Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
 

Sekce

Konference je koncipována jako odborný diskurs o interdisciplinárních aspektech masmediální a marketingové komunikace. Klade si za cíl přispět k dalšímu objasňování vzájemných vztahů a vlivů masové a marketingové komunikace, sledovat interdisciplinární pojetí obou disciplín, zkoumat specifické otázky současné existence a prognózy oborů v další etapě rozvoje moderních komunikačních technologií, postihnout širší informační, vzdělávací a přesvědčovací funkce masmediální a marketingové komunikace. Konference bude otevírat řadu dalších otázek a hledat na ně relevantní odpovědi.

Konferenční jednání bude probíhat ve 3 sekcích:

1. Pedagogická sekce: KLASICKÁ A ELEKTRONICKÁ MÉDIA: SOUBOJ NA ŽIVOT A NA SMRT? KOOPERACE? KOEXISTENCE? KOINCIDENCE? KOLEGIALITA?

Garant sekce: prof. PhDr. Petr Matějů, PhD.

V odborných kruzích se zejména v posledních deseti letech vede často velmi vyhrocený diskurs na téma, zda klasická média – nejen tištěná – přežijí rok 2020. Spory se nesoustřeďují jen na noviny a časopisy v klasické tištěné podobě, ale také na současné formáty rozhlasu a televize a dosavadní obvyklé formy jejich sledování, ale také na knihy a jiné formy záznamu. Poměrně často jsou vedeny úvahy také o smyslu existence klasických kamenných veletržních areálů a veletrhů a výstav. Poněkud se zapomíná, že zatím v historii médií vždy konkurence nových forem sdělování vedla klasická média k větší snaze o nalezení vlastní specifiky, vyprofilování určité tematické a žánrové specializace. Předmětem diskuse je také elektronická gramotnost, mezery mezi generacemi elektronicky a klasicky komunikujícími, pozornost vzbuzují sociologické úvahy o změnu způsobu života, individualizace prožívání komunikace atd. Vítány jsou všechny příspěvky, které se nově, neotřele a se smyslem pro krásu klasického způsobu komunikace a zároveň s citem pro přísliby technické dokonalosti budoucnosti, budou věnovat této tématice.

2. Pedagogická sekce: PODÍL MASMEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE NA FORMOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO STYLU.

Garant sekce: Mgr. Ondřej Roubal, PhD.

Svoboda sebetvorby v podobě volby životních stylů nikdy nedosahovala takových rozměrů, zřejmě nikdy v historii nenabízela tolik vzrušujících podob, alternativních výrazů, epizodických dobrodružství. Nikdy však nebyla současně tak hrozivá, přinášející dříve či později tolik traumatizujících stavů nejistoty a bezprecedentního zhodnocení významu těkavých okamžiků života, dočasnosti jako životní strategie. Marketingové kampaně a nespočet reklamních sdělení vstupují ´jako intervenční faktor do sociálního prostředí, kde je formován životní styl, sociálně vyjednávány, konstruovány a rekonstruovány podoby a obsahy lidských identit, a kde se současně hledají individuální a kolektivní strategie jejího dosahování, udržování a prosazování.

Doktorandská sekce: NALÉHAVÉ OTÁZKY SOUČASNOSTI A BUDOUCNOSTI MASMEDIÁLNÍ A MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE

Garanti sekce: Ing. Pavel Klička a PhDr. Iva Petrová

Sekce je věnována rozmanitým otázkám masmediální a marketingové komunikace, které řeší doktorandi na různých fakultách českých, slovenských a polských vysokých škol v rámci své doktorandské přípravy. Organizátoři konference se těší na neotřelé, originální a inspirativní pohledy mladých kolegyň a kolegů na vše, co souvisí s uplatněním marketingové a masmediální komunikace v našem životě, při utváření různých životních stylů, způsobů spotřeby, při formování kulturního a sociálního prostředí soudobé společnosti.

(c) 2012 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace