Skip to main content

Vysoká škola finanční a správní
Praha | Karlove Vary | Most

Prečo študovať s nami?

Novo akreditované študijné programy

Novo akreditované študijné programy

so skvelým uplatnením na pracovnom trhu.
Sme univerzita

Sme univerzita,

nájdete u nás erudovaných odborníkov i špičkových pedagógov z praxe.
Multikultúrne prostredie

Multikultúrne prostredie

vám sprostredkujeme nielen na VŠFS, ale i na zahraničných univerzitách.
Ponúkame štipendiá

Ponúkame štipendiá,

stravovanie v školskom klube a odborné praxe u našich partnerov.
Business Superbrands 2021

Univerzita s najlepšou značkou

Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) získala prestížne ocenenie
Business Superbrands 2021.

Študijné programy v češtine

Aplikovaná informatika  (Bc. + Mgr.)

Dosiahnutý titul: Bc., Mgr.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha

Čo vás naučíme:

 • riešenie projektových a prevádzkových úloh na pozíciách IT špecialistov
 • projektovanie a správu informačných systémov a databáz
 • tvorbu internetovej aplikácie a relačnej databázy
 • objektovo orientovanému programovaniu

Profilové predmety (Bc.)

 • Algoritmy a dátové štruktúry
 • Bezpečnosť informácií
 • Expertné systémy
 • Objektovo orientované programovanie
 • Počítačová grafika a multimédiá
 • Počítačové siete
 • Princípy počítačov
 • Programovanie
 • Projektovanie informačných systémov
 • Návrh počítačových hier
 • Systémy a modely
 • Úvod do databázových systémov
 • Vývoj internetových a mobilných aplikácií

Profilové predmety (Mgr.)

 • Automaty a gramatiky
 • Bezpečnosť IS
 • Databázové systémy
 • Dolovanie znalostí z databáz
 • Manažérske IS
 • Simulácie a modelovanie
 • Softvérové inžinierstvo
 • Stratégia a riadenie IS
 • Technológia kryptomien
 • Výpočtová zložitosť algoritmov
 • Znalostné inžinierstvo

Kde sa uplatníte:

 • správcovia sietí a databáz, programátori
 • manažérske pozície v IT bánk, poisťovní, priemyslových a obchodných organizácií
 • štátna správa a samospráva, poradenské a vývojové firmy
 • súkromné podnikanie ako majitelia IT firiem
Financie  (Bc. + Ing. + Ph.D.)

Dosiahnutý titul: Bc., Ing., Ph.D.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha

Čo vás naučíme:

 • vedomostiam z investičného a komerčného bankovníctva
 • základom bankovej regulácie a dohľadu
 • teórii a fungovaniu moderných finančných trhov vrátane ich analýz
 • efektívnej komunikácii s klientelou bankových domov a finančných inštitúcií

Profilové predmety (Bc.)

 • Finančná a investičná matematika
 • Investičné, komerčné a centrálne bankovníctvo
 • Mikroekonómia a Makroekonómia
 • Podnikové financie a dane
 • Poisťovníctvo
 • Regulácia a dohľad nad finančnými inštitúciami
 • Účtovníctvo
 • Verejné financie

Profilové predmety (Ing.)

 • Profilové predmety (Ing.)
 • Ekonomika subjektov finančných služieb
 • Finančné investovanie
 • Finanční riadenie podniku
 • Manažérske účtovníctvo
 • Mikroekonómia a Makroekonómia
 • Moderné bankovníctvo
 • Oceňovanie podnikov
 • Právo vo financiách a finančných službách
 • Riadenie rizík

Kde sa uplatníte:

 • špecialisti a manažéri bankového sektoru
 • špecialisti finančných oddelení v priemysle a službách
 • štátna správa a samospráva
 • finančné poradenstvo v komerčnej a podnikateľskej sfére
 • poisťovací sprostredkovatelia alebo likvidátori poistných udalostí
Ekonomika a management (Bc. + Ing.)

Dosiahnutý titul: Bc., Ing.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha, Karlove Vary

Čo vás naučíme:

 • porozumieť podnikovému a podnikateľskému prostrediu v tuzemsku i v zahraničí
 • základom riadenia podniku, riadeniu financií, marketingu firmy
 • základom riadenia obchodu a metódam efektívneho vstupu na zahraničné trhy
 • základom právnych a manažérskych zručností nutných pre vlastné súkromné podnikanie a rozjazd startupu
 • efektívne pracovať s informáciami a s trendovými informačnými systémami

Profilové predmety (Bc.)

 • Manažérske minimum
 • Makro, mikroekonómia
 • Riadenie podniku
 • Business model

Profilové predmety (Ing.)

 • Finanční a strategické riadenie podniku, riadenie inovácií a zmien
 • Manažérska ekonomika
 • Makro, mikroekonómia
 • Marketingové riadenie podniku
 • Riadenie rizík, Controlling

Kde sa uplatníte:

 • manažérske pozície v marketingu, finančnom i podnikovom riadení
 • banky, poisťovne, finančný a investičný sektor
 • obchodnej a výrobnej firmy, organizácie poskytujúce služby, neziskový sektor
 • audítorské, účtovnícke firmy
 • domáci a zahraničný obchod
Marketingová komunikácia  (Bc. + Mgr.)

Dosiahnutý titul: Bc., Mgr.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha, Most

Čo vás naučíme:

 • zručnostiam pre pôsobenie v marketingovom, mediálnom a reklamnom priemysle
 • moderným trendom v oblasti podpory predaja, priameho marketingu
 • tvorivej zručnosti v písomnej a audiovizuálnej tvorbe v public relations
 • najčastejšie využívaným marketingovým technikám a postupom
 • efektívne využitie sociálnych médií v marketingovej komunikácii

Profilové predmety (Bc.)

 • Makroekonómia
 • Marketing
 • Mikroekonómia
 • Psychológia v marketingovej komunikácii
 • Public Relations
 • Sociológia

Profilové predmety (Mgr.)

 • CSR reportovanie a médiá
 • Globálny marketing
 • Makroekonómia
 • Média a kultúra
 • Mikroekonómia
 • Sociológia marketingovej komunikácie
 • Psychológia zákazníckeho chovania

Kde sa uplatníte:

 • marketingové, PR a mediálne agentúry
 • podnikové útvary marketingu, vonkajších vzťahov a komunikácie s verejnosťou
 • manažérske pozície  v odborných médiách a spravodajských serveroch
 • obchodné a distribučné útvary vydavateľských domov
 • tlačoví hovorcovia podnikov a organizácií štátnej správy
Bezpečnostno právne štúdia  (Bc. + Mgr.)

Dosiahnutý titul: Bc., Mgr.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha, Karlove Vary, Most

Čo vás naučíme:

 • teóriu a prax bezpečnostnej problematiky a forenzných disciplín
 • základom trestného a ústavného práva, kriminológie a kriminalistiky
 • efektívnemu využitiu odborných prameňov a informácií z právnych systémov
 • znalostiam z ekonomických disciplín pro posúdenie bezpečnostných javov v podnikaní
 • stratégiám ochrany právnych statkov a ochrany verejného poriadku v odpovedajúcom právnom prostredí
 • znalostiam vnútroštátneho, európskeho a medzinárodného práva

Profilové predmety (Bc.)

 • Bezpečnostné štúdiá 1,2
 • Forenzná psychológia
 • Hospodárska kriminalita
 • Kriminalistická dokumentácia a technika
 • Ochrana osôb, majetku informácií a duševného vlastníctva
 • Správne a ústavné súdnictvo
 • Teória práva, trestné právo, ústavné právo a štátoveda
 • Úvod do kriminalistiky a prírodovedné základy
 • Vybrané problémy kriminológie

Profilové predmety (Mgr.)

 • Aplikované trestné právo
 • Bezpečnostný management a integrovaný záchranný systém
 • Bezpečnostné vedy
 • Dokazovanie v trestnom konaní
 • Kriminalisticko taktické metódy
 • Kriminalistika – teória a metodológia
 • Krízové riadenie vo verejnej správe
 • Probačná a mediačná služba
 • Systém ochrany bezpečnosti ČR
 • Teória vnútornej bezpečnosti

Kde sa uplatníte:

 • štátna správa, verejná správa i súkromný sektor na pozíciách bezpečnostných špecialistov
 • podnikové útvary zaisťujúce problematiku bezpečnosti firmy
 • právni špecialisti v štátnej správe v oblasti práva, kriminalistiky a forenzných vied
 • verejné inštitúcie vrátane vlády ČR pri realizácii požiadaviek EÚ k zabezpečeniu plynulého, efektívneho a bezpečného chodu každého úradu
 • policajti, hasiči, strážnici, pracovníci bezpečnostných agentúr a detektívnych služieb
Kriminalistika a forenzné disciplíny  (Bc.)

Dosiahnutý titul: Bc.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha, Karlove Vary

Čo vás naučíme:

 • základným znalostiam trestného práva hmotného a procesného, kriminalistiky, kriminológie a forenzných vied
 • aplikácii potrebných právnych predpisov s využitím poznatkov oborovo príslušných špecializovaných oblastí
 • znalostiam kriminalistických metód pri zaisťovaní a vyhodnocovaní stop a vyšetrovania trestných činov
 • kriminalistickým technikám (napr. daktyloskopia, kriminalistická biológia, trasológia, kriminalistická balistika, písmoznalectvo)

Profilové predmety (Bc.)

 • Dejiny kriminalistiky
 • Forenzná psychológia
 • Psychológia a sociológia zločinu
 • Súdne lekárstvo
 • Kriminalistická metodika, taktika a technika
 • Teória bezpečnosti a bezpečnostný management
 • Teória bezpečnosti a bezpečnostná politika
 • Trestné právo

Kde sa uplatníte:

 • pozície kriminalisticko-právnych špecialistov a nižšieho managementu
 • právni špecialisti v štátnej správe, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky a forenzných vied
 • oblasť bezpečnostnej problematiky a v súkromných bezpečnostných službách
 • policajti, hasiči, strážnici a pracovníci bezpečnostných agentúr
Právo v podnikaní  (Bc. + Mgr.)

Dosiahnutý titul: Bc., Mgr.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha, Karlove Vary

Čo vás naučíme:

 • základy súkromného a verejného práva i ich aplikácie v podnikateľskej a obchodnej praxi
 • špecifiká trestného práva vo vzťahu k podnikateľskej činnosti
 • moderným a novým trendom, ktoré ovplyvňujú alebo sa dotýkajú právnych aspektov podnikania

Profilové predmety (Bc.)

 • Business model
 • Manažérske minimum
 • Pracovné právo
 • Právo obchodných korporácií
 • Riadenie podniku
 • Súkromného právo

Profilové predmety (Mgr.)

 • Controlling
 • Obchodné záväzkové právo
 • Pracovné právo
 • Strategické riadenie podniku

Kde sa uplatníte:

 • nižšie a stredné manažérske pozície  v podnikoch a súkromných firmách
 • právni špecialisti v bankách, verejnej správe, kde uplatnia široké znalosti
 • z oblasti práva občianskeho, finančného a trestného
 • tuzemské i zahraničné firmy, zaoberajúce sa výrobou, obchodom či službami
 • právne odbory obchodných a výrobných firiem i organizácie poskytujúce služby
Regionálny rozvoj a verejná správa  (Bc. + Ing.)

Dosiahnutý titul: Bc., Ing.
Študijná forma: prezenčná, kombinovaná
Študijné strediská: Praha, Most

Čo vás naučíme:

 • znalostiam z oblasti správneho práva
 • orientovať sa v problematike regionálneho rozvoja
 • základom managementu a ekonómie
 • znalostiam z oboru verejnej správy

Profilové predmety (Bc.)

 • Management obcí, miest a regiónov
 • Správne právo
 • Regionálny rozvoj a regionálna politika
 • Verejné financie
 • Socioekonomická a správna geografia
 • Regionálna a municipálna ekonomika

Profilové predmety (Ing.)

 • Management obcí, miest a regiónov
 • Regionálne štruktúry ČR a Európy
 • Teória regionálneho rozvoja a regionálna politika
 • Teória verejnej správy
 • Regionálny rozvoj a regionálna politika
 • Regionálna a municipálna ekonomika
 • Verejná ekonomika
 • E-Government

Kde sa uplatníte:

 • manažérske a iné pozície v štátnej správe
 • odborné pozície na ministerstvách, krajskom či obecnom úrade
 • špecialisti v medzinárodných organizáciách, orgánoch EÚ
 • špecialisti na komunikáciu a čerpanie dotácií v privátnom sektore
 • poradenské a konzultačné firmy
Online prihláška

Študijné programy v angličtine

Finance  (Ph.D.)

Academic degree: Ph.D.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Praha

 • The aim of the doctoral (PhD) program of Finance is to prepare graduates for mastering the general methodology of scientific work and to provide them with specialized knowledge, skills and abilities in the area of financial markets and financial institutions, which should result in their original creative practices and research, as well as regular publication activities. All this shall be reflected in an original and innovative dissertation thesis.
 • Standard period of PhD program is 3 years.

Profile compulsory subjects

 • Theory of Financial Markets and Analysis of FM Stability
 • Financial Institutions and FI Management
 • Quantitative Methods of Financial Analysis
 • Methods of Financial Risks Management
 • Macroeconomic Theory and Analysis
 • Methodology of Science

Elective Subjects

 • Derivative Hedging
 • International Financial Relations
 • Theory and Policy of Insurance
 • Theory of Corporate Finance and Controlling
 • Theory of Public Finance
 • Theory and Performance of Currency Policy
Economics and Management  (Bc. + Ing.)

Academic degree: Bc., Ing.
Form of study: full-time
Study center: Praha

What will you learn?

