section

Podpora stipendijního fondu

I Vy můžete přispět do stipendijního fondu Vysoké školy finanční a správní!

Podpořte šanci na vzdělání pro děti z dětských domovů a z náhradní rodinné péče a pro talentované tělesně handicapované uchazeče o studium.

číslo účtu 500 233 003 / 0300


Do stipendijního fondu lze přispět formou peněžitého daru nebo zakoupením fotografií z cest autorky Bohuslavy Šenkýřové, rektorky VŠFS. Podrobnosti naleznete na www.vsfs.cz/foto-senkyrova.

Do zprávy pro příjemce daru uveďte prosím své jméno a příjmení, případně název organizace.

Kontakt:

Informační centrum VŠFS
210 088 827
stipendia@vsfs.cz

Poznámka:

Dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů lze odečíst od základu daně hodnotu daru poskytnutého např. na financování vědy a vzdělání, na školství a sociální účely, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000 Kč.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, §20 (Základ daně a položky snižující základ daně), odst. 8:
Od základu daně sníženého podle § 34 lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím, krajům, organizačním složkám státu,30b) právnickým osobám, jakož i právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, 14e) a to se sídlem na území České republiky na financování vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na policii 15a), na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám a politickým hnutím na jejich činnost, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky provozujícím školská a zdravotnická zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat, na financování těchto zařízení dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli částečného nebo plného invalidního důchodu a nebo jsou nezletilými dětmi dlouhodobě těžce zdravotně postiženými vyžadujícími mimořádnou péči podle zvláštních právních předpisů113), na zdravotnické prostředky114) nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami nebo na rehabilitační a kompenzační pomůcky uvedené ve zvláštním právním předpise115) nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu a na majetek usnadňující těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. Obdobně se postupuje u darů na financování odstraňování následků živelní pohromy, ke které došlo na území České republiky. U darovaného majetku je hodnotou daru nejvýše zůstatková cena hmotného majetku (§ 29 odst. 2) nebo hodnota zachycená v účetnictví podle zvláštního právního předpisu20) u ostatního majetku. Jsou-li v úhrnu obsaženy i dary na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní v souvislosti s živelní pohromou (§ 24 odst. 10), může být o hodnotu těchto darů překročen limit 2 % ze základu daně sníženého podle § 34, nejvýše však lze v úhrnu odečíst 4 % ze základu daně sníženého podle § 34; přitom v případě poskytnutí darů vysokým školám a veřejným výzkumným institucím lze základ daně snížit nejvýše o dalších 5 %. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně sníženého podle § 34.