Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Příspěvky a sborník

Příspěvek do sborníku

Termín: do 30. září 2016
Jazyk: anglický, český (v případě zaslání příspěvku v českém jazyce bude za překlad do jazyka anglického účtován poplatek, organizátor konference ručí za kvalitu překladu)
Příspěvek zaslat na mail: radim.valencik@vsfs.cz

Rozsah příspěvku 6-10 stran textu podle šablony (včetně abstraktu a literatury).
Příspěvky prosím vkládejte ve Wordu verze 2007 a novější.

Autoři příspěvků ručí za věcnou správnost, původnost i formální náležitosti svého příspěvku.

 

MS Word Šablona příspěvku, 1.2 MB

Formální náležitosti příspěvku jsou blíže specifikovány v šabloně příspěvku:

1. Rukopis příspěvků v rozsahu 6-10 PC stran včetně příloh (jednoduché řádkování), musí být vytvořen v jednom souboru formátu doc, docx, rtf (viz přílohu 1 – šablona).

2. Příspěvek musí být zpracován:

- buď v dobré angličtině, v souladu s platnými pravidly pravopisu tohoto jazyka,

- nebo v jazyce českém (slovenském) s tím, že autor uhradí překlad v případě úspěšného recenzního řízení.

3. Musí být vytvořen tak, aby mohl být uveřejněn v černobílé podobě nebo ve stupních šedi – není proto přípustná např. jiná než černá barva písma, barevné pozadí tabulek, obrázky a grafy s barevným pozadím, barevné čáry, barevné ohraničení či barevné popisky.

4. Musí obsahovat (viz přílohu 2 – struktura příspěvku): Název příspěvku (v angličtině a češtině), Abstract/Abstrakt (tj. stručný popis obsahu příspěvku a dosažených výsledků, v rozsahu do 1 200 znaků, v angličtině a češtině), Keywords/Klíčová slova (tj. 6 - 8 klíčových slov charakterizujících téma příspěvku v angličtině a češtině), vlastní text příspěvku včetně Úvodu (Introduction) a Závěru (Conclusions) v angličtině. Dále musí obsahovat Seznam použité literatury (References). Následuje Contact address/Kontaktní adresa: jméno a příjmení autora (autorů), včetně titulů, vědecko-pedagogických hodností, název pracoviště a adresu pracoviště a kontaktní e-mailovou adresu autora. Tyto kontaktní údaje budou současně uveřejněny. V případě více autorů označit korespondujícího autora. Případné Přílohy (Appendix) zařaďte na konec příspěvku. Případné Poděkování (Acknowledgement) za podporu výzkumných projektů uveďte za Závěrem.

5. Seznam použité literatury (References) může obsahovat pouze takové bibliografické citace, na něž bylo v textu odkazováno. Jednotlivé citace musí být seřazeny v abecedním pořadí, nečíslované.

6. Bibliografické citace musí odpovídat obvyklým pravidlům v rámci oboru (viz přílohu 3). Za správnost bibliografických citací uvedených v příspěvku odpovídá autor.

7. Rovnice musí být očíslovány; doporučuje se použít editor Microsoft Equation 3.0, nebo jiný kompatibilní editor rovnic.

8. Proměnné musí být v textu psány kurzívou.

9. Čísla: Při zápisu čísla se pro oddělení desetinných míst v angličtině používá tečka, trojčíslí se v angličtině odděluje čárkou.

10. Tabulky označujte Table, obrázky, grafy, schémata apod. označujte Figure. Uveďte je v samostatném souboru (s označením jejich umístění v textu), ve zdrojovém dokumentu xls, jpg nebo tif. V záhlaví zpravidla obsahují pořadové číslo tabulky (obrázku) v textu. (Např.: Table 1: Název tabulky, Figure 2: Název obrázku). V případě převzatých údajů uveďte v poznámkách pod tabulkou nebo obrázkem i zdroj těchto dat (Source), a to v přesné dohledatelné podobě. V textu uveďte na tabulku nebo obrázek odkazy (např. see Table 1; apod.).

11. V případě citování (převzaté citované texty v uvozovkách) uvádějte zdroje v číslovaných poznámkách pod čarou, s číselným odkazem v textu. Název zdroje uveďte ve zkrácené podobě, např.: BALDWIN, R.; WYPLOSZ, CH. (2008), p. 15; nebo EUROPEAN COMMISSION (2010), p. 24; apod.

