section

Česká společnost ekonomická

ČSEČeská společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců oboru ekonomie. Hlavním cílem ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České republice. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva roky pořádá výroční konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného shromáždění.

Individuálním členem ČSE se může stát český občan, popř. osoba s trvalým nebo dlouhodobým pobytem v ČR starší 21 let, která má doporučení alespoň jednoho současného člena. Kolektivním členem ČSE se může stát právnická osoba, která souhlasí s cíli ČSE a materiálně je podporuje.

VŠFS, a. s. se stala kolektivním členem ČSE v říjnu 2006. 

Další informace o ČSE naleznete na stránkách www.cse.cz

Účast VŠFS na akcích České společnosti ekonomické

Dne 20. února 2019 proběhl na Vysoké škole finanční a správní (kolektivní člen ČSE) diskusní seminář na téma Ovlivňuje distribuční stres alokaci aktiv životních pojišťoven? Zkušenost českého prostředí. Hlavním vystupujícím byl Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. Zabýval se otázkami, jak pojišťovny přizpůsobují skladbu svých investic externím šokům? Liší se nějak reakce na makroekonomické změny, oproti reakci na nepříznivé trendy v distribuci pojištění? Seminář měl za cíl zodpovědět tyto otázky na bázi empirického výzkumu v oblasti životního pojištění v České republice.

MS PowerPoint Prezentace J. Šindelář, 310 kB    

Dne 1. prosince 2018 proběhla v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze 10. bienální konference České společnosti ekonomické. Aktivní vystoupení zde měl náš kolega Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., který vystoupil s příspěvkem How to strengthen corruption contracts. Příspěvek se setkal s velkým zájmem přihlížejících.

Dne 4. června 2018 proběhl, za účasti odborné veřejnosti, na Vysoké škole finanční a správní (kolektivní člen ČSE) diskusní seminář, prezentující výsledky výzkumu v rámci projektu Aktuální trendy ve vývoji finančních trhů. S přednáškou na téma Pobídky a střet zájmů u investičních služeb vystoupil Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. V oblasti distribuce finančních (investičních) produktů představují pobídky třetích stran (provize) jeden z domněle největších zdrojů střetu zájmů, mezi zájmy distributora (agenta), zákazníka (principála) a producenta produktu, resp. distributorovou mateřskou společností. Mezi závěry výzkumu patří zejména to, že u jednotlivých organizačních typů byla zjištěna signifikantní závislost pouze u výnosů (FAR); závislost byla pozorována pouze u MLM firem, s pozitivním koeficientem (tj. vyšší odměna = vyšší budoucí výnosy).

MS PowerPoint Prezentace J.Šindelář, 269 kB    

Dne 17. května 2017 proběhl, za účasti odborné veřejnosti, včetně Českého statistického úřadu, na Vysoké škole finanční a správní (kolektivní člen ČSE) diskusní seminář, prezentující výsledky výzkumu v rámci projektu Aktuální trendy ve vývoji finančních trhů. S přednáškou na téma Prognózy HDP - nakolik jsou přesným vodítkem vývoje ekonomiky? vystoupil Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. Přednáška se věnovala příčinám odchylek prognóz (ze kterých vychází např. tvorba rozpočtů) od výsledné skutečnosti. Mezi závěry výzkumu patří zejména to, že nebyly zjištěny systémové chyby (over/under-forecasting); přesnost prognóz se zvyšuje se zkracujícím se horizontem a nebyl zjištěn statisticky významný vliv typu podkladových dat o růstu HDP (most recent x first outturn).

MS PowerPoint Prezentace J.Šindelář, 149 kB    

Dne 7. března 2017 proběhl, za početné účasti odborné veřejnosti (včetně představitelů odborné komise pro důchodovou reformu při MPSV) diskusní seminář, prezentující výsledky výzkumu v rámci projektu Interní grantové agentury Aktuální trendy ve vývoji finančních trhů. S přednáškou na téma Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu vystoupil prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. Přednáška se věnovala problémům nesystémovosti českého "důchodového pojištění" a srovnáním s penzijními sociálními modely. Přednášející také předložil vlastní návrhy technické reformy českého "důchodového pojištění" a reformy českého zdanění práce.

PDF Prezentace J.Vostatek, 1745 kB     PDF Český penzijní systém a návrhy na jeho reformu, J.Vostatek, 1727 kB    

Dne 26. listopadu 2016 proběhla v prostorách Vysoké školy ekonomické 9. bienální konference České společnosti ekonomické. Aktivní vystoupení zde měl náš kolega Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., který moderoval vystoupení účastníků v sekci Political Economy. Zároveň zde vystoupil s příspěvkem Characteristic features of corruption networks, který se setkal s velkým zájmem přihlížejících.

