section

Přestup z jiné vysoké školy / vyšší odborné školy

VŠFS uznává obsahově související předměty absolvované na jiné vysoké škole / vyšší odborné škole, a na základě výsledku tohoto uznání umožňuje studentům jiných vysokých škol / vyšších odborných škol přijetí / přestup do vyššího ročníku studia. (Předmět nelze uznat, byl-li absolvován před více než deseti lety ode dne podání žádosti.)

Žádost o uznání předmětů a přihlášku ke studiu do vyššího ročníku lze podat kdykoliv v průběhu celého akademického roku a dle výsledku uznání předmětů je uchazeč flexibilně zařazen do příslušného semestru daného ročníku studia.

Přijetí / přestup do vyššího ročníku je obvykle upraveno individuálním studijním plánem tak, aby student mohl komfortně dostudovat případné předměty z nižšího ročníku, které mu nemohly být uznány.

Přihláška ke studiu do vyššího ročníku se podává standardně prostřednictvím elektronické přihlášky nebo vyplněním tištěného formuláře PDF SEVT 49 145, 2 MB. Poplatek za elektronickou přihlášku je nižší.

Žádost o uznání předmětů

MS Word Žádost o uznání předmětů z jiné VŠ/VOŠ , 137 kB

MS Word Žádost o uznání předmětů z jiné VŠ - AJ, 140 kB

Žádost o uznání předmětů je nutné vyplnit elektronicky a doručit v tištěné podobě na Informační centrum VŠFS (adresa viz níže).

Součástí žádosti o uznání předmětů jsou tyto povinné dokumenty / přílohy:

  • originál nebo úředně ověřená kopie výpisu absolvovaných předmětů z předchozí školy
  • úředně ověřená kopie diplomu a vysvědčení o absolutoriu z VOŠ v případě bakalářského studia
  • doklad o uhrazení poplatku za přijímací řízení
  • vyplněná tabulka absolvovaných předmětů z jiné VŠ/VOŠ a příslušných ekvivalentních předmětů VŠFS, které student žádá uznat (tabulka je součástí formuláře žádosti)
  • sylaby absolvovaných předmětů na předchozí škole, které uvedete v tabulce k uznání

Studijní plány a předměty

Pro správné vyplnění tabulky předmětů VŠFS (součást žádosti o uznání předmětů), které žádáte uznat za ekvivalentní / obsahově související předměty, které jste úspěšně absolvovali na Vaší předchozí škole, použijte studijní plány zveřejněné na webových stránkách VŠFS pod jednotlivými studijními programy.

Obsahy předmětů VŠFS pro správné vyplnění tabulky ekvivalentních předmětů najdete k nahlédnutí na https://is.vsfs.cz/predmety/

(nutné zadat kód předmětu dle studijního plánu – např. B_MiE)

Příklad vyplněné tabulky pro uznání předmětů, která je součástí formuláře žádosti o uznání předmětu

MS Word VZOR Žádost o uznání předmětů, 137 kB

Školné

Školné odpovídá aktuální kreditové hodnotě předmětů, které musí student v daném ročníku absolvovat. Za předměty, které byly uznány, student neplatí.

Poplatky za přijímací řízení 

300,- Kč při podání přihlášky elektronickou cestou (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti – při podání přihlášky).

500,- Kč při podání tištěné přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti – při podání přihlášky).

Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: číslo přihlášky nebo rodné číslo uchazeče o studium
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol u poplatku za přihlášku: 8131

Kontaktní adresa pro zasílání dotazů, žádostí a přihlášek

Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Informační centrum
Estonská 500
101 00 Praha 10

Mgr. Vlasta Ditrichová
210 088 844, 602 678 206, info@vsfs.cz

Jana Novotná
210 088 827, 602 338 222, info@vsfs.cz