6. Přípravný online kurz ke zkoušce 6. Životní pojištění a Pojištění motorových vozidel

Forma výuky:

e-learning

Přípravný online kurz k odborné zkoušce pro distribuci životního pojištění dle § 57 písm. a) zákona a pro distribuci pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech a pojištění odpovědnosti vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, včetně připojištění úrazu, dle § 57 písm. b) zákona, který Vám poskytne infromace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Bližší informace k odborné zkoušce naleznete ZDE.

Obsah kurzu:

I. Společné tematické oblasti potřebných znalostí

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam
2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)
3. základy finanční matematiky
4. principy kalkulace pojistného

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam
2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění
3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení)
4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé
5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast
7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění
8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku
9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele

II. Tematické oblasti pro distribuci životního pojištění:

a) regulace distribuce životního pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce životního pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou]

b) principy a fungování životního pojištění a jeho produktů

1. členění životního pojištění (rizikové životní pojištění, kapitálové životní pojištění, investiční životní pojištění atd.)
2. podmínky vzniku, trvání a zániku životního pojištění
3. pojistná nebezpečí (smrt, dožití, invalidita, změna osobního postavení, úraz a nemoc, jde-li o doplňkové pojištění)
4. typy výluk
5. zkoumání zdravotního stavu
6. společné znaky pojištění osob
7. náklady u životního pojištění (pojistné a jiné platby placené zákazníkem)
8. technická úroková míra, kapitálová hodnota, odkupné, rizikové pojistné, netto a brutto pojistné
9. nároky z životního pojištění
10. pojistné plnění z životního pojištění
11. vztah životního a neživotního pojištění
12. alternativní produkty k rezervotvornému pojištění (doplňkové penzijní spoření, kolektivní investování)
13. daňové aspekty životního pojištění

c) investice a související rizika

1. investiční nástroje
1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného 2. papíru a rozdělení cenných papírů
2. dluhopisy
2.1 pojem dluhopisu
2.2 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné nebo zaknihované)
3. akcie
3.1 pojem akcie
3.2 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)
4. deriváty
4.1 pojem derivátu, druhy
4.2 užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky
5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu)
6. rizika investičních nástrojů
7. investiční strategie
7.1 základní investiční strategie
8. investiční fondy
8.1 investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů)
8.2 investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel:

a) regulace distribuce pojištění motorových vozidel

1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se kterým se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97]

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel
2. společné znaky pojištění motorových vozidel
3. typy výluk,
4. Česká kancelář pojistitelů,
5. garanční fond,
6. zelená karta
7. záznam o nehodě
8. totální a parciální škoda
9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres)
10. nároky z pojištění motorových vozidel
11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel
12. bonus, malus
13. asistence
14. havarijní pojištění
15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel
17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel
18. připojištění úrazu

Cena:

200 Kč bez DPH (242 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Termíny:

31.12.2021

Nabízené termíny