section

Nostrifikace pro bakalářské studium

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace středoškolských vysvědčení vydaných zahraničními školami

Nostrifikace je uznání dosaženého stupně zahraničního vzdělání (základního, středního, vyššího odborného nebo vysokoškolského) českými úřady.

Postup při uznávání zahraničního středoškolského vzdělání v České republice

Problematikou uznávání rovnocennosti a nostrifikací středoškolských vysvědčení se zabývají odbory školství krajských úřadů (v Praze Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy).

Podklady nutné pro uznání zahraničního středoškolského vzdělání v ČR

  1. vyplněná žádost o uznání zahraničního vzdělání,
  2. originál nebo úředně ověřená kopie zahraničního vysvědčení (včetně případných příloh) - přeloženo českým soudním tlumočníkem (jejich seznam zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=4#_RefreshKW_select_5,
  3. úředně ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole - přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky vzdělávání - přeloženo českým soudním tlumočníkem,
  4. doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá - přeloženo českým soudním tlumočníkem,
  5. kopie pasu s osobními údaji,
  6. doklad o místě pobytu v České republice (kopie příslušné stránky v pasu, ne nájemní smlouva),
  7. plná moc v případě zastupování žadatele přeložená do českého jazyka (v případě zastupování osob mladších 18 let plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého žadatele),
  8. kopie dokladu totožnosti zákonného zástupce/zmocněnce včetně bydliště,
  9. doklad o zaplacení správního poplatku.

Příslušný úřad, který žádost o nostrifikaci vyřizuje, může požadovat další, specifické dokumenty, proto je vhodné se před podáním žádosti o její kompletnosti ujistit a informace získávat přímo od příslušného úřadu.

Cizí veřejné listiny podléhají různému režimu ověřování – jde buď o režim automatické použitelnosti založený na dvoustranných mezinárodních smlouvách, režim apostilace (apostila = vyšší úřední ověření v zemi, ve které byla listina vystavena) či režim vyššího ověření (tzv. superlegalizace = vyšší úřední ověření, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu, a dále i příslušným zastupitelským úřadem České republiky). Režim ověřování se tedy u dokumentů liší podle země jejich původu; související přesné informace vždy poskytne příslušný úřad.

Nostrifikaci středoškolského vzdělání vyřizují následující úřady: