnější periferie v regionálním rozvoji Česka - od genetické determinace k územní kohezi

TL03000527

TAČR

doba trvání projektu: 05/2020 - 4/2023

Příjemcem podpory je VŠFS. Spolupříjemci jsou Masarykova Univerzita, Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Palackého v Olomouci

Řešitelský tým VŠFS: Wokoun, René; Zich, František; Mates, Pavel; Čechák, Petr; Khendriche Trhlínová, Zuzana; Novotný, Lukáš (DPP); Krejčová, Nikola (DPP)

Periferie, determinované okrajovou polohou oproti jádrům osídlení, se vyznačují zpravidla úbytkem obyvatelstva, nedostatečnou infrastrukturou a nízkou ekonomickou výkonností. Území přiléhající k hranici krajské (vnitřní) či státní (vnější dimenze) Česka tak vyžadují zvláštní pozornost územní samosprávy (krajů) i státní správy. Tato problematika je akcentována prostřednictvím programů přeshraniční spolupráce EU. Projekt řeší vymezení obou typů periferie, analýzu socioekonomické situace vč. přístupu jednotlivých krajů k uzavřenosti regionálního rozvoje. Vyústění výzkumu bude spočívat ve formulaci opatření a doporučení ve smyslu posílení územní koheze Česka.

Ochrana kritické infrastruktury

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel ČEZ, a.s. 

doba trvání projektu: 4/2020 – 12/2023

Řešitelský tým VŠFS: Bruna, Eduard; Straus, Jiří; Svetlík, Marian; Vilím, Lukáš; Sadílek, Zdeněk; Brunová, Markéta

Cílem projektu je analyzovat stávající právní rámec v oblasti ochrany kritické infrastruktury, specifikovat relevantní právní předpisy a definovat jejich slabá místa s ohledem na zajištění ochrany kritické infrastruktury objednatele.

Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví

TL02000434

TAČR

doba trvání projektu: 1/2019 - 12/2022

Příjemcem podpory je Vysoké učení technické v Brně. VŠFS je spolu s Asociací
malých a středních podniků a živnostníků ČR dalším účastníkem projektu.

Řešitelský tým VŠFS: Břečková, Pavla; Petrů, Naděžda; Tomášková, Andrea

Cílem projektu je vytvoření prakticky využitelné metodiky určování hodnoty rodinných
malých a středních podniků (MSP). Východiskem tvorby metodiky bude definice generátorů hodnoty rodinných podniků, akceleračních a inovačních postupů jako nástrojů pro řízení jejich hodnoty. Metodika bude podpořena manuálem, který bude dán k dispozici majitelům rodinných podniků prostřednictvím Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Využitelnost metodiky bude spočívat zejména v:

a)    posouzení hodnoty rodinného MSP
b)    rychlé identifikaci oblastí, které snižují hodnotu rodinného MSP
c)    možnosti systematického zvyšování hodnoty podniku pomocí podpory jednotlivých generátorů
d)    v podpoře rozvoje segmentu firem (rodinné MSP), jejichž podíl a vliv v ekonomice naší země roste.

Odkaz na oficiální stránky projektu: https://hodnotapodniku.fbm.vutbr.cz

Mapování potřeb a posílení profesních dovedností dýdžejů a hudebních tvůrců v oblasti remixu 

KU-CB1-014

Fondy EHP a Norska 2014 – 2021, Program Kultura

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí.

doba trvání projektu: 03/2021 – 09/2022

Příjemcem podpory je Svaz autorů a interpretů. VŠFS, Univerzita Palackého v Olomouci a Inland Norway University of Applied Sciences jsou dalšími účastníky projektu.

Řešitelský tým: Leška, Rudolf

Projekt na základě interdisciplinárního výzkumu (sociologie, právo) přispěje k profesnímu růstu a profesionalizaci dýdžejů a tvůrců pracujících s hudebním remixem (hip hop, drum'n'bass, techno). Na rozdíl od mnoha jiných hudebních profesí, jako jsou zpěváci či koncertní umělci, nedisponují dýdžejové vlastní oborovou platformou, která by jim umožňovala sdružovat se za účelem prosazování vlastních zájmů, poskytovala jim odbornou profesní pomoc a zázemí. Svaz autorů a interpretů má v úmyslu zvýšit právní a odborné povědomí dýdžejů, posílit jejich profesní kapacity (např. upozorněním na správné obstarávání licencí k užití hudebních děl a zvukových záznamů pro účely vlastní tvorby nebo hudební produkce). Stávající informační zdroje zaměřené spíše na tradiční profese z oblasti populární hudby žadatel díky projektu rozšíří i na mnohdy opomíjené profese dýdžejů a na problematiku remixu v hudební kultuře.

Pandemie COVID-19 jako katalyzátor změny v distribuci, prezentaci a monetizaci kulturního obsahu online

TL04000109

TAČR

doba trvání projektu: 10/2020 – 09/2022

Příjemcem podpory je Univerzita Palackého v Olomouci. VŠFS a Masarykova univerzita jsou dalšími účastníky projektu.

Řešitelský tým VŠFS: Leška, Rudolf; David, Ivan (DPP)

Cílem projektu kombinujícího právní vědu a studia mediálních průmyslů je vyhodnotit efektivitu nových digitálních prezentačních a distribučních strategií ve vybraných tvůrčích odvětvích (film, hudba, divadlo) a navrhnout řešení problémů, kterým čeští tvůrci, producenti a distributoři čelili během epidemie v souvislosti s distribucí a monetizací kulturního obsahu online. Hl. výstupy jsou výzkumná zpráva a doporučující studie zaměřené na 1) odstranění problémů při vypořádání práv pro streaming filmů, koncertů a divadelních představení; 2) analýzu možných forem cílené státní podpory spolupráce domácích producentů a distributorů s nadnárodními VOD službami v oblasti koprodukcí, akvizic a distribuce; 3) návod pro tvůrce, jak správně licencovat a monetizovat obsah na online platformách. 

Jak provádět dobrou správu při poskytování sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb organizacemi kolektivní správy práv autorských a práv souvisejících

TL03000271

TAČR

doba trvání projektu: 4/2020 - 3/2022

Příjemcem podpory je VŠFS.

Řešitelský tým VŠFS: Leška, Rudolf; Marek, Karel; Tomčík, Michal; Krša, Miroslav (DPČ); Kyncl, Libor (DPČ); David, Ivan (DPČ)

Cílem projektu je zmapování aktuálního stavu v oblasti sociálních, kulturních a vzdělávacích služeb (SKV služby) poskytovaných organizacemi kolektivní správy práv autorských a souvisejících (OKS), vyhodnocení zájmů a potřeb beneficientů těchto služeb a právních a daňově-účetních souvislostí poskytování SKV služeb s následným zpracováním doporučených postupů „dobré správy“. Ty mají sloužit aplikačním garantům při výkonu dohledu (MK ČR) a při nastavení takových vnitřních procesů (OKS),které povedou k co nejefektivnějšímu poskytování SKV služeb při zachování pravidel vyplývajících z recipročních smluv (mezi OKS v ČR a v zahraničí), z mezinárodního a EU práva a z autorského zákona a při zachování spravedlivého uspořádání mezi zastupovanými nositeli práv, uživateli a beneficienty SKV služeb.

Technické zabezpečovací systémy, bezpečnostní posouzení objektu a bezpečnostní funkčnost ve vztahu k odhalování pojistných podvodů a vzniku mimořádných událostí

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel ALKOM Security, a.s.

doba trvání projektu: 02/2020 – 05/2021

Řešitelský tým VŠFS: Straus, Jiří; Sadílek, Zdeněk; Jonák, Jiří

Cílem projektu je formulovat nové postupy, jak provádět technickou podporu při objasňování pojistných podvodů.

BOSS 4.0, modul vyhodnocování mediálních dat

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel 2C analytics, s.r.o., VŠFS je dodavatelem výzkumné služby

Projekt je realizován v rámci OP Praha – pól růstu ČR, Pražský voucher na inovační projekty

doba trvání projektu: 04/2021 – 07/2021

Řešitelský tým: Švecová, Martina; Kostikov, Eva; Lánský, Jan; Raffy Josef; Volčík, Milan

Cílem projektu je zefektivnění poskytovaných služeb prostřednictvím specializovaného softwarového modulu, který umožní zpracování dat a výstupů specializovaných softwarů zpracující data k jednotlivým mediím se všemi jejich specifiky vycházejících z rozličných typů dat a jejich poskytování obchodních modelů, a to i v reálném čase a prostřednictvím smart technologií (telefony). Softwarový modul bude nastaven tak, aby jej bylo možno připojit do centrálního informačního systému BOSS 4.0.

Vyhodnocení dopadu instore aktivit

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel Idealisti, s.r.o., VŠFS je dodavatelem výzkumné služby

Projekt je realizován v rámci OP Praha – pól růstu ČR, Pražský voucher na inovační projekty

doba trvání projektu: 04/2021 – 07/2021

Řešitelský tým: Roubal, Ondřej; Rosenlacher, Pavel; Tomčík, Michal; Kostikov, Eva

Cílem projektu je vyvinout nástroje pro měření efektivity komunikačních in-store nástrojů a definovat jejich standardy. In-store nástroje představují soubor reklamních materiálů a produktů použitých v místě prodeje pro propagaci určitého výrobku nebo výrobkového sortimentu. Do této podpory zadavatelé investují velké finanční částky, na trhu však nejsou adekvátní nástroje na měření efektivity vynaložených finančních prostředků.

Vývoj informačního systému zaměřeného na management a podporu obchodního procesu

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel S.M.A., a.s., VŠFS je dodavatelem výzkumné služby

Projekt je realizován v rámci OP Praha – pól růstu ČR, Pražský voucher na inovační projekty, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605

doba trvání projektu: 12/2020 – 05/2021

Řešitelský tým: Petrů, Naděžda; Kupec, Václav; Písař, Přemysl; Miškovský, Tomáš

Cílem projektu je vývoj informačního systému zaměřeného na management a podporu obchodního procesu více společností současně formou desktopové aplikace, responzivní webové aplikace a aplikace pro mobilní telefony. Informační systém má umožnit propojení dat o společnostech v podnikatelské skupině při současném respektování odlišností těchto společností.

Analýza bezpečnostních rizik při nakládání s paměťovými médii v oblasti bankovnictví a návrh opatření k jejich minimalizaci

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel J & T BANKA, a.s. 

doba trvání projektu: 4/2020 – 5/2021

Řešitelský tým VŠFS: Straus, Jiří; Budinský, Petr; Janků, Martin; Schlossberger, Otakar; Sadílek, Zdeněk

Cílem projektu je provést harmonizaci předpisů objednatele s předpisy EU, popsat současný stav bezpečnosti paměťových médií a provést komparaci práce s ukládáním digitálních dat s předpisy objednatele.

Systém posouzení fází životního cyklu ochranných prostředků

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel KOMORA, s.r.o., VŠFS je dodavatelem výzkumné služby

Projekt je realizován v rámci  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Inovační vouchery COVID-19, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_319/023739

doba trvání projektu: 12/2020 – 03/2021

Řešitelský tým: Pavlák, Miroslav; Tichý, Jaromír; Falková, Venuše; Mann, Jiří

Cílem projektu je vytvořit systém posuzování a prohlašování shody osobních ochranných zdravotnických prostředků a systém jejich certifikace, zahrnující úplné požadavky legislativních a normativních předpisů tak, aby tyto prostředky mohly být jejich výrobci rychle a efektivně uváděny na trh a výrobci mohli operativně reagovat na změny pandemické situaci, na poptávky zdravotnických zařízení, na požadavky zařízení v sociálních službách, na poptávku jejich zaměstnanců i na poptávku běžné populace.

