Skip to main content

Университет финансов и управления
Прага | Карловы Вары | Мост

Почему учиться у нас?

Недавно аккредитованные учебные программы

Недавно аккредитованные учебные программы

с отличным применением на рынке труда.
Мы университет

Мы университет,

с нами вы найдете эрудированных экспертов и топ-преподавателей.
Мультикультурная среда

Мультикультурная среда,

мы выступаем в качестве посредника не только в VŠFS, но и в зарубежных университетах.
Мы предлагаем стипендии

Мы предлагаем стипендии,

питание в школьном клубе и профессиональную практику с нашими партнерами.
Business Superbrands 2021

VŠFS - ЛУЧШИЙ БРЕНД УНИВЕРСИТЕТА

Университет финансов и управления (VŠFS) получил престижную награду Czech Business Superbrands 2021.

Программы обучения на чешском языке

Прикладная информатика  (Bc. + Mgr.)

Název: Aplikovaná informatika
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha

Co vás naučíme:

 • řešení projektových a provozních úkolů na pozicích IT specialistů
 • projektování a správě informačních systémů a databází
 • tvorbě internetové aplikace a relační databáze
 • objektově orientovanému programování

Profilové předměty (Bc.)

 • Algoritmy a datové struktury
 • Bezpečnost informací
 • Expertní systémy
 • Objektově orientované programování
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Počítačové sítě
 • Principy počítačů
 • Programování
 • Projektování informačních systémů
 • Návrh počítačových her
 • Systémy a modely
 • Úvod do databázových systémů
 • Vývoj internetových a mobilních aplikací

Profilové předměty (Mgr.)

 • Automaty a gramatiky
 • Bezpečnost IS
 • Databázové systémy
 • Dobývání znalostí z databází
 • Manažerské IS
 • Simulace a modelování
 • Softwarové inženýrství
 • Strategie a řízení IS
 • Technologie kryptoměn
 • Výpočetní složitost algoritmů
 • Znalostní inženýrství

Kde se uplatníte:

 • správci sítí a databází, programátoři
 • manažerské pozice v IT bank, pojišťoven, průmyslových a obchodních organizací
 • státní správa a samospráva, poradenské a vývojové firmy
 • soukromé podnikání jako majitelé IT firem
Финансы  (Bc. + Ing. + Ph.D.)

Název: Finance
Dosažený titul: Bc., Ing., Ph.D.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha

Co vás naučíme:

 • vědomostem z investičního a komerčního bankovnictví
 • základům bankovní regulace a dohledu
 • teorii a fungování moderních finančních trhů včetně jejich analýz
 • efektivní komunikaci s klientelou bankovních domů a finančních institucí

Profilové předměty (Bc.)

 • Finanční a investiční matematika
 • Investiční, komerční a centrální bankovnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Podnikové finance a daně
 • Pojišťovnictví
 • Regulace a dohled nad finančními institucemi
 • Účetnictví
 • Veřejné finance

Profilové předměty (Ing.)

 • Ekonomika subjektů finančních služeb
 • Finanční investování
 • Finanční řízení podniku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Moderní bankovnictví
 • Oceňování podniků
 • Právo ve financích a finančních službách
 • Řízení rizik

Kde se uplatníte:

 • specialisté a manažeři bankovního sektoru
 • specialisté finančních oddělení v průmyslu a službách
 • státní správa a samospráva
 • finanční poradenství v komerční a podnikatelské sféře
 • pojišťovací zprostředkovatelé nebo likvidátoři pojistných událostí
Экономика и менеджмент (Bc. + Ing.)

Název: Ekonomika a management
Dosažený titul: Bc., Ing.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • porozumět podnikovému a podnikatelskému prostředí v tuzemsku i v zahraničí,
 • základům řízení podniku, řízení financí, marketingu firmy,
 • základům řízení obchodu a metodám efektivního vstupu na zahraniční trhy,
 • základům právních a manažerských dovedností nutných pro vlastní soukromé podnikání a rozjezd startupu,
 • efektivně pracovat s informacemi a s trendovými informačními systémy.

Profilové předměty (Bc.)

 • Manažerské minimum
 • Makro, mikroekonomie
 • Řízení podniku
 • Business model

Profilové předměty (Ing.)

 • Finanční a strategické řízení podniku, řízení inovací a změn
 • Manažerská ekonomika
 • Makro, mikroekonomie
 • Marketingové řízení podniku
 • Řízení rizik, Controlling

Kde se uplatníte:

 • manažerské pozice v marketingu, finančním i podnikovém řízení
 • banky, pojišťovny, finanční a investiční sektor
 • obchodní a výrobní firmy, organizace poskytující služby, neziskový sektor
 • auditorské, účetní firmy
 • domácí a zahraniční obchod
Маркетинговые коммуникации  (Bc. + Mgr.)

