Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / Súťaž / Prínos

Prínos

Prínos pre spoločnosť

Nábor budúcich absolventov

Global Management Challenge partnerom súťaže prináša možnosť vybrať si spomedzi prihlásených študentských tímov študentov s profilom vyhovujúcim Vašej spoločnosti

  • priama komunikácia na stretnutiach s jednotlivými členmi tímov umožňuje posúdiť schopnosť študentov prijímať manažérske rozhodnutia, analyticky a strategicky myslieť, pracovať v tíme a chápať zákonitosti obchodnej problematiky
  • vďaka patronátu sa dostanete do kontaktu so študentmi, ktorí v motivačnom liste prejavili záujem práve Vašu spoločnosť a máte možnosť získať ich ako potenciálnych zamestnancov
  • vďaka intenzívnej spolupráci zistíte na akú pozíciu by boli najvhodnejšími kandidátmi, čím znížite riziko vyplývajúce zo zamestnávania absolventov

"Opakované stretnutia so študentmi, našimi potenciálnymi zamestnancami, nás presvedčili, že tento projekt je obojstranne výhodný a veľmi atraktívny nielen pre nás, ale aj pre nich. Dáva totiž mladým ľuďom možnosť rozvíjať teoretické vedomosti a preniesť ich do roviny praktickej pri riadení virtuálnej firmy. Za svojou prácou a snahou môžu vidieť konkrétne výsledky a stávajú sa zodpovednými za vlastné rozhodnutia. Každý študent v tíme si tak vyskúša, aké dôsledky má zlé rozhodnutie, a naopak, ako chutí pocit správneho rozhodnutia. Pre spoločnosť Deloitte je dôležité so študentmi komunikovať, rozvíjať ich vedomosti a ukázať im, ako sa dajú využiť teoretické vedomosti v prospech virtuálnej firmy." Zuzana Modrovichová, Deloitte

Rozvoj a tréning zamestnancov

Spoločnosti, ktoré prihlásia do súťaže svojich zamestnancov majú možnosť overiť vedomosti a zručnosti vybraných zamestnancov, ich tímovú spoluprácu a porovnať ich v konkurencii tímov ostatných zúčastnených firiem

  • vďaka GMC posúdite a rozvíjate manažérske schopnosti zamestnancov, zhodnotíte úroveň ich znalostí, osobné predpoklady a stupeň tímovej orientácie, čo Vám umožní stanoviť plán ich ďalšieho profesionálneho rozvoja
  • zamestnanci, ktorí sa do GMC zapojili ho odporúčajú pre úzko špecializované tímy zamestnancov, ktoré potrebujú komplexne porozumieť fungovaniu firiem či ako tréning analytických schopností, prognóz, kalkulácií a strategických rozhodnutí.

"Súťaž zamestnancom spoločnosti priniesla pohľad na celkové riadenie, rozhodovanie a vedenie výrobnej spoločnosti, odobnej spoločnosti Nestlé, v ktorej sú zamestnaní. Nutnosť spolupráce v tíme prispela k zlepšeniu vzťahov, lepšej organizácii času, flexibilite a určite sa členovia tímov, jeden od druhého aj mnohé naučili a mali príležitosť sa lepšie spoznať." Ľubica Altmanová, Nestlé Slovensko

PR pre Vašu spoločnosť

Partneri GMC na Slovensku sú aktívne prezentovaní nielen v médiách, ale aj prostredníctvom spoločenských akcií a prednášok na vysokých školách

  • Tlač, rozhlas, televízia, webová stránka projektu, webové stránky vybraných univerzít, študentské organizácie a časopisy, univerzity, spoločenské udalosti pri príležitosti Slávnostného zahájenia súťaže a Vyhlásenia víťazov – to sú len niektoré z príležitostí, kde s GMC môžete prezentovať Vašu spoločnosť

Prínos pre súťažiacich

Školenie, nábor

  • využi príležitosť overiť si svoje znalosti a osobné predpoklady a získaj potrebné skúsenosti v oblasti riadenia virtuálnej firmy fungujúcej v realistických podmienkach simulovaného trhu EU a NAFTA, a to nielen na národnej, ale i medzinárodnej úrovni
  • riadenie firmy v oblastiach financií, HR, výroby, obchodu a marketingu ti umožní pochopiť ich vzájomnú súčinnosť a previazanosť z pohľadu úspešného pôsobenia firmy na trhu
  • vďaka patronátu spoločností nad študentskými tímami získaš jedinečnú možnosť ako spoznať život a zákonitosti fungovania reálnej firmy a zoznámiť sa s ich manažmentom
  • dokáž svoje schopnosti, znalosti a osobné predpoklady sebe aj spoločnosti, o ktorú máš záujem, v súťaži sa totiž vytvárajú podmienky a priestor na získanie zaujímavej pracovnej príležitosti či pracovného postupu.

GMC očami súťažiacich

"GMC je manažérska súťaž, v ktorej si človek môže otestovať, či vie dať teoretické poznatky do praxe a či vie myslieť komplexne a v súvislostiach. Študenti by sa mali zúčastniť, pretože je to zaujímavá skúsenosť, z ktorej môžu veľa získať a nič nemôžu stratiť."

"GMC je skutočne skvelá hra virtuálneho charakteru, ktorá núti účastníka myslieť strategicky a analyticky s cieľom dosiahnuť najvyššiu cenu akcie firmy."

"GMC je zaujímavá súťaž, kde sa človek môže naučiť veľa o reálnom fungovaní spoločností, čo ho v škole nenaučia. Predstavuje prínos pre každého zúčastneného."

"Ide o efektívne a zmysluplné využitie nadobudnutých vedomostí zo školy v simulácii riadenia podniku. Jednoznačne by sa študenti mali zúčastniť, lebo aj keď nevyhrajú alebo neuspejú určite ich to naučí viac ako niektoré vysedávania na prednáškach."

"Za najväčší prínos súťaže považujem z hľadiska študenta možnosť ukázať svoj potenciál a schopnosti, získať pohľad na reálne fungovanie firmy prostredníctvom komunikácie s patrónom - firmou, ktorá študentský tím zastrešuje, zvýšenie svojej kvalifikácie a zvýšenie atraktivity na trhu práce. Z hľadiska firiem vidím ako výhodu najmä možnosť stretnúť mladých perspektívnych ľudí, ktorých rozmýšľanie a schopnosti priamo preverí systém simulácie, prípadne možnosť nechať súťažiť svojich zamestnancov a vidieť ich výsledky v porovnaní s študentskými tímami. Vyzývam všetkých študentov, ktorí sú ochotní obetovať niekoľko hodín svojho voľného času týždenne, sú súťaživí a majú chuť na sebe pracovať bez ohľadu na to aký odbor študujú, aby sa v budúcom roku prihlásili do súťaže. Stojí to za to!" Juraj Privrel, koordinátor víťazného tímu 8. edície GMC

Záštita:

bratislava.jpg
msvvas-sr.jpg

Generální partneri:

ibm.png
jt_banka_sk.jpg

Hlavní partneri:

deloitte_1.jpg
vsmcityu_1.jpg