Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / Súťaž / Referencie

Referencie

Zuzana Modrovichová, Deloitte:

"Opakované stretnutia so študentmi, našimi potenciálnymi zamestnancami, nás presvedčili, že tento projekt je obojstranne výhodný a veľmi atraktívny nielen pre nás, ale aj pre nich. Dáva totiž mladým ľuďom možnosť rozvíjať teoretické vedomosti a preniesť ich do roviny praktickej pri riadení virtuálnej firmy. Za svojou prácou a snahou môžu vidieť konkrétne výsledky a stávajú sa zodpovednými za vlastné rozhodnutia. Každý študent v tíme si tak vyskúša, aké dôsledky má zlé rozhodnutie, a naopak, ako chutí pocit správneho rozhodnutia. Pre spoločnosť Deloitte je dôležité so študentmi komunikovať, rozvíjať ich vedomosti a ukázať im, ako sa dajú využiť teoretické vedomosti v prospech virtuálnej firmy."

Zuzana Hrdinová, Špecialista rozvoja kariéry - I, Vzdelávanie a rozvoj, ČSOB FS:

"Finančná skupina ČSOB je hlavným partnerom medzinárodnej súťaže GMC už druhý rok.
V 7. edícii sme podporili iba študentské tímy, ktoré sa pravidelne stretávali s vybranými manažérmi či špecialistami a mali tak možnosť konzultovať svoje rozhodnutia v súťaži. Postup jedného tímu do Národného finále bol pre nás veľkým úspechom. Potvrdilo sa, že účasť v projekte GMC má výhody pre obe strany (pre študentov aj pre našu spoločnosť).
Oceňujeme, že súťaž prináša študentom kreatívny spôsob zúročenia svojich teoretických vedomostí a zabezpečuje im skúsenosť s praxou vďaka konzultáciám v reálnych firmách.
Na druhej strane súťaž GMC poskytuje našej spoločnosti jedinečnú šancu stretnúť sa a pomáhať rozvíjať sa tým najlepším študentom, ktorí môžu nájsť svoje budúce uplatnenie práve v ČSOB.
Tento rok (v 8. edícii) ČSOB FS podporuje študentov aj zamestnancov. Záujem našich zamestnancov o súťaženie bol prekvapujúco vysoký. Do súťaže sa prihlásili už zostavené tímy ale aj jednotlivci. Všetci však majú niečo spoločné: chuť, energiu, tímového ducha a silnú zaangažovanosť riadiť virtuálnu firmu popri pracovných povinnostiach vo svojom voľnom čase.
Začiatok súťaže bol pre každý tím náročný: dôkladné preštudovanie manuálu, histórie firmy a dlhé diskusie o tom, akú stratégiu zvoliť, resp. akú stratégiu asi zvolila konkurencia. Nechýbalo rozdelenie rolí a zodpovedností za čiastkové ukazovatele. Postupne sa tímy zladili tak dobre, že na rozhodnutie postačil pomerne krátky čas. Každý účastník si preveril analytické, strategické myslenie, manažérske zručnosti, formu komunikácie a spolupráce v tíme.
Tešíme sa, že súťaž prináša aj utuženie pracovných vzťahov či spoznanie práce druhých kolegov. Sme hrdí na naše tímy a prajeme im zažiť úspech v Medzinárodnom finále. Do GMC by sa ČSOB FS zapojila tretíkrát aj vďaka perfektne zvládnutej príprave zo strany organizátora súťaže."

Juraj Hudcovský, Západoslovenská energetika a.s., Úsek pre ľudské zdroje / HR Department:

„Západoslovenská energetika, a.s. je už tretím rokom hlavným partnerom GMC a okrem podpory študentských tímov využíva možnosť zapojiť do súťaže aj vlastných zamestnancov, ktorým súťaž poskytuje nové možnosti rozvoja. Snažili sme sa hlavne zapojiť účastníkov Trainee programu, ktorí ako čerství absolventi VŠ považovali účasť v súťaži za veľkú výzvu a možnosť získania komplexného rozhľadu v oblasti riadenia a manažmentu. Obzvlášť sa nám to potvrdilo u technicky zameraných trainees a štipendistov, ktorí rozvoj v GMC privítali ako veľkú pridanú hodnotu k ich technickým znalostiam a spojenie týchto oblastí dáva základy k budovaniu ich manažérskych zručností.
Vzhľadom na pozitívne ohlasy z minulých ročníkov súťaže sme sa rozhodli poskytnúť možnosť zapojiť sa do súťaže aj ďalšej skupine zamestnancov, ktorí boli vybratí do banky talentov ZSE. Veríme že napriek časovej náročnosti, ktorú si účasť v súťaži vyžaduje, bude pre nich GMC dobrá možnosť na rozvoj expertného alebo manažérskeho potenciálu.“

