Přijímací řízení – zahájení studia od ZS AR 2016/2017

Informace o přijímacím řízení do doktorského studia podává Informační centrum v Praze a Odbor výzkumu a vývoje VŠFS.

Studijní program: Hospodářská politika a správa

Studijní obor: Finance

Maximální počet přijatých studentů: 10

Studium bude probíhat v Praze v českém jazyce.

Přihlášení ke studiu:

 • podání přihlášky ke studiu: MS Word Přihláška ke studiu, 149 kB
 • k přihlášce ke studiu uchazeč přiloží následujících 7 samostatných číslovaných příloh:
 1. podepsaný stručný odborný životopis včetně dalšího vzdělávání a zahraničních stáží a studijních pobytů
 2. doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském studiu (notářsky ověřenou kopii diplomu a závěrečného vysvědčení nebo dodatku k diplomu). Uchazeči, kteří do uzávěrky přihlášek nebudou mít tyto doklady ještě vydány, je zašlou bezprostředně po jejich získání, nejpozději však tři dny před zápisem ke studiu. Studující v zahraničí předloží nostrifikaci diplomu a dodatku k diplomu (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak)
 3. téma obhájené diplomové práce a její stručné teze v rozsahu 2 stran
 4. seznam vlastních publikovaných odborných prací; případně prohlášení, že uchazeč doposud nepublikoval
 5. odborné pojednání se zaměřením, k tématu disertační práce, včetně použité literatury v rozsahu cca 5 stran A4 (řádkování 1, velikost písma 12)

 6. návrh struktury zamýšlené disertační práce včetně předběžného seznamu domácí a zahraniční literatury, relevantní k tématu disertační práce;

 7. doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení

Veškeré dokumenty k přijímacímu řízení dodá uchazeč ve vytištěné a v elektronické podobě.

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce.

Naléhavě doporučujeme všem uchazečům o studium konzultovat výběr tématu disertační práce se školitelem!!!

Seznam témat disertačních prací a jejich školitelů je zveřejněn v “Základních informacích o doktorském studiu”

 

 

Uzávěrka přihlášek

do 30.6.2016

prodlouženo do 31.8.2016


Termíny přijímací zkoušky:

Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací zkoušku, která proběhne v září 2016.

Přijímací zkouška:

Přijímací komisionální zkouška má 2 části:

 1. Odbornou, která probíhá formou rozpravy nad odborným pojednáním, které je součástí přihlášky.
 2. Z anglického jazyka (ve výjimečných případech z jiného cizího jazyka):
 • Četba odborného obecně ekonomického textu (15 -20 řádek), sumarizace, obsah, překlad do češtiny.
 • Rozprava na téma odborné specializace uchazeče a jeho studijních záměrů.

Jazykové komunikační dovednosti se předpokládají alespoň na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se znalostí obecné ekonomické terminologie.

Přijímací zkouška z jiného cizího jazyka je podmíněna zaměřením disertační práce. Uchazeč zašle žádost s odůvodněním prorektorovi pro výzkum a vývoj: mojmir.helisek@vsfs.cz

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky se hodnotí stupni:
1 - výborně,
2 - velmi dobře,
3 - dobře,
4 - nevyhověl.

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm „4 - nevyhověl,“ pak u přijímací zkoušky neprospěl.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno nejpozději do 14 dnů po datu konání i případného náhradního termínu přijímací zkoušky. Přijatí uchazeči obdrží pokyny pro zápis a zahájení studia.

Poplatek za přijímací řízení:

1000,- Kč při podání přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti v pokladně VŠFS při podání přihlášky - do zahájení přijímacího řízení).
Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: 8135 nebo UČO (univerzitní číslo osoby, bylo-li přiděleno)
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol: 201603
Údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ23 0300 0000 0001 7765 9927, BIC CEKO CZ PP

Do poznámky o platbě prosím uveďte své jméno a příjmení.

Zpráva o přijímacím řízení

Pro Vaši informaci si můžete přečíst zprávu o přijímacím řízení do doktorského studijního oboru Finance pro akademický rok 2015/2016.

MS Word Vyhodnocení přijímacího řízení do DS od AR 2016-2017 , 72 kB