Vývoj informačního systému zaměřeného na management a podporu obchodního procesu

Projekt smluvního výzkumu, zadavatel S.M.A., a.s., VŠFS je dodavatelem výzkumné služby

Projekt je realizován v rámci OP Praha – pól růstu ČR, Pražský voucher na inovační projekty, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605

doba trvání projektu: 06/2020 – 09/2020

Řešitelský tým: Petrů, Naděžda; Kupec, Václav; Písař, Přemysl; Miškovský, Tomáš

Cílem projektu je vývoj informačního systému zaměřeného na management a podporu obchodního procesu více společností současně formou desktopové aplikace, responzivní webové aplikace a aplikace pro mobilní telefony. Informační systém má umožnit propojení dat o společnostech v podnikatelské skupině při současném respektování odlišností těchto společností.

Nové zdroje systémového rizika na finančních trzích

16-21506S

GAČR

doba trvání projektu: 1/2016 - 12/2018

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Frait, Jan; Komárek, Luboš; Helísek, Mojmír; Budinský, Petr; Komárková, Zlatuše; Schlossberger, Otakar; Lánský, Jan; Mentlík, Roman.

Nedávná světová finanční krize může být příkladem podcenění rizik systémové povahy. Akademický výzkum i regulace finančních trhů se soustředily příliš na rizika jednotlivých institucí. Podcenily však rizika napříč jednotlivými trhy a finančními institucemi a jejich potenciální dopady na ceny aktiv. Regulatorní a hospodářskopolitická reakce na krizi sice tyto problémy částečně odstranila, ale neřeší, ne-li dokonce posiluje, jiné zdroje systémového rizika. Projekt se zaměří na nové zdroje rizik na finančních trzích, a to konkrétně ve třech oblastech. 1) Makrofinanční dynamika a systémové riziko, 2) Mezinárodní finanční trhy a riziko měnové krize, 3) Kybernetické riziko. Výsledkem zkoumání bude komplexní teoretická i empirická evaluace systémového rizika a jeho výše uvedených dílčích aspektů pro malou otevřenou ekonomiku.

Proměna vzorců genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce: dynamika, příčiny a důsledky

17-04726S

GA ČR

doba trvání projektu: 1/2017 - 12/2017

VŠFS je příjemcem podpory, dalším účastníkem je ISEA – Institut pro sociální a ekonomické analýzy, z.s.

Řešitelský tým (na VŠFS): Matějů Petr, Anýžová Petra

Projekt si klade za cíl zmapovat a vysvětlit proměny v úrovni a vzorcích genderových nerovností ve vzdělávání a na trhu práce, k nimž dochází ve většině vyspělých zemí, včetně ČR. V kontextu tří teoretických rámců (teorie reprodukce, modernizační teorie a teorie intersekcionality) bude prověřena role kognitivních schopností, sociálního původu a pohlaví ve vzdělanostních nerovnostech, a to zejména v silně diverzifikovaných vzdělávacích systémech. V tomto kontextu budou podrobeny analýze probíhající proměny v roli pohlaví na trhu práce a percepce genderových nerovností v životních šancích. V rámci projektu budou provedena tři empirická šetření: a) šetření žáků odborných učilišť navazující na již provedená šetření žáků středních škol s maturitou uskutečněné v roce 2014); b) navazující šetření studentů maturitních ročníků středních škol z roku 2014 (dnes buď na vysoké škole nebo na trhu práce); c) šetření dospělé populace navazující na výzkum kompetencí dospělých provedený v roce 2011 v rámci projektu OECD PIAAC, kteří byli znovu dotazováni v roce 2014.

Projekt probíhal pouze v roce 2017.

Udělování českého inkolátu v době předbělohorské

14-12236S 

GAČR

doba trvání projektu: 1/2014 - 12/2016

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Starý Marek

Projekt si klade za cíl podat komplexní právně historický výklad inkolátu jako významného institutu raně novověkého práva, podmiňujícího možnost nabývání nemovitých statků a vykonávání některých politických práv. V předbělohorském období bylo za obyvatele českého království přijato něco kolem 300 osob nejrůznějšího původu, věku, majetkového zázemí či náboženství. Této skupině zatím nebyla v literatuře věnována soustředěná pozornost. Její zmapování a analytické prozkoumání přitom představuje významný krok k poznání postavení českých zemí v rámci tehdejší Evropy a v širším slova smyslu i dějin evropské migrace a integrace. V rámci projektu bude provedena analýza příslušných právních norem a skutečného fungování mechanizmu, které k nabývání obyvatelského práva vedly. Metodologicky bude projekt primárně založen na analýze primárních zdrojů. Jedním z výsledku projektu bude i kompletní prosopografický přehled osob, jimž se českého obyvatelského práva ze strany zemského sněmu dostalo.

Nové postupy a metody finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti

VF20142015038

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015

Ministerstvo vnitra ČR

doba trvání projektu: 11/2014 - 12/2015

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Schlossberger, Otakar; Brada, Jaroslav; Blažek, Petr; Budík, Josef; Červenka, Miroslav; Hylmar, Jiří; Legierská, Yvona; Mazánek, Jiří; Šamánek, Jaroslav; Šugár, Ján; Vavrušková, Adriana.

Veřejná zakázka byla zadána v rámci programu „Bezpečnostní výzkum pro potřeby státu v letech 2010 – 2015“. Řešitelský tým ji považuje za navazující vědecko-výzkumnou činnost projektu z let 03/2012 – 02/2014 s názvem Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb, číslo VG20122014087.

Hlavním úkolem řešení této veřejné zakázky je nalezení nových a účinnějších metod a postupů při provádění finančního šetření (vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti, boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti) a vytvoření vhodných a rychlých metod propojení členských států EU při provádění finančního šetření.

Výsledným cílem veřejné zakázky aplikovaného výzkumu budou výstupy ve formě certifikované metodiky, odborných studií a článků a příp. návrh legislativních změn zaměřených zejména do následujících oblasti:

  • metodologie pro účinnější postupy při provádění finančních šetření při vyhledávání a zajišťování výnosů z trestné činnosti, jež bude uplatňována orgány činnými v trestním řízení,
  • vytvoření odpovídajících vhodných a zejména rychlých metod propojení členských států EU při provádění finančního šetření vč. prosazování zavedení vzájemné efektivní spolupráce,
  • zvýšená ochrana občanů proti společensky nebezpečným a nelegálním aktivitám,
  • nové metody a postupy, které budou mít dopad také do oblasti potírání korupce a daňových úniků.

Řešitelský tým předpokládá konání symposia Poznej svého klienta 2015, které bude bezprostředně navazovat na předchozí dva ročníky z let 2012 a 2013. Symposium je platforma pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností širší odborné veřejnosti z oblasti problematiky AML, metod finančního šetření, zajišťování majetku a identifikace legalizace výnosů z trestné činnosti zejména finančních institucí a orgánů státní správy.

Maturita efektivní a sociálně spravedlivá

TD020230

TA ČR

doba trvání projektu: 1/2014 - 12/2015

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Matějů Petr, Anýžová Petra

Projekt pořídí unikátní datové soubory komplexně pokrývající přechod mezi střední a vysokou školou. Analýza těchto dat umožní identifikovat diskriminační potenciál maturitní zkoušky (MZ) v rozhodování žáků a rodičů o budoucí vzdělávací dráze. Stejná data budou v projektu využita pro ověření možností využití výsledků MZ jako respektovaného kritéria přijímání na vysoké školy s vysokou prediktabilitou studijního úspěchu. Výsledkem projektu bude i návrh řešení obou problémů jediným nástrojem.

Pokrizová bankovní regulace a její dopad na ekonomickou aktivitu v malé exportně orientované ekonomice

GA13-08549S

GAČR

doba trvání projektu: 2/2013 - 12/2015

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Frait, Jan; Schlossberger, Otakar; Konečný, Tomáš; Komárková, Zlatuše; Dlasková, Gabriela; Beneš, Vadim

Projekt reaguje na nový rámec regulace bank, který by měl být na úrovni EU dokončen v letech 2012-2013. Projekt se zaměří na dopady tohoto nového rámce na úrokové i neúrokové podmínky a dostupnost bankovního úvěru a následně na ekonomickou aktivitu. Na rozdíl od existující literatury se primárně zaměří na malé exportně orientované ekonomiky Evropské unie, v nichž většinu externího financování poskytuje bankovní sektor a v nichž mají vysoký podíl zahraničně vlastněné banky. Předmětem projektu nebudou pouze nová pravidla týkající se kapitálu bank, ale i zásadní změny v řízení bilanční likvidity bank. Kromě regulace kapitálu a likvidity bude pozornost věnována i změnám v mezinárodních účetních standardech (zejména oblasti znehodnocení úvěru), snahám o snížení rizik spojených s existencí systémově významných institucí a připravovaným rámcem EU pro řízení finančních krizí. Zároveň budou zohledněny pokrizové změny v globálním makroekonomickém prostředí, které jsou spojeny primárně s potřebou ekonomických subjektu snížit nadměrnou zadluženost.

Mezinárodní přenos šoků v rámci makrofinančních vazeb

GA13-06229S

GAČR

doba trvání projektu: 2/2013 - 12/2015

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Komárek, Luboš; Benecká, Soňa; Novotný, Filip; Komárková, Zlatuše; Motl, Martin; Kvapilová, Eliška

Cílem projektu je prozkoumat přenos mezinárodních šoků a jeho dopad na českou ekonomiku, a zda se tento proces mění v době finanční nestability. V rámci modelu jako je Globální VAR a Makrofinanční model – oba, které vyvíjíme – je možná interakce mezi makroekonomickými a finančními proměnnými, což umožnuje rozložit efekt zahraničního finančního šoku do malé otevřené ekonomiky na dvě části: finanční nákazu a šok v zahraničním obchodě. Analýza zahraničního šoku pomůže nalézt optimální reakci hospodářské politiky na vývoj v zahraničí. Dále bude možné pochopit, jak polštáře proti externím šokům (např. měnový kurz) reagují na finanční nestabilitu. Pro srovnání využijeme více modelových rámců a budou připraveny samostatné empirické modely dopadu vybraných šoků (ropný, svrchovaného rizika), které navíc obohatí stávající literaturu o odhady koeficientu nezávislých na čase a nelinearity s ohledem na finanční nestabilitu. Podobně budou i modely předpovídající vývoj devizového kurzu rozšířeny o měřítka finančního stresu.

Proměny způsobu života a modernizační procesy v mikroregionu Hlučínsko

GA13-23870S

GAČR

doba trvání projektu: 2/2013 - 12/2015

VŠFS je partnerem. Příjemcem podpory je Univerzita Palackého v Olomouci.

Řešitelský tým: Zich, František; Matějů, Petr; Roubal, Ondřej; Anýžová, Petra

Bez ohledu na to, že modernizace je procesem úzce spjatým s globalizací, neprosazuje se ve všech segmentech společnosti a prostředích podle jednoho vzorce. Modernizační vlivy v oblasti životního způsobu se setkávají s tradičními, často konzervativními hodnotami, nezřídka vázánými na historicky zakořeněné regionální subkultury a generace. Sociologické poznání modernizace životního způsobu si nelze představit bez výzkumu, který objasní význam střetu modernizace se silnými identitami – zejména regionální povahy. Projekt se zaměří na Hlučínsko, které se vyznačuje specifickým historickým vývojem. Jde o jednu z posledních pospolitostí v ČR se silnou tradiční kulturou a konzervativní hodnotovou orientací většiny obyvatelstva. Kvantitativní (srovnávací) a kvalitativní výzkum se zaměří identifikací vlivu obecných i specifických modernizačních procesů na změny v hodnotových orientacích a ve způsobu života této unikátní populace a přispěje tak i k poznání obecných i specifických stránek modernizace životního způsobu i procesů, zejména pak jeho formování pod silným vlivem výše popsaných identit.

Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb

VG20122014087

Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010-2015

Ministerstvo vnitra ČR

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Schlossberger, Otakar; Blahová, Naďa; Brada, Jaroslav; Budík, Josef; Hradec, Milan; Korbasová, Petra; Šugár, Ján; Vavrušková, Adriana;

Hlavní cíl projektu je zaměřen na možnost zvýšení účinnosti postupů a metod při realizaci boje proti praní tzv. špinavých peněz v rámci všech hlavních typů institucí finančního trhu. Na jedné straně současná právní úprava daná např. zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, uvedla na finanční trh nové subjekty. Všechny tyto subjekty jsou sice regulovanými osobami a dozorovány Českou národní bankou, ale zároveň jsou osobami povinnými ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších přepisů. Tyto nové subjekty, byť musejí dodržovat stejná pravidla jako již zavedené osoby působící na finančním trhu, mohou být častěji a lépe zneužity pro možnost legalizovat výnos z trestné činnosti, neboť lze vycházet z předpokladu jejich nezkušenosti. Na straně druhé stávající subjekty finančního trhu využívají čím dál tím více tzv. alternativních distribučních kanálů, kterými jsou elektronické distribuční kanály. Právní předpisy EU z oblasti poskytování finančních služeb na jedné straně požadují zvýšenou regulaci a dozor, na straně druhé je po institucích finančního trhu požadováno zrychlení převodu peněžních prostředků a vypořádání obchodů tak, aby byl klient co nejrychleji uspokojen ve svých nárocích. Tyto dva požadavky se jeví být v antagonistickém rozporu. Zvýšená regulace a dohled je zaměřena na bezpečnost a stabilitu finančního sektoru, ale požadavek zvýšené rychlosti je v rozporu s bezpečností a legálností převodu. Současná automatizace a zpracování všech finančních transakcí bez přítomnosti člověka může přinášet zvýšené riziko možnosti legalizovat výnos z trestné činnosti nebo napomáhat financování zločineckých struktur. Hlavní cíl projektu by měl po hluboké podrobné analýze všech souvisejících skutečností formulovat nové přístupy a možnosti při realizaci odhalování, znemožňování a postihování snah legalizovat výnosy z trestné činnosti a financování zločineckých struktur.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborný seminář RISK BASED APPROACH (ANEB NOVÝ PŘÍSTUP V AML ZALOŽENÝ NA HODNOCENÍ RIZIK), 17. září 2013, Vysoká škola finanční
a správní, Praha ( PDF  pozvánka).

Prezentace:

PDF Barák_Petr

PDF Gotthans_Tomas

PDF Mach_Jan

PDF Šindelář_Vít

PDF Tvrdý_Jiří

PDF Vavrušková_Adriana

--------------------------------------------------------------------------------

4. ročník symposia Poznej svého klienta, 1. června 2016, Vysoká škola finanční a správní, Praha.

PDF Sborník, 1.8 MB

Další informace na kyc.law.muni.cz/content/cs.

--------------------------------------------------------------------------------
2. ročník symposia Poznej svého klienta, 23. a 24. května 2013, Vysoká škola finanční a správní, Praha ( PDF pozvánka).

--------------------------------------------------------------------------------

1. ročník symposia Poznej svého klienta, 23. května 2012, Vysoká škole finanční a správní, Praha ( PDF pozvánka).

 

Financování penzijních systémů

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.

Řešitelský tým: Vostatek, Jaroslav; Krebs, Vojtěch; Čechák, Vladimír; Kubátová, Květa; Škarýdová; Petra, Kosička, Tomáš

Projekt je zaměřen na financování penzí ve vybraných zemích, v nichž došlo či dochází k výrazným reformám; sleduje se očekávaný a skutečný vliv těchto reforem na klienty i poskytovatele penzijních produktů. Druhá linie výzkumu je průřezová, kdy nám jde o zobecnění zkušeností s jednotlivými produkty, institucemi a dalšími aktéry v penzijním sektoru, o návaznost na jiné úseky sociálního a soukromého zabezpečení a na daňový systém, jakož i o národohospodářské efekty reforem.

Financování a nákladovost sociálních služeb

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s.

Řešitelský tým: Vostatek, Jaroslav; Mertl, Jan; Krebs, Vojtěch; Horecký, Jiří; Procházka, Jiří; Průša, Ladislav

Cílem projektu je analýza financování a nákladovosti sociálních služeb s rozdělením na pobytové a terénní služby sociální péče, resp. domovy pro seniory a pečovatelské služby a porovnání těchto nákladů na makro a mikro úrovni. 

Řešení ztráty příjmu z důvodu dočasné pracovní neschopnosti, těhotenství a mateřství ve státech EU.

ZVZ 263

Ministerstvo práce a sociálních věcí

VŠFS je partnerem . Příjemcem podpory je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i..

Řešitelský tým: Krebs, Vojtěch; Mertl, Jan; Kubátová, Květa; Čejka, Robin; Horecký, Jiří