Miriam Gatci, Vedúca úseku ľudských zdrojov, Západoslovenská energetika:

"Západoslovenskej energetike ako potenciálnemu budúcemu zamestnávateľovi súťažiacich, súťaž prinesie príležitosť spoznať tých, ktorí sú ochotní učiť sa fungovať v prostredí medzinárodnej skupiny, zhodnotiť ich vedomosti, znalosti a zručnosti. Súťaž napomôže vytvoriť priestor pre intenzívnejšiu spoluprácu a neformálne stretnutia súťažiacich s manažérmi našej spoločnosti.
Aj študentom s technickým zameraním dáva projekt Global Management Challenge jedinečnú šancu ešte počas štúdia zdokonaliť si svoje vedomosti v oblasti marketingu, výroby, logistiky, financií a ľudských zdrojov."

Ľubica Konopová, HR Manager, KPMG Slovensko:

„Medzinárodného projektu Global Management Challenge sa spoločnosť KPMG na Slovensku pravidelne zúčastňuje už niekoľko rokov, nakoľko predstavuje jednak výbornú príležitosť spoznať ambicióznych študentov a taktiež umožňuje ďalší rozvoj zamestnancom.
Ako patrón tímov sa snažíme spolupracovať a podporovať študentské tímy, ktorým sa môžeme predstaviť ako ich potenciálny zamestnávateľ, môžu u nás spoznávať pracovné procesy a firemnú kultúru. Projekt však propagujeme aj interne u zamestnancov, ktorí si týmto môžu rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti.
Projekt simulácie riadenia firmy vidíme ako výbornú možnosť pre mladých ľudí vyskúšať si, aké by to bolo viesť firmu, ovplyvňovať jej chod, niesť za svoje strategické a tímové rozhodnutia zodpovednosť a v konečnom dôsledku ovplyvňovať jej postavenie na akciovom trhu. Na druhej strane súťažiaci sú motivovaní získavaním nových poznatkov a najmä chuťou zvíťaziť.
Mimoriadne nás teší, že zmiešaný študentsko – zamestnanecký tím pod našim patronátom sa v národnom kole dvakrát umiestnil na 1. mieste a postúpil do celosvetového finále.
Na základe našich skúseností projekt Global Management Challenge určite odporúčame aj ďalším spoločnostiam. Plánujeme sa ho zúčastňovať aj v budúcnosti a naďalej prispievať k rozvoju motivovaných a talentovaných mladých ľudí.“

Vladimír Kundrák, Trainee, KPMG Slovensko:

„Súťaž dáva zamestnancom a zamestnávateľom možnosť otestovať a ohodnotiť efektivitu tímovej spolupráce medzi súťažiacimi, takisto ich analytické a strategické schopnosti v porovnaní s konkurenciou, ich sklon riskovať, prípadne organizačné, líderské, či iné komunikačné zručnosti. Zamestnanci majú možnosť aplikovať manažérske (strategické rozhodovanie, alokácia zdrojov, cenotvorba, dividendová politika,..) a technické (optimalizačné modely, ekonomické modely, cenová elasticita, využitie softvéru pri tvorbe rozhodnutí..) znalosti, ktoré často krát nemajú možnosť na svojich pracovných pozíciách rozvíjať.
Časová náročnosť jednotlivých rozhodnutí sa nedá jednoznačne kvantifikovať, pretože závisí od viacerých faktorov, ako sú skúsenosti z minulých rokov, znalosť pravidiel, efektivita komunikácie v rámci tímu, či zohratosť spoluhráčov v tíme. Súťažiaci, ktorí už majú skúsenosti z minulých rokov, majú oproti nováčikom výhodu, avšak nováčik môže určite skúsenejšieho hráča vyrovnať, alebo predčiť, len musí obetovať o čosi viac času.
Global Management Challenge by som určite odporučil svojim kolegom. Zamestnancom dáva príležitosť využiť poznatky získané štúdiom, ale aj zamestnaním, a vyskúšať si riadiť vlastnú firmu, ktorej sú v reálnom živote len súčasťou."

