section

Higher Education Teachers´ Digital Literacy Improvement

HIGHER EDUCATION TEACHERS´ DIGITAL LITERACY IMPROVEMENT

Projekt je financován fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), které podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Projekt je administrován Domem zahraniční spolupráce (DZS).

Vysoká škola finanční a správní se v roce 2020 a 2021 účastní mezinárodního projektu „Zvyšování digitálních kompetencí vysokoškolských učitelů“. Cílem projektu je zvyšování digitálních kompetencí vysokoškolských učitelů pomocí sdílení digitálních kompetencí při bilaterálních výukových mobilitách.

Project Title: Higher Education Teachers´ Digital Literacy Improvement
Project Number: EHP-CZ-MOP-2-003
Project Promoter:   University of Finance and Administration, Czechia
Project Partner: University of Agder, Norway
Project Stage: Progress
Contact Person:

Václav Kupec, vkupec@mail.vsfs.cz

 

Project Summary:

The ongoing Fourth Industrial Revolution and the environment digitalisation have a significant impact on the whole society. This development also affects the education system, especially higher education teachers. It is necessary to adequately respond to the mentioned changes. Therefore, the University of Finance and Administration (applicant) educates its teachers also in the field of digitalisation. The objective of the project is to improve the digital literacy of higher education teachers. The objective will be accomplished by sharing digital literacy via bilateral teaching mobility. 

Sharing digital literacy in higher education will have a positive impact on improving the teaching abilities of the higher education teachers. The project will help teachers improve their digital communication with students. The need for the education of higher education teachers in the fields of didactics, digitalisation, applications, etc. is a necessity of time. Society development, digitalisation, and student requirements increase tenfold. Sharing of the experiences of teachers between the Czech Republic and Norway will help reduce these differences. 

It is expected that the Czech project participants will gain theoretical backgrounds and knowledge of the education system in Norwegian higher education. Using such project and training, teachers will improve their pedagogical skills at the level of soft skills as well as hard skills (i.e. operation of digital applications and digital devices). Higher education teachers supported by this project will thus be able to lead adequate teaching in the digital environment, by digital methods and digital approaches allowing for a more professional approach to higher education students.

Abstrakt projektu:

Probíhající Čtvrtá průmyslová revoluce a digitalizace prostředí mají významný dopad na celou společnost. Tento vývoj zasahuje také oblast vzdělávání, konkrétně pak vysokoškolské učitele. Na uváděné změny je přitom potřeba adekvátně reagovat. Vzdělávání svých učitelů v oblasti digitalizace se proto věnuje také Vysoká škola finanční a správní (žadatel). Cílem předkládaného projektu je proto zvyšování digitálních kompetencí vysokoškolských učitelů. Tohoto cíle bude dosaženo pomocí sdílení digitálních kompetencí při bilaterálních výukových mobilitách. 

Sdílení digitálních kompetencí ve vysokoškolském prostředí bude mít pozitivní dopad na zdokonalení výukových schopností vysokoškolských učitelů. Projekt pomůže podpořeným učitelům zlepšit jejich digitální komunikaci se studenty. Potřeba vzdělávání vysokoškolských učitelů v oblasti didaktiky, digitalizace, aplikací atd. je totiž nutností moderní doby. Rozvoj společnosti, digitalizace a požadavky studentů se totiž výrazně zvyšují. Sdílení zkušeností mezi učiteli Česka a Norska přitom pomůže tyto rozdíly zmírnit. 

Lze očekávat, že čeští účastníci projektu získají teoretické poznatky a znalosti o vzdělávacím systému v norském vysokoškolském prostředí. Pomocí tohoto projektu a školení učitelé zdokonalí své pedagogické dovednosti na úrovni měkkých i tvrdých dovedností (tj. ovládání digitálních aplikací a digitálních zařízení). Vysokoškolští učitelé podporovaní tímto projektem tak budou schopni vést odpovídající výuku v digitálním prostředí pomocí digitálních metod a digitálních přístupů, které jim umožní profesionálnější přístup k vysokoškolským studentům.