section

Regionální rozvoj a veřejná správa

Bc.Ing.
Navazující magisterské studium
název programu:  Regionální rozvoj a veřejná správa
titul:Ing.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory
zaměření:profesní
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Cílem profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Regionální rozvoj a veřejná správa je připravit vysoce kvalifikované odborníky, kteří se budou moci úspěšně uplatnit v oblasti stání správy i územní samosprávy, a to na všech jejích úrovních na liniových i na vyšších pozicích, včetně podnikatelské sféry, v poradenských a neziskových organizacích a v neposlední řadě i ve strukturách Evropské unie. Koncepce programu zohledňuje vývojové tendence v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy, které kladou důraz na zvýšení její efektivnosti a vzrůstající roli e-governmentu při výkonu správních činností a rovněž trendy v oblasti regionálního rozvoje, zejména v programování a implementaci operačních programů.

Mimo odborné znalosti klade studijní program důraz i na praktické schopnosti studujících vzhledem k jejich budoucímu uplatnění. Z tohoto hlediska patří mezi cíle studijního programu příprava odborníků schopných bezprostředního nástupu do praxe v pozicích vyžadující magisterské vzdělání ve veřejné správě, regionální samosprávě a na různé ekonomicko-manažerské pozice. Důraz na praktické uplatnění absolventů prostupuje celým studiem, a to jak výukou teoretických předmětů, kde je mimo vysoké odbornosti kladen důraz na spojení předkládaných poznatků s praxí, tak zejména praktickou částí výuky. Většina přednášek je doprovázena semináři, či cvičeními, kde mají studující možnost bezprostředně aplikovat získané poznatky na praktické problémy. V seminářích a cvičeních přitom často vyučují odborníci z praxe, schopní reflektovat skutečné potřeby a výzvy, s nimiž se budoucí absolventi mohou setkat při výkonu budoucího zaměstnání. Značná část studia je, v souladu s požadavky kladenými zákonem na profesní typy studijních programů, též věnována odborné praxi studujících na různých pracovištích ve sféry veřejné správy a regionálního rozvoje.

 

Profilové předměty

  • Management obcí, měst a regionů
  • Regionální struktury ČR a Evropy
  • Teorie regionálního rozvoje a regionální politika
  • Teorie veřejné správy 
  • Regionální rozvoj a regionální politika
  • Regionální a municipální ekonomika
  • Veřejná ekonomika
  • E-Government

Uplatnění

Cílem předmětného studijního programu je vybavit absolventy systémovými znalostmi a praktickými dovednostmi pro plnění úkolů v oblasti regionálního rozvoje – jeho managementu, plánování a řízení, a to jak na úrovni orgánů státní správy a samosprávy, tak i v oblasti dalších aktérů regionálního rozvoje např. v regionálních rozvojových agenturách, úřadech regionálních rad regionů soudržnosti apod., a to jako analytik, manažer, konzultant či znalec. 

Absolventi budou schopni provádět kvantitativní a kvalitativní analýzu ekonomických a regionalistických dat a informací z veřejné správy, plánovat, vést a řídit regionální rozvoj, resp. rozvoj měst a regionů a identifikovat jejich rozvojový potenciál, uplatnit principy regionálního rozvoje v politice státní správy a samosprávy a uplatnit znalosti aktuálních manažerských přístupů.

Studijní plány

Další informace

Navazující magisterské studium
Bc.Ing.
magisterské studium