Michal Nerad, Audit assistant, KPMG Slovensko:

„Osobne za prínos simulácie považujem možnosť lepšie pochopiť, aké majú jednotlivé rozhodnutia v rámci tímu dopad na chod celej firmy. Všetci členovia tímu musia prebrať zodpovednosť za to, ako sa tejto modelovej firme bude dariť v simulovanom konkurenčnom podnikateľskom prostredí. Bez vhodnej komunikácie v rámci skupiny a delegovania činností a zodpovednosti je v pokročilom štádiu hry ťažké uspieť. Simulácia jednoznačne rozvíja práve komunikačné schopnosti, nakoľko členovia tímu nedokážu bez efektívnej komunikácie a využívania negociačných schopností presadiť svoj názor a vedomosti a tým prispieť k úspešnému napredovaniu firmy.
Časovú náročnosť by som hodnotil ako značnú, v prípade, ak naozaj chcete robiť rozhodnutia seriózne a simulovať reálnu situáciu, a teda sa k hre postaviť tak, akoby ste mali vo firme naozaj reálny podiel a pôsobili ste na reálnom trhu. V takom prípade jedno rozhodnutie určite zaberie pár hodín vášnivej diskusie a aj mravčej roboty.
Kolegom by som projekt odporučil, musia však počítať so spomenutou vyššou časovou náročnosťou. Osobne si však myslím, že je to naozaj dobrá možnosť, ako si vyskúšať a čiastočne pochopiť, ako to v podnikaní naozaj funguje.“

Ing. Vladimír Študenc, PhD., Vedúci úseku, Rozvoj ľudských zdrojov:

"Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia sponzoruje účasť študentských tímov v súťaži Global Management Challenge od roku 2005. Od 5. ročníka GMC sme každoročne vzali pod patronát viacero študentských tímov. Študenti preukázali výborné teoretické vedomosti z oblasti controllingu a strategického riadenia fiktívnej spoločnosti. Poskytli sme im odborné konzultácie s našimi špecialistami priamo vo výrobnom závode v Galante, ako aj v obchodnom zastúpení v Bratislave. Študenti tak mali možnosť konzultovať otázky týkajúce sa riadenia podniku a zároveň dostali aj odpovede na otázky súvisiace so štúdiom na univerzite. Počas súťaže si vyskúšali strategické rozhodovanie o aktivitách spoločnosti, čo je veľmi významným prínosom pre ich ďalšiu prax a smerovanie kariérneho rozvoja. Súťaž Global Management Challenge poskytuje študentom veľmi dobrú príležitosť, ako si overiť svoje teoretické poznatky pri reálnych rozhodnutiach a získať tak prvé praktické skúsenosti. Zároveň je to príležitosť ako podporiť vzdelaných a ambicióznych študentov v ich ďalšom rozvoji. Dúfam, že aj tento rok sa stretneme s aspoň tak vzdelanými a aktívnymi študentmi ako v minulých rokoch."

Karol Wicklein, HR Manager, HP Slovakia:

"Súťaž GMC sa nám ukázala ako skvelá príležitosť na rozšírenie už jestvujúcich foriem podpory a spolupráce s mladými, talentovanými ľuďmi. Okrem samotného náborového hľadiska, k nášmu rozhodnutiu umožniť vybraným študentským tímom zapojiť sa do súťaže pod patronátom HP, prispel aj vlastný charakter súťaže, v ktorej jednotliví súťažiaci majú možnosť overiť si svoje vedomosti v „praxi“ pri riadení fiktívnej firmy a zároveň sa porovnať s ostatnými."

Marcela Slimáková, HR Recruiting a Training Specialist ING Slovak Republic

"Spoločnosť očakávala, že sa jej prostredníctvom GMC podarí získať talentovaných vysokoškolákov a poskytne možnosť rozvoja svojim zamestnancom.
Možnosť prihlásiť sa sme dali prostredníctvom návrhov zodpovedných manažérov všetkým zamestnancom. Zvyčajne boli v jednom tíme kolegovia z oddelenia. Toto zloženie sa nám osvedčilo, nakoľko tím zložený zo zamestnancov z rôznych oddelení a entít spoločnosti nebol úspešný, na rozdiel od dvoch tímom z rovnakých oddelení. Cieľom bolo aj posilniť vzťahy medzi prihlásenými zamestnancami a veríme, že sa to podarilo.
Súťaž je pomerne náročná na vedomosti, avšak vysokým kritériom je pochopenie všetkých ponúkaných informácií a relácie medzi nimi. Vďaka GMC naši zamestnanci získali nové vedomosti. Súťaž podporuje kreativitu a hlavne analytické schopnosti. Jednotlivé situácie v súťaži je možné porovnať s reálnym fungovaním firmy a jej postavením na trhu.
Zo začiatku pre pochopenie všetkých súvislostí je súťaž veľmi časovo náročná. Po prekonaní úvodnej fázy nie je časovo náročná, čo však závisí na tímoch a ich jednotlivých členoch.
Zúčastnení by sa prihlásili znovu a odporučili by GMC ako tréning analytických schopností, prognóz, kalkulácií a strategických rozhodnutí.“

Ľubica Altmanová – HR Coordinatora Nestlé Slovensko s.r.o.

„Spoločnosť chcela ponúknuť svojim zamestnancom spestrenie bežnej pracovnej rutiny vo forme hry, s možnosťou overenia si svojich poznatkov zo štúdia a praxe v trošku inej oblasti ako je ich pracovná náplň.
Členov tímu sme vyberali hlavne z radov zamestnancov, ktorí buď ešte študujú, alebo štúdium ukončili len nedávno a samozrejme nakoniec vybrala zamestnancov, ktorých ponuka zúčastniť sa súťaže oslovila a videli v nej výzvu. Zloženie bolo rozmanité, každý člen tímu vynikal v inej oblasti a celok bol tým pádom vyvážený.
Nutnosť spolupráce v tíme prispela k zlepšeniu vzťahov, lepšej organizácii času, flexibilite a určite sa členovia tímov, jeden od druhého aj mnohé naučili a mali príležitosť sa lepšie spoznať.
Súťaž zamestnancom spoločnosti priniesla pohľad na celkové riadenie, rozhodovanie a vedenie výrobnej spoločnosti, podobnej spoločnosti Nestlé, v ktorej sú zamestnaní.
Súťaž bola primerane časovo náročná. Bol potrebný čas na naštudovanie, pripravenie riešenia, ako aj stretnutie všetkých členov a dohodnutie sa na spoločnom riešení. Prvé rozhodovanie bolo časovo náročnejšie, ale ostatné už išli hladšie.
Do súťaže by sa spoločnosť určite rada zapojila znovu a ponúkla zaujímavú možnosť získania nových poznatkov v oblasti manažmentu aj iným zamestnancom.“

Daniela Steltenpohlová, BASF Slovensko, s.r.o.

„Súťaže GMC sme sa ako spoločnosť v roku 2006 zúčastnili po prvýkrát. Do súťaže sa iniciatívne prihlásili naši zamestnanci sami. V rádiu počuli reklamu a po dohode s vedením spoločnosti BASF zostavili tím a prihlásili sa pod jej logom.
Kritérium zostavenia tímu bolo jednoduché: chuť zúčastniť sa, ochota nájsť si čas popri svojich každodenných pracovných povinnostiach a snaha pokryť na základe zadania čo najviac “ pozícií „ ktoré sú pre riadenie firmy potrebné.
Súťaž určite nie je prechádzka ružovou záhradou a naozaj dôkladne preverí nielen odborné vedomosti, ale aj analytické a syntetické myslenie všetkých zúčastnených. Tým, že sme mali možnosť vidieť, ako jednotlivé navrhnuté kroky ovplyvňujú cenu akcie, sme získali iný pohľad aj na našu materskú firmu.
Zamestnanci jednoznačne získali v súťaži nové vedomosti či zručnosti. Či už z oblasti stratégie riadenia firmy, preverila naše počítačové zručnosti, schopnosť pracovať ako tím, niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie a v neposlednom rade aj schopnosť a ochotu nájsť si čas popri práci, rodine a záujmoch.
Bez váhania by sme sa prihlásili znovu. Skúsenosti, ktoré sme účasťou v súťaži získali sú pre každého člena tímu veľkým prínosom, či už odborným alebo ľudským. A hlavne je to výzva skúsiť niečo nové, získať nový pohľad nielen na túto modelovú ale aj na svoju materskú firmu.“

 

Juraj Privrel, koordinátor víťazného tímu 8. edície Global Management Challenge

Na dojmy a postrehy z priebehu súťaže na Slovensku, rovnako ako z medzinárodného finále Global Management Challenge, sme sa spýtali aj koordinátora víťazného tímu 8. edície Global Management Challenge Juraja Privrela. Jeho tímu s netradičným zložením študentov práva sa podarilo zvíťaziť v silnej konkurencii tých najlepších tímov z celého Slovenska. Spolu s Erikom Schwarczom, Darinou Šokovou a Marekom Štefunkom súťažili pod patronátom spoločnosti TriGranit Bratislava.

1. Medzinárodnej súťaže Global Management Challenge ste sa zúčastnili už druhý krát, čo vás k tomu motivovalo? Čo ste od súťaže očakávali? Naplnili sa vaše očakávania?

Na súťaži ma v prvom rade zaujal jej koncept, popularita a tradícia. Z hľadiska konceptu ide o to, že súťažíme priamo s ostatnými reálnymi tímami, keďže vo všetkých kolách súťaže sa v skupine, ktorá predstavuje simuláciu reálneho trhového prostredia v určitom odvetví vytvorí 5-8 tímov, čo znamená, že úspešnosť nami zvolených manažérskych rozhodnutí je vždy podmienená kvalitou hry našich súperov. Z hľadiska popularity a tradície spomeniem, že súťaž na svete existuje už 30 rokov a v minulom roku sa jej celkovo zúčastnilo viac ako 20 tisíc súťažiacich. Tieto údaje a skutočnosť, že svetoví víťazi sa každoročne menia svedčia o tom, že systém simulácie funguje dobre a neexistuje len jedna tradičná účinná taktika. Naším cieľom v súťaži bolo najmä dosiahnuť čo najlepšie možné umiestnenie, pohľad na rôzne formy riadenia fiktívnej spoločnosti teda v dôsledku nahliadnutie do hláv iných mladých ambicióznych ľudí v našom veku a skúsenosť, ktorá môže zvýšiť našu atraktivitu na trhu práce.

2. Okrem Mareka, ktorý absolvoval biznis školu vo Švajčiarsku, ste všetci čerstvými absolventmi právnických fakúlt. Najmä vďaka vášmu zameraniu ste sa tak postarali o nemalé prekvapenie, keď sa vám podarilo uspieť v silnej konkurencii tých najlepších tímov z celého Slovenska. V čom teda vidíte tajomstvo Vášho úspechu?

Som rád, že sme našim víťazstvom aspoň do určitej miery nabúrali predstavu mnohých ľudí o tom, že úspešnými manažérmi môžu byť len absolventi škôl ekonomického zamerania. Ja si myslím, že práve právnické vzdelanie, dôsledné analytické myslenie a racionalita pri rozhodovaní sú výbornými predpokladmi pre úspešného manažéra. Tajomstvom nášho úspechu bolo najmä otvorené myslenie, precíznosť, dôslednosť ako aj naše praktické pracovné skúsenosti . Počas celého trvania súťaže sme vyvíjali a zdokonaľovali systém pre analýzu situácie na trhu, ktorý nám výrazne pomáhal pri optimalizovaní manažérskych rozhodnutí. Do súťaže sme vložili veľa hodín nášho voľného času a využili kvality každého z nás. Vedeli sme, že vyhrať môžeme len vtedy, ak budeme o krok pred ostatnými. Tomu sme prispôsobili aj našu prípravu.

3. Národné finále 8. ročníka GMC sa konalo v priestoroch generálneho partnera projektu, spoločnosti Deloitte. Priblížili by ste nám atmosféru tohto dňa? V čom bolo toto 3. kolo súťaže iné ako tie predošlé?

Atmosféru národného finále sme z nášho pohľadu vnímali ako zdravo súťaživú a dobrú. Organizátori vytvorili výborné podmienky v pekných priestoroch spoločnosti Deloitte. Tretie kolo bolo výnimočné najmä krátkosťou času na rozhodnutie (od 90 minút pri prvom rozhodnutí až ku 30 minútam pri poslednom), čo prospelo najmä systémovo pripraveným tímom. Rozdiel oproti predošlým kolám bol taktiež v kvalite súperov. Veľmi dobré riadenie fiktívnej firmy ukázal najmä tím Západoslovenskej energetiky pod vedením Mateja Tunegu, ktorý nám bol najväčším konkurentom.

4. Ako víťaza 8. edície GMC na vás čakalo množstvo hodnotných cien, medzi inými aj reprezentácia Slovenska na medzinárodnom finále v Khanty Mansyisku, na Sibíri, v Rusku. S akými očakávaniami a stratégiou ste tam išli? Bolo súťaženie v medzinárodnej konkurencií zložitejšie?

Na Sibír sme odchádzali s cieľom postúpiť do finálovej skupiny - t.j. medzi najlepších 8 tímov na svete. Na Rusko sme sa veľmi tešili, keďže ja ako aj Marek ovládame ruský jazyk a na Sibíri sme ešte neboli. Cieľ nám bohužiaľ nevyšiel a celkovo sme obsadili 12.miesto spomedzi tímov z 25 krajín. Ocitli sme sa v tzv. skupine smrti medzi tímami z Číny, Hong Kongu, Singapuru, Poľska a Ghany. Kvalita tímov na svetovom finále bola výrazne vyššia ako v národnom finále. Súťaženie v silnej konkurencii nám však prinieslo mnoho ďalších ideí na zlepšenie našej stratégie a do ďalšieho ročníka máme ešte odvážnejšie ciele.

5. V čom vidíte najväčší prínos GMC pre Vás osobne, pre Váš tím resp. pre študentov, či firmy, ktoré sa na súťaži zúčastnia?

Za najväčší prínos súťaže považujem z hľadiska študenta možnosť ukázať svoj potenciál a schopnosti, získať pohľad na reálne fungovanie firmy prostredníctvom komunikácie s patrónom - firmou, ktorá študentský tím zastrešuje, zvýšenie svojej kvalifikácie a zvýšenie atraktivity na trhu práce. Z hľadiska firiem vidím ako výhodu najmä možnosť stretnúť mladých perspektívnych ľudí, ktorých rozmýšľanie a schopnosti priamo preverí systém simulácie, prípadne možnosť nechať súťažiť svojich zamestnancov a vidieť ich výsledky v porovnaní s študentskými tímami. Vyzývam všetkých študentov, ktorí sú ochotní obetovať niekoľko hodín svojho voľného času týždenne, sú súťaživí a majú chuť na sebe pracovať bez ohľadu na to aký odbor študujú, aby sa v budúcom roku prihlásili do súťaže. Stojí to za to!:)

Peter Špeťko, koordinátor víťazného tímu 7. edície Global Management Challenge na Slovensku

Ponúkame aj rozhovor s koordinátorom víťazného tímu 7. edície Global Management Challenge na Slovensku Petrom Špeťkom.

Boli Ste koordinátorom tímu, ktorý dokázal zvíťaziť v neľahkej konkurencii 178 tímov z celého Slovenska a to dokonca po tretí krát. Aký je to pocit?

Zvíťaziť v silnej konkurencii je samozrejme veľmi pekný pocit. Tejto súťaže sa zúčastnilo veľké množstvo šikovných ľudí, predovšetkým študentov, ktorí chceli aplikovať teoretické poznatky do reálnej simulácie riadenia podniku. Nášmu tímu sa opakovane podarilo prijať najsprávnejšie rozhodnutia a byť tak o krôčik lepší ako konkurenčné tímy.

Global Management Challenge je tímová súťaž založená na biznis simulácii v oblasti stratégie a riadenia firiem, ktorá je určená zamestnancom spoločností a študentom vysokých škôl. Vy Ste v Global Management Challenge súťažili po šiesty krát. Viete teda súťaž zhodnotiť tak z pozície študenta ako z pozície zamestnanca. V čom vidíte prínos Global Management Challenge pre študentov? V čom pre zamestnancov?

Univerzita ponúka študentovi možnosť získať veľké množstvo teoretických poznatkov. Tieto vedomosti však majú zmysel, pokiaľ ich študent dokáže využiť v praxi. Global Management Challenge je simulácia vyžadujúca chápať reálne fungovanie podniku a zákonitostí trhu v súvislostiach. Pre študenta je táto súťaž skvelá príležitosť nazrieť do sveta riadenia firmy a pre zamestnanca ponúka možnosť vyskúšať na cvičisku dôsledky rozhodnutí, ktoré by inak priamo ovplyvňovali životy ľudí.

Vaším patrónom bola spoločnosť KPMG. Ako by Ste zhodnotili vzájomnú spoluprácu? Ako by Ste zhodnotili spoluprácu v rámci zmiešaného tímu?

Spolupráca v rámci zmiešaného tímu pod patronátom spoločnosti KPMG bola vynikajúca, o čom svedčí opakovaný úspech v tejto súťaži. Dokázali sme spojiť odvážne kroky temperamentných a víťazstva chtivých študentov s nadhľadom a skúsenosťami zamestnancov spoločnosti KPMG, čo viedlo k dosiahnutiu želaného synergického efektu.

Záštita:

bratislava.jpg
msvvas-sr.jpg

Generální partneri:

ibm.png
jt_banka_sk.jpg

Hlavní partneri:

deloitte_1.jpg
vsmcityu_1.jpg