section

Interní grantová agentura (IGA)

Podpora vědecko-výzkumné činnosti na VŠFS je jedním z prvořadých úkolů této instituce, jenž má vést a směřovat ke zvyšování kvality instituce, jejího renomé a prestiže. Za tímto účelem byla zřízena na přelomu roku 2007 a 2008 Interní grantová agentura VŠFS (dále jen IGA), která inicializuje, podněcuje vědecko-výzkumnou činnost a dává prostor akademickým pracovníkům k jejich vlastním výzkumným projektům. Přijaté projektové záměry jsou financovány prostředky VŠFS a řešitelům jsou poskytovány optimální podmínky a zázemí pro jejich výzkum a vývoj. Takovéto projekty realizované v rámci IGA se takto stávají základem pro možné uplatnění v grantových aktivitách mimo VŠFS ať již na úrovní národní či mezinárodní.

Předkladatelem projektu a žadatelem o poskytnutí finančních prostředků z IGA může být každý interní akademický pracovník VŠFS, jenž, na základě vyhlášené výzvy předloží projektový návrh, resp. záměr, který je postoupen posuzovací komisi. Veškerá pravidla podávání interních projektů upravuje Rozhodnutí rektorky č. 250/2019, které vstoupilo v platnost 20. září 2019.

Velikou výhodou činnosti IGA a výzkumu realizovaném z prostředků IGA jsou publikační výstupy. Během řešení projektu probíhá soustavný monitoring, jenž je zachycen v průběžné a závěrečné monitorovací zprávě, která informuje o veškerých činnostech, výsledcích a aktivitách, které proběhly a které jsou plánovány.

Pravidla pro poskytování podpory a řešení projektů:

PDF Rozhodnutí rektorky č. 250/2019 Interní grantová agentura

Probíhající projekty:

Název projektu: Inovační přístupy k rozvoji obcí a měst: koncept Smart Cities
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Název projektu: Fiskální udržitelnost českého systému důchodového a zdravotního pojištění 
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Název projektu: Alternativní metodiky měření udržitelnosti států a jejich aplikace na země Evropské unie
Odpovědný řešitel: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Ukončené projekty:

Název projektu: Indikátory výkonnosti bankovního sektoru významných světových ekonomik a jejich hlavní determinanty s vazbou na vybrané produkty bank
Odpovědný řešitel: Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Název projektu: Možnosti podpory mezigenerační spolupráce na pracovišti
Odpovědný řešitel: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Název projektu: Bezpečnost, policejní a justiční spolupráce v evropském právu po vystoupení VB – právní důsledky a dopady pro Českou republiku
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Název projektu: Systémový přístup k vybraným ICT trendům
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Název projektu: Účetní profese jako prvek procesu rozvoje kapitálového trhu v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Marketingová komunikace podniků ze společensky citlivých odvětví
Odpovědný řešitel: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. 

Název projektu: Zpracování zrakových podnětů spotřebitelem z pohledu metody eye tracking
Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Rosenlacher

Název projektu: Mediální chování generace Z
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Název projektu: Proměny individuální a kolektivní správy práv autorských 
Odpovědný řešitel: JUDr. et Mgr. Rudolf Leška, Ph.D., LL.M.

Název projektu: Vývoj podpory regionálního rozvoje v Československu a v České republice
Odpovědný řešitel: prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Název projektu: Kulturní a psychologické aspekty bilingvismus
Odpovědný řešitel: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Název projektu: Financování malých a středních podniků ze zdrojů finančního trhu – východiska k uplatnění dokumentů EU v rámci koncepce českého kapitálového trhu v letech 2019 - 2023
Odpovědný řešitel: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Název projektu: Využití společenské odpovědnosti v oblasti profesionálního sportu jako efektivního nástroje integrované marketingové komunikace a účinného prostředku k vytváření sociálního partnerství
Odpovědný řešitel: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Název projektu: Percepční strategie spotřebitelů z pohledu neuromarketingu
Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Rosenlacher

Název projektu: Ochrana lidských práv a bránící se demokracie
Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Název projektu: Média a kultura
Odpovědný řešitel: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.

Název projektu: Analýza ICT startupů
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.

Název projektu: Vybrané problémy aplikace zákona o mezinárodním právu soukromém v kontextu rekodifikace soukromého práva a jeho harmonizace unijními normami soukromého práva
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Název projektu: Uplatňování CSR ve sportovním marketingu
Odpovědný řešitel: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Název projektu: Fiskální dimenze a determinanty efektivnosti sociální politiky
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Mertl, Ph. D.

Název projektu: Integrovaný reporting a jeho místo v podmínkách podnikatelské sféry v ČR
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Minimalismus jako koncept životního stylu a spotřební kultury
Odpovědný řešitel: Mgr. Jitka Cirklová, M.A., Ph.D.

Název projektu: Výkon veřejné správy ve statutárních městech v České republice
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc. 

