Základní informace o doktorském studiu

Studijní program a obor:

Název studijního programu: Hospodářská politika a správa

Název oboru studia: Finance

Forma studia: prezenční i kombinovaná

Standardní doba studia: 3 roky

Cílem doktorského studia v oboru Finance je připravit absolventy ke zvládnutí obecné metodologie vědecké práce a vybavit je specializovanými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi z oblasti finančních trhů a finančních institucí, vedoucím k originálním tvůrčím postupům, výzkumům a systematické publikační aktivitě. To vše se odrazí v původní a inovativní disertační práci.

Profilové povinné předměty:

 • Teorie finančních trhů a analýza jejich stability
 • Finanční instituce a jejich řízení
 • Metody řízení finančních rizik
 • Makroekonomická teorie a analýza
 • Metodologie vědy

Vypsaná témata a školitelé doktorského oboru Finance pro a. r. 2017/2018

MS Word Školitelé a témata, 22 kB

 

Studijní plán doktorského studia

MS Excel Finance, 53 kB

 1. Studijní plán určuje podmínky, které musí student v příslušném programu splnit  v průběhu studia a při jeho řádném ukončení.
 2. Studijní plán si student sestavuje na začátku studia pod vedením svého školitele.
 3. Studijní plán obsahuje seznam předmětů doktorského studijního programu (s rozlišením povinných a volitelných předmětů, včetně určení volitelného předmětu, který bude součástí státní závěrečné doktorské zkoušky) s plánovanými termíny zkoušek, pracovní název a harmonogram zpracování disertační práce, rámcové termíny státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce.
 4. Součástí studijního plánu jsou dále zejména:
  a) publikace minimálně dvou odborných statí na úrovni časopisů s recenzním řízením nebo vyšší, vztahujících se k tématu disertační práce,
  b) alespoň dvě vystoupení na konferencích s publikací příspěvku, zaměřeného k tématu disertační práce,
  c) zapojení do výzkumné práce zejména školicího pracoviště s doloženými výstupy (zapojením v projektech, publikace, posudky apod.), včetně mezinárodní výzkumné aktivity doktoranda podle akreditačních požadavků,
  d) prezentace výsledků výzkumu na diskusním semináři doktorandů nebo na konferenci doktorandů na VŠFS, a to alespoň dvakrát po dobu studia,
  e) v případě prezenční formy studia také pedagogická činnost.
 5. Studijní plán plní student pod vedením školitele.

Informace o volitelných předmětech

 • Derivátový hedging
 • Kvantitativní metody finanční analýzy
 • Mezinárodní finanční vztahy
 • Pojistná teorie a politika
 • Teorie podnikových financí a controllingu
 • Teorie veřejných financí

Detailní informace o předmětech najdete v Katalogu předmětů:
http://is.vsfs.cz/predmety/katalog.pl