Postery

Autoři, jejichž příspěvky budou v recenzním řízení přijaty, ale nebudou přímo diskutovány v sekcích, je mohou prezentovat prostřednictvím posterů v průběhu konference. Doporučená velikost posteru je A1: (594×841 mm). Poster by neměl obsahovat více jak 800 slov (bez referencí a označení tabulek či grafů a obrázků). Jeho přečtení by nemělo zabrat více jak 5 minut. Poster tiskne autor článku. V případě, že se rozhodnete prezentovat svůj příspěvek v podobě posteru, informujte o tom prosím organizátory. Poster odevzdejte organizátorům při prezenci. Tuto formu mohou využít i ti, kteří se konference nezúčastní.

Doporučená struktura příspěvku s uvedením alternativ

1. Úvod

Cíl příspěvku a jeho stručná charakteristika.

Typ příspěvku (v úvodu bude uvedeno, do které kategorie příspěvek patří):

a) Prezentace původních dílčích výsledků uznávaným odborníkem.

b) Prezentace původních dílčích výsledků zástupcem uznávaného odborného týmu.

c) Práce prezentující původní metodu a možnosti jejího uplatnění.

d) Práce prezentující zdokonalení původní metody a možnosti jejího uplatnění.

e) Práce prezentující výsledky využití známé a uznávané metody v oblasti dosud neanalyzovaného empirického materiálu.

f) Práce systematizující teoretické zdroje přístupu k řešení určitého relevantního problému a navrhující způsob využití některých z těchto teoretických zdrojů.

g) Práce kriticky analyzující dosavadní přístupy k řešení společensky významného problému a na základě toho navrhující alternativu.

2. Problém a metody

Jaký problém práce řeší a jaké metody využívá:

- Ad a): Uvést návaznost na stávající výsledky, v čem je prezentovaný výsledek původní.

- Ad b): Uvést návaznost na stávající výsledky, v čem je prezentovaný výsledek původní.

- Ad c): Začlenění metody do kontextu stávajících přístupů, porovnaní jejích předností a možností s nejnovějšími poznatky v dané oblasti, v čem je nová a v čem lze očekávat zlepšení oproti dosavadním přístupům.

- Ad d): Začlenění metody do kontextu stávajících přístupů, porovnání jejího zdokonalení s možnosti stávající, v čem spočívá zdokonalení a v čem lze očekávat zlepšení oproti dosavadním přístupům.

- Ad e): Popis metody a její začlenění, v čem je materiál původní, jaké původní poznatky jeho analýza přinesla.

- Ad f): Jakou oblast příspěvek mapuje, na základě čeho a jak utřídil stávající přístupy, který problém v dané oblasti považuje za nejvýznamnější, jaký přístup k jeho řešení navrhuje.

- Ad g): Vymezení přístupů, které jsou předmětem kritiky, jak a v čem se projevuje nedostatečnost stávajících přístupů, jaká alternativa se navrhuje a proč, jaké jsou očekávaná zlepšení jejího uplatnění.

Kapitoly 3., 4. atd.

x. Shrnutí a diskuse k výsledkům

- Shrnutí.

- Co je považována za hlavní přínos.

- Které výsledky nejsou jednoznačně doloženy, zdůvodněny apod. (kritická sebereflexe výsledků).

- Jaké další úkoly bude nutné v dané oblasti řešit a pro řešení kterých se dosaženými výsledky otevírá prostor?

 (x+1). Závěr

Stručné zhodnocení výsledků v kontextu současného společenského vývoje a vývoje teorie. Jak výsledky mohou ovlivnit realitu či teorii, koho by měly oslovit.

Recenzní řízení

Všechny příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení a posouzeny dvěma nezávislými recenzenty. O přijetí či nepřijetí příspěvku do sborníku rozhoduje na základě posudků a na základě upraveného příspěvku podle posudků Programový výbor.

 

Kritéria, podle nichž budou recenzenti příspěvek posuzovat:

1. Dodržení formálních požadavků:

- Jazyková a stylistická úroveň.

- Správné začlenění typu příspěvku.

- Dodržení požadavků na strukturu příspěvku.

- Dodržení tematického zaměření konference.

2. Adekvátnost vymezení přesahu příspěvku oproti dosud známým výsledkům:

- Správné zařazení tématu.

- Znalost teoretických zdrojů v dané oblasti a práce s nimi (včetně poznatků dosažených v předcházejících ročnících konference a shrnutých ve dvou monografiích na téma perspektivy a financování odvětví produktivních služeb).

- Posouzení původnosti výsledků.

3. Aktuálnost výsledků a jejich uplatnitelnost pro rozvoj teorie či praxe.

4. Schopnost kritické sebereflexe a adekvátnost vymezení cest dalšího zkoumání.

Publikační etika

Sborník se řídí nejvyššími standardy publikační etiky,
viz: PDF Etický kodex časopisu ACTA, 137 kB

a Programový výbor činí všechny možné kroky proti jakémukoli publikačnímu pochybení.

(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace