section

Česko-slovenský den rodinného podnikání

obrázek jpg Česko-slovenský den rodinného podnikání, 285 kB
PDF Harmonogram a představení konference, 1.5 MB
PDF Sborník z konference Rodinné podnikání 2021, 2.7 MB

Dopolední část 8:00 – 12:00
Mezinárodní vědecká konference
Rodinné podnikání: specifika, přínosy, výzvy

21. 9. 2021, on-line – Microsoft Teams, živě od 8:00 do 12:00 hodin
Přihláška na konferenci ZDE

Rodinné podnikání se stalo tahounem národního hospodářství. Postupným růstem od 90. let 20. století rodinné firmy zesílily. Jsou rovnoměrně rozložené a vytvářejí důležitou infrastrukturu v regionech, jejich majitelé jsou lokálními patrioty a rozvíjí region, jsou stabilní, nejsou předlužené a postupně investují do svého rozvoje, jejich vývoj je předvídatelný a řádně odvádějí daně ve své zemi. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Historicky zvládly etapu poválečné obnovy, měnovou odluku, protiinflační opatření, světové ekonomické krize a v neposlední řadě i krizi koronavirovou. Ve svém životním cyklu procházejí různými etapami, které jsou spojeny s mnoha aktivitami v rodině, v managementu i v přístupu k řízení rodinného majetku. K základním principům jejich úspěchu lze řadit moudrost předávanou z generace na generaci, hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, schopnost motivovat lidi ve svém okolí, podporovat rozvoj regionu apod. Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem hodnot, emocionálního či sociálního, tedy neekonomického bohatství rodinného podnikání. 

Cílem konference je výměna informací, zkušeností a prezentace výsledků výzkumů v oblasti rodinného podnikání. Mezinárodní vědecká konference je jedním z výstupů projektu TA ČR TL02000434 s názvem Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví.

Vědecký výbor konference:

prof. Ing. Mária Režňáková, CSc., president of scientific committee, VUT Brno, Česká republika
prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., VŠE Praha, Česká republika
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., TUL Liberec, Česká republika
doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D., VŠFS, a.s., Česká republika
Dr. Judit Csákné Filep, Ph.D., Budapest Business School, Maďarsko
PhDr. Michal Lukáč, Ph.D., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko

Organizační a programový výbor konference:

doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., chief of program and organizing committee, VŠFS, a.s. Česká
republika
doc. Ing. Petra Rydvalová, Ph.D., president of program committee, TUL Liberec, Česká republika
Roman Śmietański, Ph.D. Opole University of Technology, Opole, Poland
doc. Ing. Ondřej Machek, Ph.D., VŠE Praha, Česká republika
doc. Ing. Ondřej Dvouletý, Ph.D., MSc., VŠE Praha, Česká republika
PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D., VŠFS, a.s., Česká republika
Ing. Andrea Tomášková, Ph.D., VŠFS, a.s., Česká republika
Ing. Libor Musil, AMSP ČR, Česká republika
Ing. Přemysl Písař, Ph.D., VŠFS, a.s., Česká republika
Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D., VŠFS, a.s., Česká republik
Ing. Tomáš Zdražil, AMSP ČR, Česká republika

Program konference:

8:00 – 9:00

  • Plenární zasedání mezinárodní univerzitní platformy – úvodní slovo, prezentace projektu TA ČR TL02000434 - Rodinné podniky: generátory hodnoty a určování hodnoty v procesu nástupnictví
  • Vystoupení zahraničních hostů

9:00 – 12:00

  • Jednání v panelech

Seznam témat:

1. Charakteristiky a atributy
oblast zahrnuje analýzy, statistické testy, zda specifické nebo unikátní vlastnosti RP ovlivňují jejich výkon, zobecnění silných a slabých stránek RP, zkoumání rozdílností mezi atributy rodinného a nerodinného podnikání např. v průběhu životních cyklů podniku, v procesu mezigeneračního předávání, v přístupu k řízení lidských zdrojů apod.

2. Strategie a řízení rodinných podniků
oblast zahrnuje kauzální mechanismy, strategickou volbu, motivy, preference a hodnoty zapojené do strategických rozhodnutí, která ovlivňují buď rodinu, nebo podnikání. Jejich cílem je posoudit rozdíly v chování jednotlivců, rodinných a nerodinných podniků, vyhodnotit vliv strategického rozhodování, procesů, výběru strategií na úspěch, konkurenceschopnost, odolnost rodinného podniku apod.

3. Obchodní výsledky a růst
oblast zahrnuje problematiku finančních a nefinančních hodnot rostoucí (v čase) mezi jednotlivými členy rodiny, zda a jak ovlivní výkon a obchodní růst RP, úspěch na zahraničních trzích apod.

