section

Přestup z jiné vysoké školy / vyšší odborné školy

VŠFS uznává obsahově související předměty absolvované na jiné vysoké škole / vyšší odborné škole, a na základě výsledku tohoto uznání umožňuje studentům jiných vysokých škol / vyšších odborných škol přijetí / přestup do vyššího ročníku studia.

Žádost o uznání předmětů a přihlášku ke studiu do vyššího ročníku lze podat kdykoliv v průběhu celého akademického roku a dle výsledku uznání předmětů je uchazeč flexibilně zařazen do příslušného semestru daného ročníku studia.

Přijetí / přestup do vyššího ročníku je obvykle upraveno individuálním studijním plánem tak, aby student mohl komfortně dostudovat případné předměty z nižšího ročníku, které mu nemohly být uznány.

Přihláška ke studiu do vyššího ročníku se podává standardně prostřednictvím elektronické přihlášky nebo vyplněním tištěného formuláře PDF SEVT 49 145, 2 MB. Poplatek za elektronickou přihlášku je nižší.

Žádost o uznání předmětů

MS Word Žádost o uznání předmětů z jiné VŠ/VOŠ , 137 kB

 Žádost o uznání předmětů z jiné VŠ - AJ, 139 kB

Žádost o uznání předmětů je nutné vyplnit elektronicky a doručit v tištěné podobě na Informační centrum VŠFS (adresa viz níže).

Součástí žádosti o uznání předmětů jsou tyto povinné dokumenty / přílohy:

  • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu absolvovaných předmětů z předchozí školy
  • úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení v případě bakalářského studia, resp. nostrifikace u zahraničního studia
  • úředně ověřená kopie bakalářského diplomu a dodatku k diplomu v případě navazujícího magisterského studia, resp. nostrifikace u zahraničního studia
  • úředně ověřená kopie diplomu a vysvědčení o absolutoriu z VOŠ v případě bakalářského studia
  • doklad o zaplacení administrativních poplatků: poplatek za přijímací řízení a poplatek za uznání předmětů a zpracování individuálního studijního plánu
  • vyplněná tabulka absolvovaných předmětů z jiné VŠ/VOŠ a příslušných ekvivalentních předmětů VŠFS, které student žádá uznat (tabulka je součástí formuláře žádosti)
  • sylaby absolvovaných předmětů na předchozí škole, které uvedete v tabulce k uznání

Studijní plány a předměty

Pro správné vyplnění tabulky předmětů VŠFS (součást žádosti o uznání předmětů), které žádáte uznat za ekvivalentní / obsahově související předměty, které jste úspěšně absolvovali na Vaší předchozí škole, použijte studijní plány zveřejněné na webových stránkách VŠFS pod jednotlivými studijními programy.

Obsahy předmětů VŠFS pro správné vyplnění tabulky ekvivalentních předmětů najdete k nahlédnutí na https://is.vsfs.cz/predmety/

(nutné zadat kód předmětu dle studijního plánu – např. B_MiE)

Příklad vyplněné tabulky pro uznání předmětů, která je součástí formuláře žádosti o uznání předmětu

MS Word VZOR Žádost o uznání předmětů, 137 kB

Školné

Školné je rovno aktuální výši školného pro ročník v daném akademickém roce (v případě přijetí do zimního semestru daného akademického roku) nebo semestr (v případě přijetí do letního semestru daného akademického roku), do kterého je student přijat, a může být případně navýšeno podle kreditové hodnoty předmětů, které student musí dostudovat z předchozího/ch ročníku/ů, resp. semestru/ů. Uznané předměty nemají vliv na snížení školného.

Poplatky za přijímací řízení a uznání předmětů

300,- Kč při podání přihlášky elektronickou cestou (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti – při podání přihlášky).

500,- Kč při podání tištěné přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti – při podání přihlášky).

2 000,- Kč poplatek za vyřízení žádosti o uznání předmětů a vypracování individuálního studijního plánu při nástupu do vyššího ročníku (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti – při podání žádosti). Žádost o přijetí do zimního semestru podaná od 1. října je zpoplatněna částkou 6.000,- Kč, žádost o přijetí do letního semestru podaná od 15. února je zpoplatněna částkou 6.000,- Kč.

Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol u poplatku za přihlášku: 8131
Specifický symbol u poplatku za individuální studijní plán: 8127

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10


Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz

Mgr. Lucia Hupková
210 088 827, 602 338 222, lucia.hupkova@vsfs.cz