section

Malé regionální partnerství

 

Malé regionální partnerství řešící problematiku nerovného postavení žen a osob pečujících o děti do 15 let věku na trhu práce v Ústeckém a Karlovarském kraji

Operační program Zaměstnanost (registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003149)

 

Doba řešení: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Projekt MRP je koncipován v kontextu regionálních paktů zaměstnanosti využívaných v Rakousku, které řeší místní specifické problémy zaměstnanosti a předcházejí růstu regionální nezaměstnanosti, v segmentu, který je zaměřen na oblast zlepšení postavení žen na trhu práce. V rámci podporovaných aktivit projekt MRP realizuje komplexní program podpory cílové skupiny zahrnující poradensko-motivační program, semináře pro rozvoj odborných kompetencí a stáže ve firmách.

Cílem projektu je u zapojených účastníků maximálně eliminovat příčiny výše uvedeného znevýhodnění, kterými jsou především nedostatečně efektivní zajištění fáze jejich přechodu od nezaměstnanosti do zaměstnání a přetrvávající bariéry pro větší účast osob pečujících o děti a žen ve věku od 55 do 64 let na trhu práce.

Realizačním cílem projektu je využití komplexního programu, který postupně zařazuje poradensko-motivační program, semináře pro rozvoj odborných kompetencí a stáže ve firmách, podporujícího zvýšení zaměstnatelnosti 120 členné cílové skupiny, a ověření funkčnosti deseti malých regionálních partnerství vzdělávacích a poradenských institucí, kontaktních pracovišť úřadů práce, samosprávy a zaměstnavatelů v oblasti genderové problematiky a odstraňování diskriminace žen na trhu práce.

Směrem účastníkům je cílem projektu v rámci realizace poradensko-motivačního programu podporovat vstup a udržení cílové skupiny na trhu práce a následně pak v rámci odborných seminářů posílení jejich kompetencí, pro které je charakteristická především široká přenositelnost, ve smyslu jejich využitelnosti v nových a nepředvídaných situacích potřebných pro uplatnění nejen v pracovním, ale i občanském a osobním životě.

V rámci malých regionálních partnerství bude v rámci příkladu dobré praxe iniciován vznik "lokálních sítí zaměstnanosti", které propaguje Evropská strategie zaměstnanosti, s tím, že v rámci projektu budou uvedené sítě využity především k přípravě 80 stáží, zaměřených na přechod cílových skupin do pracovního poměru, nebo na revitalizaci jejich pracovních kompetencí v oboru, který bude korespondovat s jejich potenciálním zaměstnáním a popřípadě umožní zaměstnavatelům odzkoušet režim flexibilních forem práce.