4. Dynamika a mezilidské vztahy
oblast zahrnuje socio emocionální bohatství, kombinace rodinných systémů a organizačních struktur v návaznosti na povahu, příčiny, důvody, důsledky různých typů vztahů a vazeb, popř. důvody vzniku konfliktů. Identifikaci a posouzení motivace rodiny k dosažení firemních i rodinných cílů. Zkoumání souvislostí mezi vztahy rodinných a nerodinných manažerů, odlišnosti vývoje dynamiky růstu mezi
generacemi apod.

5. Posloupnost a nástupnictví
oblast zahrnuje zkoumání průběhu nástupnických strategií, zobecňování procesů řízení nástupnické strategie. Metody předání a správy podniku (rodinným a nerodinným příslušníkům), správa majetku a přechod vlastnictví (svěřenské fondy), vyhodnocování vlivu předání podniku na zaměstnance, zákazníky, dodavatele, širokou veřejnost, inovace, internacionalizaci, konkurenceschopnost, investice apod.

6. Vlastnictví, uplatnění moci a správa majetku
oblast posuzuje vztahy mezi rodinami či rodinnými příslušníky v návaznosti na systém správy (CEO dualita, přístupy CEO, podniková kultura, uplatnění moci, rodinná rada, rodinná setkání, rodinná ústava apod.)

Výstupem bude rozšířený sborník abstraktů přednesených příspěvků. Současně proběhne diskuse o možnosti přípravy společné mezinárodní vědecké monografie.
Možnost vystoupení v českém, slovenském, popř. anglickém jazyce.

Zájemci o publikační výstup mohou svůj příspěvek strukturovat dle požadavků vědeckých časopisů:

Odpolední část 12:00 – 17:00
Česko-slovenská konference pro rozvoj rodinného podnikání
Kvalita rodinného podnikání jako jeho nefinanční hodnota

21. 9. 2021, zveřejnění záznamu - YouTube AMSP ČR, od 12:00 do 17:00 hodin

V roce 2021 uplyne 30 let od znovuzahájení činnosti rodinných podniků v ČR, na Slovensku i v dalších zemích bývalého socialistického bloku. Fenoménem poslední dekády je předávání rodinných podniků na další generace rodinných nástupců. Zakladatelé odcházejí do důchodu a jejich děti přebírají kormidla podniků. V tomto období je každá rodinná firma nejvíce ohrozitelná.

Zakladatelé a jejich nástupci v mnoha případech řeší projekt předání intuitivně a odkládají ho. Majitelům chybí příklady úspěšného předávání managementu a vlastnictví. V novodobé historii k tomuto projektu dochází poprvé, není vybudována struktura poradenských center a vzdělávání pro členy rodin, které podniky vlastní. Chyby v procesu předávání mají zásadní vliv na budoucí výkonnost podniků.


Státní správa v ČR i na Slovensku teprve začíná budovat koncepce podpory rodinného podnikání. S ohledem na současnou periodu generační výměny ve vedení rodinných firem může mít odklad státní pozornosti a podpory rodinných podniků fatální následky na rozvoj tohoto podnikatelského segmentu.

Otevírá se řada otázek - Nabízí stávající podnikatelské prostředí prostor pro rozvoj rodinného podnikání? Jaké daňové a další legislativní kroky je nutno realizovat pro předání nebo prodej firmy nástupníkům? Jak nastartovat inovace a vstoupit na zahraniční trhy? Na tyto a další otázky bude zaměřeno jednání účastníků konference. Cílem setkání je i otevření diskuse k možnosti zakládání Center rodinného podnikání při vysokých školách.

Organizační a programový výbor konference:

Eva Svobodová, MBA, AMSP ČR
Ing. Libor Musil, AMSP ČR
Ing. Vladimír Sirotka, CSc., SAMP
doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D., VŠFS, a.s. Praha
doc. Ing. Monika Naďová Krošláková, Ekonomická univerzita v Bratislavě, Slovensko
Ing. Tomáš Zdražil, AMSP ČR
Ing. Pavla Břečková, Ph.D., AMSP ČR

Program konference:

12:00 – 16:00

  • Panel stakeholderů

1) vystoupení ministrů (MPO ČR, MHSR / MPSVR) – CZ a SK
2) vystoupení náměstka / ředitele příslušného resortu CZ a SK
3) vystoupení zástupců Asociací – CZ a SK
4) vystoupení zástupců rodinných podniků – 2x CZ a 2x SK
5) vystoupení univerzitní platformy a zástupců vzdělávacích institucí (celoživotního vzdělávání) – téma vzdělávání majitelů a nástupníků RP CZ a SK

16:00 – 17:00

  • Shrnutí hlavních výstupů
  • Společná deklarace na podporu rodinného podnikání v ČR a SR

Mediálním výstupem konference bude společná deklarace na podporu rodinného podnikání v ČR a SR, společná tisková zpráva AMSP ČR a SAMP.


Partneři rodinného podnikání v ČR: