4. Přípravný online kurz ke zkoušce 4. Neživotní pojištění podnikatelů

Forma výuky:

e-learning

Přípravný online kurz k odborné zkoušce pro pro distribuci neživotního pojištění týkajícího se podnikatelské činnosti zákazníka, s výjimkou činností uvedených v § 2 písm. o) bodě 5, dle § 57 písm. d) zákona, který Vám poskytne infromace, které jsou potřebné a účelné pro distribuci pojištění. Jeho obsah odpovídá oblastem stanoveným vyhláškou č. 195/2018 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění.

Bližší informace k odborné zkoušce naleznete ZDE.

Obsah kurzu:

I. Společné tematické oblasti potřebných znalostí

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam
2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)
3. základy finanční matematiky
4. principy kalkulace pojistného

b) struktura, subjekty a fungování pojišťovnictví

1. pojistný trh, jeho definice, úloha a význam
2. principy pojištění a zajištění, charakteristika životního a neživotního pojištění podle zákona o pojišťovnictví, povinná pojištění
3. charakteristika soukromoprávní úpravy pojištění (zejména pojištění jako závazek, pojistný zájem, obnosové a škodové pojištění, pojistka, základní práva a povinnosti pojistitele a pojistníka, vznik, trvání a zánik pojištění, promlčení)
4. pojišťovny, zajišťovny a pojišťovací zprostředkovatelé
5. činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí
6. horní hranice pojistného plnění (pojistná částka, limit pojistného plnění), spoluúčast
7. základní pojmy v pojišťovnictví a v pojištění
8. pravidla jednání se zákazníky podle zákona, přímo použitelných předpisů Evropské unie a podle občanského zákoníku
9. základy souvisejících předpisů z oblasti občanského práva, obchodního práva a práva na ochranu spotřebitele

III. Tematické oblasti pro distribuci pojištění motorových vozidel:

a) regulace distribuce pojištění motorových vozidel

1. právní předpisy z oblasti distribuce pojištění motorových vozidel [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se kterým se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/97]

b) principy a fungování pojištění motorových vozidel

1. podmínky vzniku a zániku pojištění motorových vozidel
2. společné znaky pojištění motorových vozidel
3. typy výluk,
4. Česká kancelář pojistitelů,
5. garanční fond,
6. zelená karta
7. záznam o nehodě
8. totální a parciální škoda
9. právo pojistitele na úhradu vyplacené částky (regres)
10. nároky z pojištění motorových vozidel
11. pojistné plnění z pojištění motorových vozidel
12. bonus, malus
13. asistence
14. havarijní pojištění
15. pojištění odpovědnosti z provozu vozidel
16. pojistná nebezpečí u pojištění motorových vozidel
17. možnosti připojištění u pojištění motorových vozidel
18. připojištění úrazu

IV. Tematické oblasti pro distribuci neživotního občanského pojištění:

a) regulace distribuce neživotního občanského pojištění

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního občanského pojištění [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97]

c) principy a fungování neživotního občanského pojištění

1. členění pojištění majetku
2. podmínky vzniku a zániku neživotního občanského pojištění
3. společné znaky pojištění majetku
4. typy výluk
5. pojištění nemovité věci
6. pojištění domácnosti
7. pojištění právní ochrany
8. všeobecné pojištění odpovědnosti (pojištění občanské odpovědnosti)
9. úrazové pojištění
10. pojištění nemoci
11. pojistná nebezpeční v neživotním občanském pojištění
12. asistence
13. připojištění (např. cestovní pojištění a s ním spojené asistenční služby)
14. nároky z neživotního občanského pojištění
15. pojistné plnění z neživotního občanského pojištění
16. vztah neživotního občanského pojištění a životního pojištění

V. Tematické oblasti pro distribuci neživotního pojištění podnikatelů:

a) regulace distribuce neživotního pojištění podnikatelů

1. právní předpisy z oblasti distribuce neživotního pojištění podnikatelů [zejména občanský zákoník, zákon, nařízení Komise (EU), kterými se doplňuje nebo provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97]

d) principy a fungování neživotního pojištění podnikatelů

1. podmínky vzniku a zániku neživotního pojištění podnikatelů
2. zhodnocení rizika
3. základy oceňování majetku
4. základy účetnictví podniku
5. kategorie pojistných nebezpečí
6. pojištění majetku
7. pojištění odpovědnosti za újmu související s podnikáním
8. pojištění profesní odpovědnosti
9. pojištění škod na dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech
10. pojištění úvěru
11. pojištění záruky
12. pojištění finančních ztrát
13. zemědělská pojištění
14. pojištění právní ochrany z neživotního pojištění podnikatelů
15. nároky z neživotního pojištění podnikatelů
16. pojistné plnění z neživotního pojištění podnikatelů

Cena:

200 Kč bez DPH (242 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Bc. Kateřina Šindlerová
tel: (+420 ) 255 785 726, mob: (+420) 778 429 803
e-mail: katerina.sindlerova@vsfs.cz

Termíny:

31.12.2021

Nabízené termíny