V České republice, podobně jako ve většině dalších evropských zemí probíhá debata o míře v jaké se má v nemocenském pojištění uplatňovat principy pojišťovací a zabezpečovací. V druhé polovině dvacátého století se většina systémů sociálního zabezpečení ve světě v zásadě vyvíjela směrem k univerzalitě a štědrosti. Zvyšoval se procentní podíl osob pokrytých pojištěním i štědrost dávek. Od osmdesátých let lze však zaznamenat i do jisté míry protichůdný trend obecně v systémech sociální ochrany i konkrétně v nemocenském pojištění – ve směru omezování výdajů (Dismantling the Welfare State, Pierson). Míra v jaké se tento trend v jednotlivých vyspělých státech uplatňuje se liší a závisí na celé řadě podmínek. Vedle specifických podmínek jednotlivých států a jejich politického, hospodářského a sociálního vývoje lze do jisté míry vystopovat i určitou souvislost s rozdělením podle typologie sociálního státu (Three Worlds of Welfare Capitalism, Esping-Andersen). Zatímco v některých státech OECD se tento trend projevil omezenou redukcí výše dávek, jinde došlo k významnému omezení systému nejen co do výše dávky ale do určité míry i pokrytí pracujících. V tomto smyslu je možno vyslovit i hypotézu o obecné souvislosti s mírou participace sociálních partnerů na správě schématu. Okruh pojištěných osob v nemocenském pojištění, zabezpečení náhradou mzdy poskytovanou zaměstnavatelem v prvních čtrnácti kalendářních dnech dočasné pracovní neschopnosti, existence karenční doby, způsob stanovení výše dávky a další charakteristiky nemocenského pojištění upravené v České republice zákonem č. 187/2006 Sb. O nemocenském pojištění ve znění pozdějších právních předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb. O pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění pozdějších právních předpisů, byly v souvislosti s legislativními změnami v posledních letech předmětem široké politické i odborné diskuse, pokud jde o jejich dopady v rámci České republiky. Evropská integrace a volný pohyb pracovních sil v rámci EU klade však na členské státy požadavek na přiblížení či dokonce sjednocování podmínek nároku na dávky a jejich výši. V tomto smyslu je třeba identifikovat hlavní trendy vývoje v EU v jednotlivých charakteristikách systému a zvážit jejich následování s cílem minimalizovat výskyt případů, kdy odlišnosti vedou k vyřazení či penalizaci některých osob z nemocenského pojištění. Vývoj právních úprav ve vyspělých státech v posledních letech může posloužit jako inspirace při řešení této problematiky v rámci nemocenského pojištění v České republice.

Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012 - 2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu

ZVZ 235

Ministerstvo práce a sociálních věcí

VŠFS je partnerem . Příjemcem podpory je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i..

Řešitelský tým: Krebs, Vojtěch; Mertl, Jan; Mottl, Patrik

Předmětem výzkumné činnosti je provedení analýzy zdravotního stavu u osob starších 65 let ve vztahu k dopadu jejich zdravotního stavu na závislost a prognózu jejího vývoje v jednotlivých věkových kategoriích na období do r. 2020. Analýza by měla zajistit objektivní lékařské podklady v této oblasti, které by mohli event. sloužit k případným korekcím v systému sociálních služeb. Tyto otázky jsou v současné době vysoce aktuální. Přijetím nového zákona o sociálních službách významným způsobem vzrostl objem finančních prostředků, který je vynakládán ze státního rozpočtu na zabezpečení celého spektra sociálních služeb, řada finančních prostředků se však nevrací zpět do oblasti sociálních služeb, což způsobuje značné těžkosti jejich provozovatelům. Tento stav je způsoben m.j nevhodně nastavenými kritérii pro přiznání příspěvku na péči. Podle doposud získaných poznatků tato kritéria umožňují objektivně stanovit míru závislosti u tělesně postižených občanů a částečně i u seniorů, avšak pro posouzení zdravotního stavu a sociálních důsledků, které z něho vyplývají, jsou nevhodná především pro osoby mentálně handicapované, duševně nemocné a nevidomé. Na potřebu sociálních služeb pro seniorskou populaci však nepůsobí pouze jejich zdravotní stav, v úvahu je nutno vzít celý komplex dalších navzájem úzce provázaných faktorů, z nichž k nejvýznamnějším patří systém financování sociálních služeb (v tomto smyslu se jedná především o závislost poskytovatelů sociálních služeb na poskytování dotací ze státního rozpočtu, o "cenovou regulaci" výše úhrad uživatelů za pobyt a stravu v pobytových a ambulantních zařízeních a za jednotlivé úkony u terénních služeb, o naprosto nedostatečnou výši úhrad zdravotních pojišťoven – především VZP – za poskytovanou ošetřovatelskou a rehabilitační péči v pobytových zařízeních), kvalita bydlení seniorů, dostupnost veřejných služeb a jejich bezbariérovost, úroveň dopravní obslužnost, atd.

Zhodnocení systému odměňování zaměstnanců, jejichž prostředky na platy jsou zcela nebo převážně hrazeny z veřejných zdrojů

ZVZ 223

Ministerstvo práce a sociálních věcí

VŠFS je partnerem . Příjemcem podpory je Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i..

Řešitelský tým: Krebs, Vojtěch; Mertl, Jan; Durdisová, Jaroslava

Ucelené kritické zhodnocení působení současného platového systému a poznatky o obdobných systémech v zahraničí vytvoří základnu pro podněty k posílení jeho účelného racionálního uspořádání. Návrhy opatření by měly respektovat prostor vymezený zájmy státu a plátců daní na trvalém, kvalitní a efektivním výkonu funkcí organizací rozpočtové sféry a současně by měly usnadňovat proces harmonizace dílčích zájmů zaměstnanců, zaměstnavatelů a státu. Předmětem výzkumu bude systém odměňování civilních zaměstnanců, jejichž prostředky na platy zcela nebo převážně hradí veřejné rozpočty. Řešitelé se nebudou zabývat problematikou odměňování ústavních činitelů a pracovníků ve služebním poměru.

Teorie redistribučních systémů

402/09/0086

GAČR

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Valenčík, Radim; Sekerka, Bohuslav; Budinský, Petr; Wawrosz, Petr; Vysloužilová, Hana; Benesch, Jiří; Vávra, Pavel

Teorie redistribučních systémů je původní a perspektivní mikroekonomickou oblastí rozvoje teorie her na úrovní základního výzkumu s prakticky významnými aplikacemi a vlastním matematickým aparátem. Zkoumá vliv redistribuce uvnitř různých sociálních systémů (organizací, institucí, firem, sociálních sítí) na jejich výkonnost, a to v těch případech, kdy je příčinou této redistribuce vznik koalic uvnitř nich. Její základy byly dány v souvislosti s řešením projektu GA ČR Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (2006-2008), jehož řešitelem je navrhovatel tohoto projektu. Cílem je další zdokonalení matematických prostředků a návazně i počítačového modelu, dotvoření základů teorie redistribučních systémů jako metodologicky konzistentní teoretické disciplíny, její uplatnění k odhalování obecných zákonitostí rozdělování výplat v organizacích, poznání zákonitostí chování ekonomických systémů, vývoj analytických nástrojů umožňujících modelovat tendence vývoje ekonomických systémů, seznámení domácí i zahraniční odborné veřejnosti s obecně využitelnými postupy této teorie.

