section

Souhrnná zkouška týkající se všech investičních nástrojů

Zkouška zaměřená na poskytování investičních služeb, které se týkají všech investičních nástrojů uvedených v § 3, odst. 1, kterými jsou:

 1. investiční cenné papíry,
 2. cenné papíry kolektivního investování,
 3. nástroje peněžního trhu,
 4. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje,
 5. nástroje umožňující přenos úvěrového rizika,
 6. finanční rozdílové smlouvy,
 7. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 8. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obchodovaných v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity,
 9. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů,
 10. opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu,
 11. nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenech a) až j) a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nebo v organizovaném obchodním systému, a
 12. povolenky na emise skleníkových plynů.

Zkouška je písemná a řídí se zkouškovým řádem.

Úspěšný účastník obdrží Osvědčení o úspěšném vykonání odborné zkoušky.

Časový rozsah zkoušky:

180 minut

Obsah zkoušky:

odborné znalosti počet otázek maximum bodů
Jedna správná (1 bod) 69 otázek 69 bodů
Více správných (2 body) 23 otázek 46 bodů
Celkem 92 otázek 115 bodů
  minimum 60 % minimum 69 bodů
odborné dovednosti počet otázek maximum bodů
3 případové studie po 5 otázkách (2 body) 15 otázek 30 bodů
Celkem 15 otázek 30 bodů
  minimum 60 % minimum 18 bodů
Celkem 145 bodů: minimum 109 b. (75 %)

Od 21. 6. 2019 jsou odborné zkoušky složeny z otázek platných od 24. 5. 2019.

Zkouškový řád:

PDF Zkouškový řád, 4 MB

Do kdy bych měl/a zkoušku absolvovat?

Účinnost zákona k 3. 1. 2018 stanovuje lhůtu pro prokázání odborných znalostí a dovedností, pro všechny povinné osoby, k vykonání odborné zkoušky v délce 24 měsíců, tj. do 3. 1. 2020.

Stornovací podmínky:

 • Bezplatné storno přijímáme 7 a více kalendářních dnů před termínem zkoušky.
 • Při zrušení účasti v době mezi 2. a 7. dnem před konáním zkoušky účtujeme storno poplatek ve výši 50%.
 • Při stornu 1 den před konáním a v den konání zkoušky nebo při neomluvené absenci je nutné uhradit poplatek v plné výši.
 • Organizátor si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě nenaplnění kapacity zkoušky.

Kapacita prostor:

​Maximální kapacita termínu 6. 11. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 19. 11. 2019 je 40 osob  (Holiday Inn Brno, Křížkovského 20, 603 00 Brno)

​Maximální kapacita termínu 21. 11. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

​Maximální kapacita termínu 28. 11. 2019 je 60 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

​Maximální kapacita termínu 12. 12. 2019 je 90 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

​Maximální kapacita termínu 16. 12. 2019 je 60 osob  (Estonská 500/3, 101 00 Praha 10)

Maximální kapacita termínu 18. 12. 2019 je 30 osob  (Hotelový komplex Sluneční dvůr, Přemyslovo nám. 26, 62700 Brno)

Cena:

880 Kč bez DPH (1 065 Kč s DPH)

Informace poskytuje:

Ing. Adéla Vyskočilová
tel.: (+420) 255 785 726
e-mail: adela.vyskocilova@vsfs.cz

Termíny:

06.11.2019

Praha

19.11.2019

Brno

21.11.2019

Praha

28.11.2019

Praha

12.12.2019

Praha

16.12.2019

Praha

18.12.2019

Brno

Nabízené termíny
06.11.2019
(10:00-13:00)
Váš kód:
Praha
 
19.11.2019
(10:30-13:30)
Váš kód:
Brno
 
21.11.2019
(10:00-13:00)
Váš kód:
Praha
 
28.11.2019
(10:15 - 13:15)
Váš kód:
Praha
 
12.12.2019
(10:00-13:00)
Váš kód:
Praha
 
16.12.2019
(10:15 - 13:15)
Váš kód:
Praha
 
18.12.2019
(10:30-13:30)
Váš kód:
Brno