Název projektu: Dopad rekodifikace občanského práva na vybrané smluvní typy v podnikání a odpovědnost statutárních orgánů
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Název projektu: Financování malých a středních podniků ze zdrojů finančního trhu – východiska a souvislosti s přípravou Unie kapitálových trhů (CMU)
Odpovědný řešitel: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Název projektu: Marketingové modely v prostředí Průmyslu 4.0 PhDr.
Odpovědný řešitel: Ing. Václav Kupec, Ph.D.

Název projektu: Aplikace metody Eye Tracking ve vizuálním marketingu
Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Rosenlacher

Název projektu: Spotřební kultura a formy hédonistického životního stylu
Odpovědný řešitel: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Název projektu: Nové možnosti zkoumání kriminalistických stop s biomechanickým obsahem a interpretace závěrů znaleckých zkoumání
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Název projektu: Analýza a mezinárodní srovnání požadavků kladených na vybrané skupiny znalostních pracovníků
Odpovědný řešitel: RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D.

Název projektu: Aktuální trendy financování sociálních systémů, vývoje finančních trhů a měnové integrace
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Název projektu: Analýza segmentu MSP ve vazbě na konkurenceschopnost tuzemské ekonomiky
Odpovědný řešitel: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Název projektu: Politické a ekonomické efekty přijetí IFRS v podmínkách České republiky
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková

Název projektu: Jak (ne)přicházet o talenty: role rodiny a školy ve formování a uskutečňování vzdělanostních aspirací
Odpovědný řešitel: Prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Název projektu: Rozšíření klasického kvantitativního pojetí ekonomiky a nové implementace dynamických parametrů kvality vývoje
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Propojení Eye Tracking s neuromarketingovým výzkumem
Odpovědný řešitel: Ing. Pavel Rosenlacher

Název projektu: Spolupráce dodavatelů a odběratelů v rámci zvyšování konkurenceschopnosti prostřednictvím nástrojů marketingové komunikace
Odpovědný řešitel: Ing. Miloslav Šašek, DipMgmt.

Název projektu: Ex ante metodika stanovení regionálního potenciálu obnovitelných zdrojů energie a návrh jejich optimální kombinace s ohledem na minimalizaci emisí (v textu ve zkratce "EXAM")
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Název projektu: Zvyšování finanční gramotnosti na základě analýzy inovativního chování finančních institucí
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Budík, CSc.

Název projektu: Institucionální aspekty finančního trhu a jeho infrastruktur – teorie, současná realita a vývojové tendence specifických finančních institucí
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Aktuální stav podnikatelského prostředí MSP a trendy jeho vývoje
Odpovědný řešitel: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Název projektu: Historické a kulturní aspekty účetnictví jako faktor determinující proces implementace IFRS (se zaměřením na země CEE)
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Dynamická agregátní produkční funkce jako rozšíření klasického kvantitativního pojetí ekonomiky
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Možnosti trestního řízení ve vztahu k objektivnímu postižení posuzované skutečnosti
Odpovědný řešitel: doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

Název projektu: Review českého penzijního systému
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Název projektu: Liberalizace sociálních služeb
Odpovědný řešitel: doc. Ladislav Průša

Název projektu: Penzijní systémy a reformy
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Název projektu: Fiskální opatření uplatňovaná v ČR v souvislosti s ekonomickou krizí a jejich sociálně ekonomické důsledky (realita a vize)
Odpovědný řešitel:  prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Název projektu: Národní a kulturní specifika a implementace IFRS (se zaměřením na země CEE)
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Efektivita hodnototvorného procesu jako faktor zvyšování konkurenceschopnosti malých a středních podniků na trzích B2B
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Název projektu: Autorita práva a její limity
Odpovědný řešitel: JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

Název projektu: Postavení, výsledky a výhledy vybraných bank v ČR
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Vliv intenzivních faktorů na trajektorii vývoje firemních i jiných ekonomických systémů jako klíčový předpoklad znalostní ekonomiky
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Manažerské a marketingové přístupy ve veřejné správě
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Název projektu: Predikce odvětví pojišťovnictví pomocí vícerovnicové soustavy
Odpovědný řešitel: Ing. Robin Koklar, MBA

Název projektu: Dopady zavedení eura na vnější ekonomické vztahy ČR
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Název projektu: Základy teorie redistribučních systémů a její aplikace
Odpovědný řešitel: doc. Radim Valenčík, CSc.

Název projektu: Vymezení teoreticko-metodologických východisek procesu integrace finančních trhů
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.