Název: Marketingová komunikace
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Most

Co vás naučíme:

 • dovednostem pro působení v marketingovém, mediálním a reklamním průmyslu
 • moderním trendům v oblasti podpory prodeje, přímého marketingu
 • tvůrčí dovednosti v písemné a audiovizuální tvorbě v public relations
 • nejčastěji užívaným marketingovým technikám a postupům
 • efektivní využití sociálních medií v marketingové komunikaci

Profilové předměty (Bc.)

 • Makroekonomie
 • Marketing
 • Mikroekonomie
 • Psychologie v marketingové komunikaci
 • Public Relations
 • Sociologie

Profilové předměty (Mgr.)

 • CSR reportování a média
 • Globální marketing
 • Makroekonomie
 • Media a kultura
 • Mikroekonomie
 • Sociologie marketingové komunikace
 • Psychologie zákaznického chování

Kde se uplatníte:

 • marketingové, PR a mediální agentury
 • podnikové útvary marketingu, vnějších vztahů a komunikace s veřejností
 • manažerské pozice v odborných médiích a zpravodajských serverech
 • obchodní a distribuční útvary vydavatelských domů
 • tiskoví mluvčí podniků a organizací státní správy
Правовые исследования по безопасности  (Bc. + Mgr.)

Název: Bezpečnostně právní studia
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary, Most

Co vás naučíme:

 • teorii a praxi bezpečnostní problematiky a forenzních disciplín
 • základům trestního a ústavního práva, kriminologie a kriminalistiky
 • efektivnímu využití odborných pramenů a informací z právních systémů
 • znalostem z ekonomických disciplín pro posouzení bezpečnostních jevů v podnikání
 • strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného pořádku v odpovídajícím právním prostředí
 • znalostem vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva

Profilové předměty (Bc.)

 • Bezpečnostní studia 1,2
 • Forenzní psychologie
 • Hospodářská kriminalita
 • Kriminalistická dokumentace a technika
 • Ochrana osob, majetku informací a duševního vlastnictví
 • Správní a ústavní soudnictví
 • Teorie práva, trestní právo, ústavní právo a státověda
 • Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy
 • Vybrané problémy kriminologie

Profilové předměty (Mgr.)

 • Aplikované trestní právo
 • Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém
 • Bezpečnostní vědy
 • Dokazování v trestním řízení
 • Kriminalisticko taktické metody
 • Kriminalistika – teorie a metodologie
 • Krizové řízení ve veřejné správě
 • Probační a mediační služba
 • Systém ochrany bezpečnosti ČR
 • Teorie vnitřní bezpečnosti

Kde se uplatníte:

 • státní správa, veřejná správa i soukromý sektor na pozicích bezpečnostních specialistů
 • podnikové útvary zajišťující problematiku bezpečnosti firmy
 • právní specialisté ve státní správě v oblasti práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • veřejné instituce včetně vlády ČR při realizaci požadavků EU k zabezpečení plynulého, efektivního a bezpečného chodu každého úřadu,
 • efektivního a bezpečného chodu každého úřadu
 • policisté, hasiči, strážníci, pracovníci bezpečnostních agentur a detektivních služeb
Криминалистика а судебные дисциплины  (Bc.)

Název: Kriminalistika a forenzní disciplíny
Dosažený titul: Bc.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • základním znalostem trestního práva hmotného a procesního, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd
 • aplikaci potřebných právních předpisů s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí
 • znalostem kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů
 • kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, kriminalistická biologie, trasologie, kriminalistická balistika, písmoznalectví)

Profilové předměty (Bc.)

 • Dějiny kriminalistiky
 • Forenzní psychologie
 • Psychologie a sociologie zločinu
 • Soudní lékařství
 • Kriminalistická metodika, taktika a technika
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika
 • Trestní právo

Kde se uplatníte:

 • pozice kriminalisticko-právních specialistů a nižšího managementu
 • právní specialisté ve státní správě, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • oblast bezpečnostní problematiky a v soukromých bezpečnostních službách
 • policisté, hasiči, strážníci a pracovníci bezpečnostních agentur
Право в предпринимательской деятельности  (Bc. + Mgr.)

Název: Právo v podnikání
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • základy soukromého a veřejného práva i jejich aplikaci v podnikatelské a obchodní praxi
 • specifika trestního práva ve vztahu k podnikatelské činnosti
 • moderním a novým trendům, které ovlivňují nebo se dotýkají právních aspektů podnikání

Profilové předměty (Bc.)

 • Business model
 • Manažerské minimum
 • Pracovní právo
 • Právo obchodních korporací
 • Řízení podniku
 • Soukromé právo

Profilové předměty (Mgr.)

 • Controlling
 • Obchodní závazkové právo
 • Pracovní právo
 • Strategické řízení podniku

Kde se uplatníte:

 • nižší a střední manažerské pozice v podnicích a soukromých firmách
 • právní specialisté v bankách, veřejné správě, kde uplatní široké znalosti
 • z oblasti práva občanského, finančního a trestního
 • tuzemské i zahraniční firmy, zabývající se výrobou, obchodem či službami
 • právní odbory obchodních a výrobních firem i organizace poskytujících služby
Pегиональное развитие и публичное управление  (Bc.+ Ing.)

Název: Regionální rozvoj a veřejná správa
Dosažený titul: Bc., Ing.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Most

Co vás naučíme:

 • znalostem z oblasti správního práva
 • orientovat se v problematice regionálního rozvoje
 • základům managementu a ekonomie
 • znalostem z oboru veřejné správy

Profilové předměty (Bc.)

 • Management obcí, měst a regionů
 • Správní právo
 • Regionální rozvoj a regionální politika
 • Veřejné finance
 • Socioekonomická a správní geografie
 • Regionální a municipální ekonomika

Profilové předměty (Ing.)

 • Management obcí, měst a regionů
 • Regionální struktury ČR a Evropy
 • Teorie regionálního rozvoje a regionální politika
 • Teorie veřejné správy
 • Regionální rozvoj a regionální politika
 • Regionální a municipální ekonomika
 • Veřejná ekonomika
 • E-Government

Kde se uplatníte:

 • manažerské a jiné pozice ve státní správě
 • odborné pozice na ministerstvech, krajském či obecním úřadě
 • specialisté v mezinárodních organizacích, orgánech EU
 • specialisté na komunikaci a čerpání dotací v privátním sektoru
 • poradenské a konzultační firmy
онлайн заявка

Программы обучения на английском языке

Finance  (Ph.D.)

Academic degree: Ph.D.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Praha

 • The aim of the doctoral (PhD) program of Finance is to prepare graduates for mastering the general methodology of scientific work and to provide them with specialized knowledge, skills and abilities in the area of financial markets and financial institutions, which should result in their original creative practices and research, as well as regular publication activities. All this shall be reflected in an original and innovative dissertation thesis.
 • Standard period of PhD program is 3 years.

Profile compulsory subjects

 • Theory of Financial Markets and Analysis of FM Stability
 • Financial Institutions and FI Management
 • Quantitative Methods of Financial Analysis
 • Methods of Financial Risks Management
 • Macroeconomic Theory and Analysis
 • Methodology of Science

Elective Subjects

 • Derivative Hedging
 • International Financial Relations
 • Theory and Policy of Insurance
 • Theory of Corporate Finance and Controlling
 • Theory of Public Finance
 • Theory and Performance of Currency Policy
Economics and Management  (Bc. + Ing.)

Academic degree: Bc., Ing.
Form of study: full-time
Study center: Praha

What will you learn?

 • Domestic and international corporate and business environment
 • Basics of accounting, corporate management, company marketing
 • Domestic and international business
 • Basics of legal and management skills required for your own private business and for launching start-ups
 • Effective work with information and modern presentation software

Profile Subjects (Bc.)

 • Business Model
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Corporate Management

Profile Subjects (Ing.)

 • Financial and Strategic Corporate Management
 • Management Economics
 • Macroeconomics
 • Marketing Corporate Management
 • Microeconomics
 • Controlling

What will your career options be?

 • Management positions in marketing, financial and corporate management
 • Banks, insurance companies, financial and investment sector
 • Business and production companies, organizations providing services, non-profit sector
 • Auditing, accounting companies
 • Domestic and international business
Marketing Communication  (Bc. + Mgr.)

Academic degree: Bc., Mgr.
Form of study: full-time
Study center: Praha

What will you learn?

 • Skills required for jobs in marketing, media and advertising
 • Modern trends in the area of marketing support and direct marketing
 • Creative writing and audio-visual production in public relations
 • Most frequently used marketing techniques and procedures
 • Effective use of social media in marketing communication

Profile subjects (Bc.)

 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Microeconomics
 • Psychology in Marketing Communication
 • Public Relations
 • Sociology

Profile Subjects (Mgr.)

 • CSR Reporting and Media
 • Global Marketing
 • Macroeconomics
 • Media and Culture
 • Microeconomics
 • Sociology of Marketing Communication
 • Psychology of Customer Behaviour

What will your career options be?

 • Marketing, PR and media agencies
 • Corporate departments of marketing, external relations and communication with public
 • Management positions in specialised media and news servers
 • Sales and distribution departments publishing houses
 • Spokesperson in corporations or state administration organisations
онлайн заявка

Международное обучение по совместительству с Городским университетом Сиэтла

Global program B  (Bc. + BSBA)

Academic degree: BSBA + Bc.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Prague

What combination of programs you can choose?

 • Economics and Management + BSBA (Management Emphasis)
 • Marketing Communication + BSBA (Management Emphasis)

Profile BSBA courses

 • English Composition
 • Business Communications
 • Managing Organizational Systems and Complexity
 • Technology and Operations Management
 • Fundamentals of AI
 • Organizational Behaviour and Leadership
 • Business Analytics for Decision Making
 • Business Dynamics
 • Artificial Intelligence (AI) Business Applications
 • Financial Accounting
 • Strategic Management
 • College Algebra (for Marketing Communication students only)
Global program M  (Ing./Mgr. + MBA)

Academic degree: MBA + Ing./Mgr.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Prague

What combination of programs you can choose?

 • Economics and Management + MBA with Global Management Emphasis
 • Economics and Management + MBA with Finance Emphasis
 • Marketing Communication + MBA with Marketing Emphasis
 • other combinations are also possible (upon individual consultation)
MBA

Academic degree: MBA
Form of study: part-time
Study center: Prague

What will you learn?

The Master of Business Administration prepares you to lead, manage and grow diverse organizations or your own companies. You can customize the program to your personal career goals through our emphasis areas, which include Management, Marketing and Finance.

Business Core Courses

 • Essentials of Business Management
 • Global Business Communications and Research
 • Applied Managerial Economics
 • Project Management and Prioritization
 • Law for Global Business
 • People and Systems in Organizations
 • Applied Marketing
 • Managerial Accounting
 • Managing with Technology
 • Strategic Financial Management
 • Business Operations
 • Business Strategy

Emphasis Courses

Management

 • International Business
 • High-Performing Global Teams
 • International HR Management
 • European Union

Marketing

 • Marketing Communications
 • Strategic Brand Creation and Management
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Metrics

Finance

 • Quantitative Methods and Economics for Finance
 • Capital Management and Fixed Income
 • Equity, Derivatives and Alternatives
 • Ethics and Portfolio Management

What will your career options be?

Actuary, Auditor, Brokerage Specialist, Company Owner, Contract Specialist, Event Manager, Financial Specialist, Financial Manager, Head of Sales Department, HR Specialist, Lawyer, Marketing Specialist, Operation Research Analyst, Senior Accountant, Tax Advisor

Make me Study

Стоимость обучения на 2022/23 учебный год (за семестр)

 Bc./чешскийMgr./чешскийPh.D./чешскийBc./английскийMgr./английскийPh.D./английский
Oчная форма обучения29.500 CZK32.000 CZK33.000 CZK43.000 CZK43.500 CZK44.500 CZK
Заочная форма обучения29.500 CZK32.000 CZK33.000 CZK--44.500 CZK

Цена указана за семестр. Полный прайс-лист обучения. Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Информационным центром университета финансов и управления: (+420) 210 088 844, (+420) 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz.

Краткосрочные учебные программы

Проживание для студентов

Университет финансов и управления предлагает своим студентам комфортное размещение в тихом месте с очень хорошим доступом в школу и в центр Праги.

открыть видео на YouTube
 • Недавно отремонтированные номера для 1 - 4 студентов
 • Бесплатный Wi-Fi, общая комната с телевизором
 • Кухня самообслуживания с холодильником и микроволновой печью
 • Постельное белье включено (включая его замену)
 • Регулярная уборка и дезинфекция помещений общего пользования
 • Возможность использования автоматической стиральной машины/сушилки
 • Круглосуточная охрана и ресепшн
 • Возможность размещения в режиме карантина
Больше на www.campus-prague.ru
Accommodation for you! 10 % discount

Новости

Где нас найти?

Estonská

Главный офис университета
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, Praha 10
Tel: 210 088 800, 271 741 597
E-mail: info@vsfs.cz
www.vsfs.cz

Показать на карте
Vltavská

Университетская библиотека
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vltavská 12, Praha 5
Tel: 210 088 864
E-mail: knihovna@vsfs.cz
Сайт

Показать на карте
Karlovy Vary

Учебный центр Карловы Вары
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel: 724 681 763, 357 070 081
E-mail: karlovyvary@vsfs.cz
Сайт

Показать на карте
Most

Учебный центр Moст
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Pionýrů 2806, Most
Tel: 477 070 401
E-mail: most@vsfs.cz
Сайт

Показать на карте

Контакт

Более подробную информацию об обучении и порядке поступления можно найти на веб-сайте школы. Информационный центр VŠFS (Estonská 500, Прага 10) также доступен для ваших вопросов. Не стесняйтесь обращаться к нам!

Mgr. Vlasta Ditrichová, (+420) 210 088 844, (+420) 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz
Mgr. Lucia Hupková, (+420) 210 088 827, (+420) 602 338 222, lucia.hupkova@vsfs.cz

Напишите нам, мы с вами свяжемся!

* обязательное поле