section

Increasing the Competencies of Higher Education Teachers

Zvyšování kompetencí vysokoškolských učitelů

Projekt je financován fondy Evropského hospodářského prostoru (EHP), které podporují studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Projekt je administrován Domem zahraniční spolupráce (DZS).

Vysoká škola finanční a správní se v roce 2019 a 2020 účastní mezinárodního projektu „Zvyšování kompetencí vysokoškolských učitelů“. Cílem projektu je zvyšování kompetencí vysokoškolských učitelů pomocí sdílení pedagogických dovedností v rámci bilaterálních učitelských mobilit.

Project Title: Increasing the Competencies of Higher Education Teachers
Project Number: EHP-CZ-MOP-1-001
Project Promoter:   University of Finance and Administration, Prague
Project Partner: Reykjavík University, Reykjavík
Project Stage: Approval of the project final report
Contact Person:

Václav Kupec, vkupec@mail.vsfs.cz
Zuzana Chlumská, zuzana.chlumska@mail.vsfs.cz

 

    

Project Summary:
We are living in times of rapid change, continuous development and digitization of the society. It brings greater requirements on the orientation of people in this environment. This development also extends into the field of education, specifically the higher education sector, which affects the whole of society. For the changes mentioned above, it is also very important to adequately respond and pay close attention to education and place it as a priority. The University of Finance and Administration will therefore focus on training their teachers, who must be taught to be experts not only in their field, but they also need to have professional knowledge in pedagogical and didactic skills. The main aim of the project is to increase competencies of university teachers, and this can be accomplished by using the methodology of sharing teaching skills in bilateral teaching mobility.

Sharing methodical skills, knowledge and competencies of employees in tertiary education among the participants of the project will have an impact on increasing the educational base of university teachers, or competencies of VŠFS university teachers, especially in the area of pedagogical, didactic and psychological skills that today must be applied against the digital generation of college students. The need of university teachers to be trained in the areas of pedagogy, didactics, psychology etc. Is indeed a necessity in today`s world. Development of the society, digitization of the environment, and the needs of students will then increase tenfold. Sharing experiences of university teachers between the Czech Republic and Iceland will help reduce these differences.

Among the main project outputs, results and impacts we can also include new knowledge, skills and competencies of supported people (8 profiled university teachers). It is expected that the project participants will gain some experience in theoretical knowledge in an international university environment and also understanding of the modern system of education (knowledge is produced for humans and by humans). Using such training, university teachers will gain and improve their pedagogical skills at the level of soft skills (communication in particular) as well as hard-skills (especially ICT). In the long run, teachers supported by this project will be able to conduct adequate education in a modern environment, utilising cutting-edge methods and advanced approaches which will also allow a more professional approach to students.

Abstrakt projektu:
Žijeme v době rychlých změn, kontinuálního rozvoje a digitalizace společnosti. To sebou přináší vyšší nároky na orientaci lidí v takovémto prostředí. Zmiňovaný vývoj zasahuje také oblast vzdělávání, konkrétně pak vysokoškolskou sféru, která ovlivňuje celou společnost. Na uváděné změny je přitom potřeba adekvátně reagovat a věnovat vzdělávání prioritní péči. Vysoká škola finanční a správní se proto soustředí na další vzdělávání svých učitelů, kteří musí být odborníky nejenom v přednášené oblasti, ale potřebují být profesionály také v pedagogických a didaktických dovednostech. Cílem projektu je proto zvyšování kompetencí vysokoškolských učitelů. A to pomocí sdílení pedagogických dovedností v rámci bilaterálních učitelských mobilit.

Sdílením dovedností, znalostí a kompetencí pracovníků v terciálním vzdělávání mezi participanty projektu bude mít dopad na zvýšení vzdělanostní základny vysokoškolských učitelů, respektive kompetencí vysokoškolských učitelů VŠFS. A to především v oblasti pedagogických, didaktických a psychologických dovedností, které je v dnešní době nutné uplatňovat vůči digitální generaci vysokoškolských studentů. Potřeba vzdělání vysokoškolských učitelů v oblastech pedagogiky, didaktiky, psychologie atd. je totiž nutností doby. Vývoj společnosti, digitalizace prostředí, a především pak nároky studentů raketově rostou. Sdílení zkušeností vysokoškolských učitelů mezi Českem a Islandem pomohou tyto diference snížit.

Mezi hlavní projektové výstupy je možné zařadit nové znalosti, dovednosti a kompetence podpořených osob. Lze očekávat, že čeští účastníci projektu získají praxí v islandském vysokoškolském prostředí teoretické poznatky a znalosti o moderním systému vzdělávání (znalosti jsou totiž vytvářeny v lidech a mezi lidmi). Pomocí takovéto odborné přípravy vysokoškolští učitelé získají a zdokonalí své pedagogické dovednosti na úrovni soft-skills (zejména komunikace) i na úrovni hard-skills (zejména obsluha ICT). Vysokoškolští učitelé podpoření projektem tak budou schopni vést adekvátní výuku v moderním prostředí, agilními metodami a pokročilými přístupy což umožní profesionálněji přistupovat k vysokoškolským studentům.