Nové přístupy k optimalizaci rozpočtové a fiskální politiky s důrazem na posílení fiskální disciplíny

GA402/08/1134

Grantová agentura České republiky

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Hamerníková, Bojka; Dvořák, Pavel; Kubátová, Květa; Láchová, Lenka; Ochrana František; Štěpánek Pavel

Potřeba hledání nových přístupů k optimalizaci rozpočtové politiky je reakcí na nekompromisní růst veřejných výdajů a na rizika z toho vyplývající (růst deficitu, veřejné zadluženosti, relativní váhy veřejného dluhu). Projekt se zaměří na oblast veřejných příjmů, výdajů a tzv. relativní váhy veřejného dluhu s cílem analyzovat základní poznatky světového ekonomického výzkumu a analyzovat faktory ovlivňující situaci v těchto oblastech, zhodnotit nebezpečí vyplývající ze zachování tohoto stavu a navrhnout řešení existujících problémů. Při řešení projektu budou využity: sekundární analýza odborných vědeckých pramenů, empirické analýzy současného stavu v analyzovaných oblastech, metody analýzy s použitím statistických a ekonometrických metod, metody optimalizační (vícekriteriální rozhodování). Pro zjištění možností uplatnění různých řešení v ČR bude použita komparativní analýza v mezinárodním měřítku a sekundární analýza materiálů decizní sféry, bude navržen model cílově orientovaného rozpočtování pro státní rozpočet a zformulována doporučení pro decizní orgány, zejm. MF ČR.

Investování do sociálního kapitálu a efektivnost

GA402/06/1357

Grantová agentura České republiky

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Valenčík, Radim; Čechák, Vladimír; Zich, František; Helísek, Mojmír; Wawrosz, Petr

Zatímco investování do lidského kapitálu je u nás věnována v odborné rovině dostatečná pozornost, dosud neexistuje systematický ekonomický výzkum, který by se zabýval logicky navazující problematikou investování do sociálního kapitálu a vzájemnou podmíněností investic do lidského a do sociálního kapitálu z hlediska efektivnosti. Zvlášť významný je z tohoto hlediska vztah mezi rivalitními a kooperativními aspekty sociálních sítí z hlediska role vzdělávacích procesů. K analýze situací v dané oblasti lze aplikovat aparát teorie her. Projekt si klade za cíl zodpovědět otázku: Jaké jsou konkrétní možnosti a cesty zvýšení efektivnosti využití lidského kapitálu v rámci investic do sociálního kapitálu? Tuto otázku lze formulovat v rozvinutější podobě též následujícím způsobem: Jak a za jakých podmínek mohou investice do lidského kapitálu (zejména vzdělání s důrazem na celoživotní vzdělání) ovlivnit posilování kooperativního charakteru sociálních sítí, tím vytvořit podmínky pro plnější rozvoj a uplatňování schopností člověka, tudíž i zpětně působit na zvýšení efektivnosti investic do lidského kapitálu?

Vstup ČR do eurozóny a rizika spojená s plněním kurzového konvergenčního kritéria

GA402/06/1370

Grantová agentura České republiky

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Helísek, Mojmír; Kaňková, Eva; Šaroch, Stanislav; Pazour, Michal

Vstup ČR do eurozóny se očekává v letech 2009-2010. Kurzové konvergenční kritérium požaduje udržovat alespoň dva roky stabilní kurz v systému ERM II. Cílem projektu je posouzení rizik, spojených s udržováním kurzového kritéria s důrazem na riziko měnové krize. Východiskem bude vyhodnocení přiměřenosti kurzového kritéria a očekávaná možnost jeho úpravy, dále analýza měnových krizí. Bude vyhodnocen přechod od floatingu k fixnímu kurzu a nastavení centrálního kurzu k euru při vstupu do ERM II. Hlavním problémem jsou okolnosti vedoucí ke zvratům v pohybu kapitálu a k tlakům na devalvaci. K výzkumu těchto příčin měnových krizí patří jejich rozpoznání jako signál včasného varování pro zásah autorit hospodářské politiky. Při výzkumu budou hledány analogie s vývojem Evropského měnového systému a s vývojem kurzů měn přistupujících zemí.

Teoretická a metodologická východiska systémů analýz regulace a supervize finančních trhů

GA402/05/2176

Grantová agentura České republiky

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Kubíček, Antonín; Pavlát, Vladislav; Záškodný, Přemysl; Křivohlávek, Václav; Budík, Josef; Böhm, Arnošt; Jakub, František;

Cílem tohoto výzkumu je vymezit základní teoretická a metodologická východiska pro analýzy systémů regulace a supervize finančního trhu, analyzovat základní souvislosti mezi stupněm rozvoje finančního trhu a odpovídající systémem regulace a supervize zajišťujícím optimální a efektivní míru těchto činností při únosných nákladech, definovat kvalitativní a kvantitativní kriteria efektivního fungování systémů regulace a supervize finančního trhu a pomocí těchto kriterií vymezit teoreticky optimální strukturu organizace těchto systémů. Teoretický výzkum těchto otázek ve světě je dosud v počátcích. Formulací teoretických a metodologických východisek analýz budou vytvořeny předpoklady pro objektivizaci rozhodovacích procesů v oblasti regulace a supervize finančního trhu. Dosažené výsledky budou zpracovány, publikovány v monografii a prezentovány na vědecké konferenci, kterou VŠFS za tím účelem uspořádá.

Monitoring ekonomických a vybraných sociálních faktorů udržitelného rozvoje

Czech Coal, a. s.

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Zich, František; Cecava, Zdeněk; Rytina, Jan; Vohánka,Václav; Roubal, Ondřej; Kafka, Miloslav; studenti 2. ročníku 2004/2005

Hlavním cílem výzkumu bylo zjistit sociální a ekonomické podmínky obyvatel ve vybraných obcích v blízkosti mosteckých uhelných těžebních polí, a dále zjistit ekonomickou situaci obcí a porovnat ji s hlavními ukazateli teorie udržitelného rozvoje. Byl proveden monitoring veřejně dostupných statistických dat a doplňující šetření zaměřené na sociálně-ekonomickou situaci v obcích. Podle očekávání dospěli členové týmu k závěru, že se tu industriální charakter regionu dlouhodobě projevuje v relativně nízké úrovni lidského a sociálního kapitálu. Špatná vzdělanostní struktura je přitom jednou z největších komplikací při řešení sociálních a ekonomických problémů. Je-li jedním z předpokladů udržitelného rozvoje vysoká úroveň vzdělanosti, pak tato situace jednoznačně nepřispívá k nastolení podmínek udržitelného rozvoje. Na základě analýz získaných dat a s ohledem na stěžejní pilíře teorie udržitelného rozvoje byly navrženy ukazatele pro průběžný monitoring socio-ekonomických změn v regionu. Součástí projektu byl empirický výzkum, na kterém se ve vazbě na předchozí výuku rozhodující měrou podíleli studenti VŠFS.

Efektivnost investování do lidského kapitálu

GA402/03/0128

Grantová agentura České republiky

VŠFS je příjemcem podpory. Partnerem je Liberální institut.

Řešitelský tým: Valenčík, Radim; Čechák, Vladimír; Šenkýřová, Bohuslava

Výzkum vychází z empiricky podloženého a ve světové odborné literatuře doloženého zjištění, že jsou investice do lidského kapitálu, a tedy do vzdělání, výnosnější, než investování do kapitálu fyzického. Vychází z předpokladu, že efektivnost investování do vzdělání je podmíněna odstraňováním nedokonalostí kapitálového trhu, zejména ve smyslu vývoje produktů a institucionálního prostředí. Jeho cílem tedy je zmapovat proces odstraňování těchto nedokonalostí a odhalit možnosti, které se tu nabízejí, prokázat pozitivní dopady zvyšování efektivnosti takového investování a prozkoumat jeho roli v proměnách ekonomického systému s přihlédnutím ke specifikům České republiky. K nejvýznamnějším dílčím výsledkům tohoto zkoumání patří zastřešení této problematiky vytvořením původního konceptu „ekonomie produktivní spotřeby“, konkretizace modelu investičního financování vysokého školství s využitím osvědčených zahraničních zkušeností a jejich aplikace na podmínky v ČR včetně popularizace a laické i odborné diskuse, dále posun v chápání vztahu spontánních aspektů vývoje tržního mechanismu a aplikace teoretického poznání mocí legislativní či výkonnou, a nakonec využití těchto výsledků v praxi na VŠFS, zejména ve výuce, při vytváření vazeb mezi výukou a výzkumem a také při koncipování vývoje školy.

Investice do lidských zdrojů v prováděných restrukturalizacích národohospodářských sektorů formou vzdělávacího procesu

MPSVHS96/02

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

VŠFS je příjemcem podpory.

Řešitelský tým: Čechák, Vladimír; Budinský, Petr; Kubíček, Antonín; Netolický, Václav; Valenčík, Radim; Švec, Josef; Bořecký, Karel; Dvořák, Petr; Klečka, Jaroslav; Lahodná, Eva; Seidl, Miroslav; Šnejdar, Josef; Špačková, Magdalena

Cílem projektu bylo navrhnout systém celoživotního vzdělávání, který by vytvářel základní předpoklady dosažení optimální vzdělanostní struktury. Na základě zpracovaných analýz byl kladen důraz na restrukturalizaci vzdělávacích kapacit regionu a problematiku rekvalifikací. Na základě perspektivních trendů ve vývoji na trhu se projekt zaměřil zejména na další rozvoj vysokoškolské základny v regionu Severozápad.

 

Podpora výzkumu a vývoje - ukončené

RKO II - Regionální kontaktní organizace Severozápadní Čechy pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU 2007-2010

OK 482

EUPRO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VŠFS je partnerem Výzkumného ústavu hnědého uhlí. Dalším partnerem je Asistenční centrum, a.s.

Řešitelský tým: Čechák, Vladimír; Netolický, Václav; Tichý, Jaromír; Švec, Josef; Beranová, Kamila

Cílem projektu je posílení vědomí a znalostí o rámcových programech a vytvoření podmínek ke zlepšení integrace subjektů v Severozápadních Čechách

Regionální kontaktní organizace pro rámcové programy výzkumu a vývoje EU – severozápadní Čechy 2003 – 2007

OK 445

EUPRO

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

VŠFS je partnerem Výzkumného ústavu hnědého uhlí. Dalším partnerem je VVV Most.

Řešitelský tým: Čechák, Vladimír; Šenkýřová, Bohuslava; Budinský, Petr; Netolický, Václav; Tichý, Jaromír; Švec, Josef

RKO je aktivita podporovaná MŠMT v rámci programu EUPRO, který je určen na podporu účasti českých subjektů v rámcových programech EU. Cílem projektu je podpora severočeských subjektů s výzkumným a vývojovým potenciálem při přípravě a předkládání vlastních návrhů projektů výzkumu a vývoje zejména do tematických programů a specifických aktivit 6. rámcového programu EU, a také podpora jejich účasti v projektech předkládaných jinými žadateli. Dalšími cíli, které si projekt klade, je rozvoj regionální působnosti Národní informační infrastruktury výzkumu a vývoje pro region Severozápad prostřednictvím regionální kontaktní organizace a podpora integrace severočeských subjektů do sítí výzkumu a vývoje v národním i mezinárodním měřítku. Více informací naleznete na https://www.asistencnicentrum.cz/rko.php