Dne 18. února 2016 proběhl diskusní seminář, prezentující výsledky výzkumu v rámci projektu GA ČR "Mezinárodní přenos šoků v rámci makrofinančních vazeb" (13-062295). S přednáškou na téma Zátěžové testování bilanční likvidity prováděné ČNB vystoupila Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D. Přednáška se zabývala vymezením konceptu likvidity, regulací likvidity, zátěžovými testy ČNB a záměry do budoucnosti. Následná diskuse ujasnila jednosměrnou vazbu, a to "od úvěrového rizika k likviditnímu riziku", doporučují se modelovat oba směry.

MS PowerPoint Prezentace - zátěžové testování, 523 kB    

Dne 17. června 2015 od 15:00 hodin proběhl na Vysoké škole finanční a správní seminář Centra pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) ve spolupráci s Českou společností ekonomickou na téma Děti a penze. Workshop zahájil prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc., s přednáškou Péče o děti v penzijních systémech vystoupil Ing. Martin Holub, Ph.D., následně vystoupil prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. s příspěvkem Péče o děti v daňových systémech a se svým příspěvkem Narovnání transferů mezi rodinou a společností v rámci důchodového systému ČR přispěl i Ing. Otakar Hampl., Ph.D. (MZe ČR). Na závěr workshopu proběhla velmi přínosná diskuze.

PDF Prezentace O.Hampl, 1345 kB     PDF Prezentace M.Holub, 269 kB     PDF Prezentace J.Vostatek, 1044 kB    

Dne 28.1.2015 od 15:00 hodin proběhl na Vysoké škole finanční a správní seminář Centra pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) ve spolupráci s Českou společností ekonomickou na téma Cesty racionalizace doplňkového penzijního spoření. S hlavní přednáškou vystoupil prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., vedoucí CESTA. S další přednáškou na téma Dvacet let doplňkových důchodových systémů České republiky vystoupil Ing. Václav Křivohlávek, CSc. Seminář moderoval prof. Ing. Mojmír Helísek, CS., který je zástupcem VŠFS v ČSE.

MS Word Program semináře, 141 kB     MS PowerPoint Prezentace J. Vostatek, 1259 kB     MS PowerPoint Prezentace V. Křivohlávek, 222 kB    

Dne 29. listopadu 2014 se konala 8. bienální konference ČSE, tradičně v prostorách VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 4, Praha 3. Na konferenci vystoupili Ing. Mgr. Petr Wawrosz, Ph.D. a Ing. Jiří Mihola, CSc. s příspěvkem Analysis of long-run GDP development in the USA, the EU15, China and the USSR with Russia

PDF Program, 150 kB    

Dne 5. 12. 2012 od 17:00 hodin proběhl na Vysoké škole finanční a správní seminář Centra pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) ve spolupráci s Českou společností ekonomickou na téma "Agresivita centrálních bank". S hlavní přednáškou vystoupil doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. (ČNB a VŠFS). Seminář moderoval prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (vedoucí CESTA).

MS Word Pozvánka, 138 kB     PDF Prezentace L.Komárek, 381 kB    

Dne 25. 6. 2012 od 16:00 hodin proběhl na VŠFS seminář CESTA ve spolupráci s ČSE na téma "Modely financování sociálních služeb". S hlavní přednáškou "Model efektivního financování sociálních služeb v ČR" vystoupil doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí), dále vystoupil s příspěvkem "Dlouhodobá péče v ČR" Ing. Jiří Horecký (prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR). Seminář moderoval prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (vedoucí CESTA).

PDF Pozvánka, 5519 kB     MS PowerPoint Prezentace L. Průša, 287 kB     MS PowerPoint Prezentace J.Horecký, 1046 kB    

Dne 8. 2. 2012 od 17:00 hodin proběhl na VŠFS seminář CESTA ve spolupráci s ČSE na téma "Fiskální opatření v zemích EU v souvislosti s krizí". S hlavní přednáškou vystoupila prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., dále vystoupil doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

PDF Pozvánka, 1508 kB     MS PowerPoint Prezentace L. Průša, 148 kB     PDF Prezentace K.Kubátová, 235 kB    

Dne 17. 2. 2010 proběhla na VŠFS přenáška Národního koordinátora zavedení eura v ČR Oldřicha Dědka na téma "Česká debata o přínosech a nákladech eura z pohledu světové hospodářské krize." Po přednášce následovala vystoupení studentů, připravujících své závěrečné práce na téma zavedení eura v ČR. Akce byla součástí projektu Interní grantové agentury VŠFS "Je diskuse o zavedení eura aktuální?"(řešitel Mojmír Helísek).

PDF Pozvánka, 49 kB     PDF Pozvánka - Studentské diskusní fórum, 589 kB     MS PowerPoint Prezentace O. Dědek, 390 kB     MS PowerPoint Prezentace M. Helísek, 134 kB     PDF Zpravodaj ČSE 1/2010, 370 kB    

Dne 9. 12. 2009 od 17:00 hodin proběhl na Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, seminář ČSE s názvem "Současné perspektivy zavedení eura v ČR." S přednáškou vystoupil Mojmír Helísek (Vysoká škola finanční a správní).

PDF Pozvánka, 19 kB     PDF Vystoupení M. Helísek, 405 kB    

Dne 28.1. 2009 proběhl seminář ČSE ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní "Teorie redistribučních systémů - o čem je a co nového přináší?" Na semináři vystoupili Radim Valenčík, Petr Budinský, Petr Wawrosz, Hana Vysloužilová a Jiří Benesch (Vysoká škola finanční a správní).

PDF Pozvánka, 52 kB     MS Word Zpráva o semináři, 26 kB    

ČSE ve spolupráci s VŠFS uspořádala 10. 12. 2008 seminář "Platební bilance ČR z hlediska členství v EU a perspektivně v eurozóně." Seminář proběhl v rámci projektu IGA VŠFS č. 7701. Na semináři vystoupil s hlavním referátem Ing. Rudolf Olšovský, Ph.D. (ředitel odboru platební bilance ČNB), s koreferátem doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. (řešitel projektu).

MS Word Pozvánka, 61 kB     MS PowerPoint obsah vystoupení R. Olšovský, 66 kB     MS PowerPoint vystoupení M. Helísek, 165 kB     PDF Zpravodaj ČSE 1/2009, 234 kB    

Dne 29. listopadu 2008 se uskutečnila v prostorách VŠE v Praze 5. bienální konference ČSE. Na konferenci vystoupil pracovník Katedry ekonomie a mezinárodních vztahů Mgr. Ing. Petr Wawrosz s příspěvkem Teorie redistribučních systémů a instituce.

MS Word Program, 220 kB    

ČSE ve spolupráci s VŠFS uspořádala 19. listopadu 2008 seminář "Sociální nemocenské pojištění můžeme mít". S přednáškou vystoupil pan Jaroslav Vostatek (vedoucí Katedry rozpočtové politiky Vysoké školy finanční a správní).

MS Word Pozvánka, 64 kB     PDF vystoupení J. Vostatka, 410 kB     PDF Zpravodaj ČSE 1/2009, 234 kB    

Dne 17. 1. 2008 uspořádala VŠFS ve spolupráci s ČSE seminář "Zapojení koruny do ERM II, OCA a reálná konvergence." Seminář proběhl v rámci projektu GA ČR 402/06/1370. Na semináři vystoupili účastníci tohoto projektu M. Helísek, M. Pazour, E. Kaňková a S. Šaroch.

MS PowerPoint Vystoupení M. Helísek, 94 kB     MS PowerPoint Vystoupení M. Pazour, 564 kB     MS PowerPoint Vystoupení E. Kaňková, 57 kB     MS PowerPoint Vystoupení S. Šaroch, 1522 kB     externí odkaz Zpravodaj ČSE 1/2008  

Dne 7. 11. 2007 uspořádala VŠFS ve spolupráci s ČSE seminář "Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR." Seminář proběhl v rámci projektu GA ČR 402/06/1370. Na semináři vystoupil s hlavním příspěvkem doc. Oldřich Dědek (Národní koordinátor zavedení eura v ČR, poradce ministra financí ČR) a s koreferátem doc. Mojmír Helísek (řešitel projektu).

PDF Pozvánka, 80 kB     MS PowerPoint Vystoupení O Dědek, 556 kB     MS PowerPoint Vystoupení M Helísek, 196 kB     PDF Zpravodaj ČSE, 233 kB    

Seminář ČSE "Problémy kurzového konvergenčního kritéria při vstupu ČR do eurozóny" (v rámci řešení projektu GA ČR 402/06/1370). Vystoupení: Mojmír Helísek (Vysoká škola finanční a správní), Stanislav Šaroch (Škoda Auto Vysoká škola), Eva Kaňková (Česká zemědělská univerzita v Praze) a Michal Pazour (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Seminář proběhl 6. prosince 2006 od 17:00 hodin na Vysoké škole finanční a správní.

PDF Pozvánka, 37 kB     PDF Prezentace Helísek, 74 kB     PDF Prezentace Pazour, 564 kB     PDF Prezentace Kaňková, 236 kB     PDF Prezentace Šaroch, 64 kB     externí odkaz Zpravodaj ČSE 1/2007  

4. výroční konference ČSE proběhla v sobotu 25. 11. 2006 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Se svými příspěvky zde vystoupili také zástupci VŠFS Mojmír Helísek, Radim Valenčík, Petr Wawrosz a Rafik Bedretdinov.

externí odkaz Pozvánka   externí odkaz PDF Program  

Seminář "Účast ČR v kurzovém mechanismu ERM II - načasování, předpoklady, důsledky" (v rámci řešení projektu GA ČR 402/06/1370). Hlavní vystoupení Luboš Komárek (poradce vrchního ředitele ČNB). Seminář proběhl 24. 10. 2006 od 17.30 hod. na Vysoké škole finanční a správní, o.p. s.

PDF Pozvánka, 55 kB     PDF Vystoupení Komárek, 2510 kB     externí odkaz Zpravodaj ČSE 3/2006