section

 

ACTA VŠFS

Econonomic Studies and Analyses
Ekonomické studie a analýzy

 

vědecký recenzovaný časopis založený v roce 2007
reviewed scientific journal established in 2007

 

ACTA

O časopise / About the journal

Vydavatel / Publisher

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
University of Finance and Administration

Estonská 500, 101 00 Praha 10

IČ: 04274644

 

Časopis je zařazen do databází CEEOL, DOAJ, EBSCO, Elektronische Zeitschriftbibliothek, ERIH PLUS, Index Copernicus, RePEc.

Journal is included in these databases: CEEOL, DOAJ, EBSCO, Elektronische Zeitschriftbibliothek, ERIH PLUS, Index Copernicus, RePEc.

Redakce / Editorial staff

Radim Valenčík – výkonný redaktor, zasílání příspěvků / Executive Editor, article submission
radim.valencik@vsfs.cz  tel. +420 210 088 824

Jan Emmer – indexace časopisu / Journal indexing
jan.emmer@vsfs.cz

Petr Mach – vydavatelský redaktor / Publishing Editor
petr.mach@vsfs.cz

Archiv / Archive

Archiv / Archive

Redakční rady / Editorial boards

Výkonná rada redakce / Executive Board

Předseda / Chairperson:

Mojmír Helísek – Vysoká škola finanční a správní (University of Finance and Administration)

Členové / Members:

Petr Budinský - Vysoká škola finanční a správní
Naděžda Petrů - Vysoká škola finanční a správní
Jan Mertl - Vysoká škola finanční a správní
Ondřej Roubal - Vysoká škola finanční a správní
Otakar Schlossberger - Vysoká škola finanční a správní
Jaroslav Vostatek - Vysoká škola finanční a správní
Petr Wawrosz - Vysoká škola finanční a správní

Redakční vědecká rada / Editorial Scientific Board

Předsedkyně / Chairperson:
Bohuslava Šenkýřová - Vysoká škola finanční a správní (University of Finance and Administration)

Místopředseda / Vice-Chairperson:
Mojmír Helísek – Vysoká škola finanční a správní

Členové / Members:
John R. Anchor – University of Huddersfield
Agnieszka Brelik – West Pomeranian University of Technology Szczecin
Vladimír Čechák – Vysoká škola finanční a správní
Bojka Hamerníková – Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS
Milan Kašík – Vysoká škola finanční a správní
David Mareš – Vysoká škola finanční a správní
Juraj Nemec – Masarykova univerzita Brno
Alina Nuta – Danubius University Galati
Katarina Ott – Institute of Public Finance Galati
Menbere Workie Tiruneh – Institute of Economics, Slovak Academy of Sciences

Pro autory / Authors

Informace o průběhu recenzního řízení / Information about the course of the review process

Každá původní odborná stať nabídnutá k publikaci v ACTA VŠFS je nejprve posouzena v rámci redakčního řízení. Stať může být zamítnuta bez recenzního řízení v případě, že v rámci redakčního řízení bylo zjištěno, že nesplňuje požadavky kladené na odborný text, zásadně nesplňuje podmínky stanovené v pokynech pro autory nebo nespadá do tematického zaměření časopisu. Výkonný redaktor má právo doporučit autorovi provedení změn ještě před předáním statě k recenznímu řízení.

V případě, že stať projde řízením ve výkonné radě redakce, je postoupena k recenznímu řízení. Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Stať je předložena minimálně dvěma nezávislým recenzentům. Anonymní recenzní posudky jsou předány autorům s žádostí o vyjádření a zapracování připomínek do textu. O konečném zařazení statě do časopisu rozhoduje výkonný redaktor.

Všechny došlé články prochází interním procesem kontroly plagiátorství.

Each original paper offered for publication in ACTA VSFS is at the first stage evaluated by the editorial procedure. After the editorial procedure the paper may be rejected without review process in case that it does not meet the standards of scientific work, fundamentally does not complies with the conditions laid down in the guidelines for authors and do not correspond with the thematic focus of the journal. The Executive Editor has the right to recommend the author to make changes before submitting the paper to a review process.

In case that the paper passes editorial evaluation, the Executuve boar passes on to a review process. The review process is double-blind. The paper is evaluated at least by two independent reviewers. Anonymized reviews are sent to the authors with a request for comments and their incorporation into the text. The Executive Editor finally decides on the publication of the paper in the journal.

All submitted papers undergo an internal review process of plagiarism.

Cíl a poslání / Objective and Mission

ACTA VŠFS – Ekonomické studie a analýzy je recenzovaný vědecký časopis, jehož posláním je zveřejňovat výsledky vědeckovýzkumné práce v ekonomických oborech. Jako vědecké statě vycházející z vlastního výzkumu nebo přehledové vědecké statě budou uveřejňovány původní texty, dosud nepublikované, odrážející stav bádání v této oblasti, splňující metodologické a normativní zásady vědeckých příspěvků. Vydavatel tím otevírá prostor k prezentování výsledků výzkumu širokému okruhu domácích i zahraničních autorů.

Za uveřejnění článku v časopise ACTA VŠFS není vybírán žádný poplatek.

Časopis ACTA VŠFS splňuje pravidla Open Access. Časopis je dostupný v plném textu.

ACTA VŠFS – Economic Studies and Analyses is a reviewed scientific journal, focused on the presentation of results of scientific research in the area of economics. Only original research papers or review papers that correspond to actual status of knowledge in this area, that have not been previously published, reflecting the state of research in this area and meeting the methodological and normative principles of scientific contributions will be published. The editor opens the opportunity to present results of research for participation with local and foreign authors.

There is no fee for publishing the article in journal ACTA VŠFS.

ACTA VŠFS is Open Access Journal with full text available.

Etický kodex / Code of Ethics

PDF Etický kodex časopisu ACTA, 137 kB

PDF Code of Ethics ACTA, 135 kB

Pokyny pro autory / Guidelines for Authors

PDF Pokyny pro autory, 254 kB

PDF Guidelines for Authors, 237 kB

Publikační partneři / Publishing partners

The Journal of Accounting and Management     European Reasearch Studies Journal

 

Přípravy před tiskem / Prepress Radix s.r.o.
Tisk / Print PrintActive s.r.o.
Evidenční číslo / Evidence number MK ČR–E 17745
ISSN / ISSN ISSN 1802-792X
ISSN elektronické verze /
ISSN of the electronic version
ISSN 1802-7946 (www.vsfs.cz/acta)
Periodicita / Periodicity 2 čísla za rok / 2 issues per year
Distribuce / Distribution Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR