section

Regionální rozvoj a veřejná správa

Bc.Ing.
Bakalářské studium
název programu:  Regionální rozvoj a veřejná správa
titul:Bc.
jazyk:česky
vzdělávací oblast:Ekonomické obory
fakulta:Fakulta právních a správních studií
Praha: prezenční studium, kombinované studium
Most: prezenční studium, kombinované studium
on-line přihláška

Cílem programu je připravit odborně a profesně kvalifikovaného absolventa, který nalezne uplatnění především na středních i vyšších pracovních pozicích ve státní správě, centrální i územní, a územní samosprávě i v podnikatelské sféře, v poradenských a neziskových organizacích a v neposlední řadě i v mezinárodních organizacích a orgánech EU.

Program je koncipován takovým způsobem, aby poskytl absolventům dostatečně rozsáhlé znalosti z oblasti managementu, ekonomie, regionálního rozvoje, veřejných financí, základů práva a správního práva.

Hlavním cílem programu je vybavit absolventy potřebnými dovednostmi pro potřeby aplikační praxe. Proto je hlavní pozornost věnována důležitým aplikačním předmětům a není vyučována matematika. V předmětech jsou pasáže metodické povahy, nikoliv matematické. Důraz je kladen na provázanost s praxí.

Absolvent bude schopen se dobře orientovat v regionálně rozvojové a správní problematice, bude schopen využívat získaných znalostí při výkonu příslušných správních činností a v regionálním rozvoji. Bude schopen využívat znalostí z oblasti správního práva a regionálního rozvoje při posuzování a řešení konkrétních případů. Absolvent programu je schopen samostatného kvalifikovaného výkonu všech základních činností v institucích státní správy a samosprávy a v orgánech EU a v soukromém sektoru, v podnikatelské sféře.
 

Profilové předměty

  • Management obcí, měst a regionů
  • Správní právo
  • Regionální rozvoj a regionální politika
  • Veřejné finance
  • Socioekonomická a správní geografie
  • Regionální a municipální ekonomika

Uplatnění

Absolventi naleznou uplatnění na středních a vyšších pozicích ve státních orgánech (ministerstva, různé instituce ústředních správních orgánů) a územní samosprávě (orgány obcí a krajů). Uplatní se rovněž v dalších institucích a organizacích působících ve veřejném sektoru. Absolventi se skvěle uplatní v podnikatelské sféře, v soukromém sektoru, na pozicích, na nichž je podstatnou náplní komunikace s institucemi veřejné správy a příprava podkladů a dokumentů pro čerpání dotací a příspěvků ze státního rozpočtu a z EU aj. Rovněž se mohou výborně uplatnit v poradenské sféře.

Předností absolventů bude schopnost rozumět regionálním analýzám, rozvojovým a strategickým dokumentům a s nimi pracovat. Výhodou bude znalost i právních oborů, která se může uplatnit při řízení institucí veřejné správy a ekonomických subjektů.

Studijní plány

Další informace

Bakalářské studium
Bc.Ing.
bakalářské studium