Název projektu: Reforma sociálních systémů jako nástroj odstranění sociálních pastí a nežádoucích motivačních stimulů
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Název projektu: Účetnictví jako zdroj dat pro měření efektivnosti územně samosprávných celků
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Systematické zkoumání sociálního systému VŠFS (zaměstnanci, studenti, absolventi)
Odpovědný řešitel: Mgr. Ondřej Roubal

Název projektu: Odklad zavedení eura v ČR z hlediska přínosů a nákladů společné měny
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Název projektu: Základní vývojové tendence rozvoje politiky sociálního pojištění
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Název projektu: Moderní přístupy k hodnocení investičních projektů
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Název projektu: Modelování vybraného procesu veřejné správy v multiagentním prostředí pomocí jazyka Jason
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Smolík

Název projektu: Teoretická východiska a možnosti aplikace moderních manažerských přístupů ve veřejné správě
Odpovědný řešitel: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Název projektu: Možnosti zkvalitňování zdravotního stavu populace v kontextu ekonomického rozvoje
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.

Název projektu: Analýza velikosti a struktury marketingových komunikačních agentur v ČR
Odpovědný řešitel: doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Název projektu: Implementace principů "public governance" a jejich efektivnost
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.

Název projektu: Optimalizace daňového systému ČR v kontextu sociální a demografické struktury společnosti
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Název projektu: Matematické základy teorie redistribučních systémů
Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Název projektu: Charakter hyperlokální komunikace a její místo v marketingovém komunikačním mixu
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.

Název projektu: Finanční krize a její dopady, výzvy a ponaučení
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

Název projektu: Bezeztrátová komprese dat
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Ekonomické a institucionální aspekty zdravotního pojištění
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Název projektu: Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Název projektu: Model efektivního financování sociálních služeb
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Název projektu: Systém řízení pohledávek v podmínkách MSP, jeho formy, efektivnost a změny do současnosti
Odpovědný řešitel: doc. RNDr. Jiří Souček, CSc.

Název projektu: Rozpracování matematické teorie ceny finančních derivátů
Odpovědný řešitel: doc.RNDr. Přemysl Záškodný, CSc.

Název projektu: Sociální důsledky marketingové komunikace
Odpovědný řešitel: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Název projektu: Propojení penzijní, zdravotní a daňové reformy a zapojení proedukační a propopulační motivace do těchto reforem
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Název projektu: Labour Market Flows in Central Europe
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Vladislav Flek, CSc.

Název projektu: Změny podnikatelského prostředí v ČR v kontextu opatření EU v horizontu 2 let
Odpovědný řešitel: Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Název projektu: Daňová politika v kontextu hospodářského cyklu, sociální
a důchodové politiky ČR
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Název projektu: Programový algoritmus opčního hedgingu (opční zajištění)
Odpovědný řešitel: RNDr. Ivan Havlíček, CSc.

Název projektu: Zdroje financování zdravotnictví
a možnosti jejich využití
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Název projektu: Ekonomické a právní aspekty současného fungování hospodářské a měnové unie
Odpovědný řešitel: Ing. Martina Šudřichová

Název projektu: Fiskální opatření v zemích EU
Odpovědný řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Název projektu: Dějiny správy v oblasti hospodářství v Československu v letech 1945 – 1970
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.

Název projektu: Zobecnění a rozvoj teorie růstu zejména na kompenzační úlohy
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Dějiny české (československé) reklamy od přelomu 19. /20. století do roku 1939 ve světovém kontextu
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Název projektu: Transfery zisků v rámci nadnárodních finančních skupin
Odpovědný řešitel: Ing. Josef Budík, CSc.

Název projektu: Finanční procesy velkých firem v postkrizovém období
Odpovědný řešitel: Jaromír Stemberg, MBA

Název projektu: Inovace výuky aplikačního software – experimentální metody
Odpovědný řešitel: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Název projektu: Finanční analýza situace trhu práce
Odpovědný řešitel: Ing. Robin Čejka, MBA

Název projektu: Dynamika kreditního rizika v ČR
Odpovědný řešitel:  Ing. Petra Šumná, MBA

Název projektu: Vybrané aspekty fungování finančních trhů v době finančního stresu
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA

Název projektu: Měření intenzity vývoje na všech hierarchických úrovních ekonomiky
Odpovědný řešitel: Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

Název projektu: Financování veřejného sektoru a sociální politiky v 21. století
Odpovědný řešitel: Ing. Jan Mertl, Ph.D.

Název projektu: Připravenost MSP na implementaci IFRS
Odpovědný řešitel: Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Název projektu: Nezávislost samosprávy v Čechách (?)
Odpovědný řešitel: JUDr. Marek Starý, Ph.D.

Název projektu: Změny vlivu marketingové komunikace na oblast spotřeby a životního způsobu obyvatel v kontextu současné ekonomické krize
Odpovědný řešitel: PhDr. Iva Petrová

Název projektu: Ekonomie dlouhodobé péče
Odpovědný řešitel: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Název projektu: Sociální profily studentů: VŠFS – Česká republika - Evropa
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.

Název projektu: Srovnávací analýza systémů soudobé veřejné správy
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Vladimír Čechák, CSc.