Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / Súťaž / Princíp

Princíp

Global Management Challenge je najväčšia súťaž na svete v oblasti simulácie strategického riadenia firiem.
Modelové výrobné spoločnosti súťažia na virtuálnych trhoch EU a NAFTA s cieľom dosiahnuť čo najvyššieho zhodnotenia investície a najlepšie postavenie na trhu na základe dosiahnutého zisku. Toto kritérium určí víťazný tím súťaže.

Každému tímu je na začiatku pridelená rovnaká spoločnosť a údaje (finančné výkazy, história) charakterizujúce postavenie danej firmy na trhu. Počítačový model vyhodnocuje dôsledky vypracovaných riešení tímov v oblasti marketingu, výroby, ľudských zdrojov, výskumu a vývoja, a financií a vyhodnotí výšku ceny akcie danej spoločnosti.

V každom tíme môžu participovať minimálne 3 a maximálne 5 účastníkov. Tímy sa prihlasujú už sformované, zložené zo študentov, zamestnancov alebo kombinované.

Na začiatku súťaže sú tímy náhodne rozdelené do skupín. Skupina je tvorená 5 až 8 tímami, ktoré medzi sebou priamo súperia.

Na národnej úrovni je súťaž realizovaná v troch kolách. Každé kolo sa pritom skladá z piatich strategických riešení každého tímu. Víťazné národné tímy sa spolu stretnú v medzinárodnom finále.

Počítačový model názorne prezentuje reálnu činnosť firmy, úlohu jednotlivých oddelení z pohľadu ich prínosu pre celkové pôsobenie a výsledky spoločnosti, čo kladie dôraz na koordináciu postupu jednotlivých členov tímu.

Tím sa učí vypracovávať stratégiu rozvoja, plánovať a pracovať s pridelenými informáciami, preberá manažérsku zodpovednosť, najmä v piatich hlavných oblastiach a učí sa pracovať spoločne.

Približne polovica prihlásených tímov má možnosť získať patronát jednej z partnerských spoločností. Patronát im umožní spoznať danú spoločnosť bližšie, riešiť rozhodnutia v ich priestoroch, zúčastniť sa na akciách, ktoré daná spoločnosť organizuje alebo aspoň svojho patróna navštíviť na prednáške či pri prehliadke výrobného závodu.

Patronát je zároveň príležitosťou, ako si vytvoriť vzťah s potenciálnym zamestnávateľom, dokázať mu svoje schopnosti a vedomosti. Tímy pod patronátom získavajú, aj vďaka odbornému poradenstvu zamestnancov, cenný náhľad z/do praxe. Toto poradenstvo je možné využiť nielen z pohľadu účasti v súťaži, ale aj v štúdiu (pri riešení diplomovej práce a pod.).

Do prvého kola môžu vstúpiť všetky registrované tímy, ktorých členovia nevyhrali národné finále tejto súťaže 2 krát a viac krát. Počas piatich týždňov si tak vyskúšajú, aké to je riadiť vlastnú firmu. Rozvíjajú svoje rozhodovacie zručnosti a analytické myslenie.

O patronát sa všetky tímy uchádzajú rovnakým spôsobom. Prirodzene záleží na úsilí, ktoré do vypĺňania registračných formulárov, najmä motivačných otázok o výbere potenciálneho patróna t.j. prečo si danú spoločnosť vybrali a prečo by si ona mala vybrať práve ich tím, vložíte.

 

Patrónujúce spoločnosti venujú pozornosť vašim životopisom, motivačným listom (tzv. motivačným otázkami). Každá zo spoločností si prezerá tie tímy, ktoré uviedli názov ich spoločnosti ako preferovaného patróna (tie vidia len oni) a tie, ktoré uviedli "bez preferencií" (tie vidia všetky firmy). V prípade, že má spoločnosť dostatok záujemcov o ich patronát vyššiu prioritu prikladá tým, ktorí prejavili záujem práve o nich.

 

Záštita:

bratislava.jpg
msvvas-sr.jpg

Generální partneri:

ibm.png
jt_banka_sk.jpg

Hlavní partneri:

deloitte_1.jpg
vsmcityu_1.jpg