 • Domestic and international corporate and business environment
 • Basics of accounting, corporate management, company marketing
 • Domestic and international business
 • Basics of legal and management skills required for your own private business and for launching start-ups
 • Effective work with information and modern presentation software

Profile Subjects (Bc.)

 • Business Model
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Corporate Management

Profile Subjects (Ing.)

 • Financial and Strategic Corporate Management
 • Management Economics
 • Macroeconomics
 • Marketing Corporate Management
 • Microeconomics
 • Controlling

What will your career options be?

 • Management positions in marketing, financial and corporate management
 • Banks, insurance companies, financial and investment sector
 • Business and production companies, organizations providing services, non-profit sector
 • Auditing, accounting companies
 • Domestic and international business
Marketing Communication  (Bc. + Mgr.)

Academic degree: Bc., Mgr.
Form of study: full-time
Study center: Praha

What will you learn?

 • Skills required for jobs in marketing, media and advertising
 • Modern trends in the area of marketing support and direct marketing
 • Creative writing and audio-visual production in public relations
 • Most frequently used marketing techniques and procedures
 • Effective use of social media in marketing communication

Profile subjects (Bc.)

 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Microeconomics
 • Psychology in Marketing Communication
 • Public Relations
 • Sociology

Profile Subjects (Mgr.)

 • CSR Reporting and Media
 • Global Marketing
 • Macroeconomics
 • Media and Culture
 • Microeconomics
 • Sociology of Marketing Communication
 • Psychology of Customer Behaviour

What will your career options be?

 • Marketing, PR and media agencies
 • Corporate departments of marketing, external relations and communication with public
 • Management positions in specialised media and news servers
 • Sales and distribution departments publishing houses
 • Spokesperson in corporations or state administration organisations
Online prihláška
Make me Study

Školné pre akademický rok 2022/23 (za semester)

 Bc./ČjMgr./ČjPh.D./ČjBc./AjMgr./AjPh.D./Aj
prezenčné štúdium29 500 Kč32 000 Kč33 000 Kč43 000 Kč43 500 Kč44 500 Kč
kombinované štúdium29 500 Kč32 000 Kč33 000 Kč--44 500 Kč

Uvedená cena je za semester. Kompletný cenník školného. Pre viac informácií môžete kontaktovať Informační centrum VŠFS: (+420) 210 088 844, (+420) 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz.

Deň otvorených dverí

Pre všetkých záujemcov o štúdium na našej univerzite pravidelne pripravujeme Dni otvorených dverí.

Ubytovanie pre študentov

Vysoká škola finanční a správní ponúka svojim študentom komfortné a bezpečné ubytovanie v kľudnej lokalite s veľmi dobrou dostupnosťou do školy i do centra Prahy.

otevřít video na Youtube
 • Novo zrekonštruované izby pre 1 až 4 študentov
 • Bezplatné Wi-Fi, spoločenská miestnosť s TV
 • Samoobslužná kuchyňa s ľadničkou a mikrovlnou rúrou
 • Posteľná bielizeň v cene (vrátane jej výmeny)
 • Pravidelné upratovanie a dezinfekcia spoločných priestorov
 • Možnosť využitia automatickej práčky/sušičky
 • Ostraha a recepcia 24 hodín denne
 • Možnosť zaistenia ubytovania takisto v režime karantény
Viac na www.campusvsfs.cz
Ubytujeme tě!

Novinky

Kde nás nájdete?

Estonská

Hlavné sídlo univerzity
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, Praha 10
Tel: 210 088 800, 271 741 597
E-mail: info@vsfs.cz
www.vsfs.cz

Zobraziť na mape
Vltavská

Univerzitná knižnica
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Vltavská 12, Praha 5
Tel: 210 088 864
E-mail: knihovna@vsfs.cz
Webové stránky

Zobraziť na mape
Karlove Vary

Študijné stredisko Karlove Vary
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary
Tel: 724 681 763, 357 070 081
E-mail: karlovyvary@vsfs.cz
Webové stránky

Zobraziť na mape
Most

Študijné stredisko Most
Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Pionýrů 2806, Most
Tel: 477 070 401
E-mail: most@vsfs.cz
Webové stránky

Zobraziť na mape

Kontakt

Viac informácií o štúdiu a prijímacom konaní nájdete na webových stránkách školy. Pre vaše dotazy je tiež k dispozícii Informačné centrum VŠFS (Estonská 500, Praha 10). Neváhajte nás kontaktovať!

Mgr. Vlasta Ditrichová, (+420) 210 088 844, (+420) 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz
Mgr. Lucia Hupková, (+420) 210 088 827, (+420) 602 338 222, lucia.hupkova@vsfs.cz

Napíšte nám, ozveme sa vám!

* povinná položka