section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA     

vědecký časopis / scientific journal

 

Forenzní vědy, právo, kriminalistika

KE STAŽENÍ / DOWNLOAD

2017   PDF1/2017, 1.6 MB   PDF2/2017, 4 MB

2016   PDF1/2016, 1.2 MB

 

VYDAVATEL / PUBLISHER:

Vysoká škola finanční a správní, a.s., (University of Finance and Administration)

Milan Kašík – ředitel redakcí / Managing editor

 

REDAKCE/ EDITORIAL STAFF

e-mail: jméno.příjmení@vsfs.cz

internet: https://www.vsfs.cz

VŠFS, Estonská 500, 101 00 Praha 10

 

Eduard Bruna – šéfredaktor / Editor in Chief

Viktor Porada – zástupce šéfredaktora a výkonný redaktor / Deputy Editor in Chief and Executive Editor

Jiří Straus – vědecký redaktor / Scientific Editor

Petr Mach – vydavatelský redaktor / Publishing Editor

Hana Víchová – tajemnice / Secretary (hana.vichova@vsfs.cz; tel.: +420 210 088 813)

 

REDAKČNÍ VĚDECKÁ RADA / EDITORIAL SCIENTIFIC BOARD:

předsedkyně / Chairman:

Bohuslava Šenkýřová – Vysoká škola finanční a správní

místopředseda / Vice-Chairman:

Eduard Bruna – Vysoká škola finanční a správní

 

členové / Members:

Eduard Bruna – Vysoká škola finanční a správní (eduard.bruna@mail.vsfs.cz)

Jan Chmelík – Vysoká škola finanční a správní (jan.chmelik@mail.vsfs.cz)

Jaroslav Ivor – Paneúropska vysoká škola, Bratislava (dekan.fp@paneurouni.com)

Martin Janků – Vysoká škola finanční a správní (28295@mail.vsfs.cz)

Jiří Jelínek – Právnická fakulta UK Praha (jelinek@prf.cuni.cz)

Pavel Nečas – Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (pavel.necas@vsbm.sk)

Karel Klíma – Metropolitní univerzita Praha (karel.klima@mup.cz)

Leoš Klimt – EQUITA Consulting (klimt@equita.cz)

Leszek Korzienowski – European Association of Security (lfk@pp.com.pl)

Karel Marek – Vysoká škola finanční a správní (k.marek@centrum.cz)

Vladimír R. Matas – Universität Heidelberg (matas@ari.uni-heidelberg.de)

Pavel Mates – Vysoká škola finanční a správní (pmates@mail.vsfs.cz)

Viktor Porada – Vysoká škola finanční a správní (viktor.porada@mail.vsfs.cz)

Zdeněk Sadílek – Vysoká škola finanční a správní (31004@mail.vsfs.cz)

Miloš Sokol – Ústřední vojenská nemocnice Praha-Střešovice (milos.sokol@uvn.cz)

Jiří Straus – Vysoká škola finanční a správní (straus@mail.vsfs.cz)

Aleš Vémola – Ústav soudního inženýrství VUT, Brno (ales.vemola@usi.vutbr.cz

Margerita Vysokajová – Vysoká škola finanční a správní (30587@mail.vsfs.cz)

Vladimír Zoubek – Vysoká škola finanční a správní (vladimir@zoubkovi.net)

 

Přebírání materiálů je povoleno s prokazatelným souhlasem autora a vydavatele.

Taking over materials is permitted only with demonstrable author's and publisher's agreement.

Za jazykovou správnost příspěvku zodpovídá autor. Příspěvky nejsou redigovány.

Author is responsible for correctness of language. Articles are not edited.

Časopis je zařazen do seznamu publikací o bezpečnosti European Association for Security.

 

Prepress: Česká digitální tiskárna s. r.o. (e-mail: info@ceskadigitalnitiskarna.cz)

Tisk: Česká digitální tiskárna s. r.o.

Evidenční číslo: MK ČR E 22509

ISSN: ISSN 2533-4387

ISSN elektronické verze: ISSN 2533-4395 (www.vsfs.cz/pravo)

Periodicita: 2x ročně

Distribuce: Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Ročník I, číslo 1

Vyšlo: 30. 09. 2016

 

POKYNY PRO AUTORY

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA,

recenzovaný vědecký časopis, se zaměřením na právní vědu a praxi, kriminalistiku, vybrané forenzní disciplíny a bezpečnostní vědy. Jeho posláním je zveřejňovat výsledky vědecké, odborné a vědeckovýzkumné práce v uvedených oborech. V časopise budou uveřejňovány původní, aktuální a zajímavá témata, odrážející stav bádání v těchto oblastech vědy a praxe, splňující metodologické a normativní zásady vědeckých a odborných příspěvků, které mohou být předkládány v ČJ, SJ, AJ, RJ ve standardní struktuře. Vydavatel tím otevírá prostor k prezentování výsledků teoretické a výzkumné práce širokému okruhu domácích i zahraničních autorů.

Téma a obsah příspěvků posuzuje redakční rada a o jejich konečném zařazení rozhoduje šéfredaktor. Statě jsou uveřejněny výhradně na základě výsledků nezávislého recenzního řízení, přičemž do konečné verze statí jsou připomínky recenzentů zapracovány.

Autor předložením příspěvku vydavateli bezplatně poskytuje právo k jejich publikování v tištěné i elektronické podobě. Zároveň stvrzuje, že příspěvek vytvořil vlastní tvůrčí činností, neexistují k němu autorská práva třetích osob. Otisk povolen s písemným souhlasem vydavatele a při zachování autorských práv. Za původnost a pravdivost článků odpovídá autor.

Informace autorům

Rozsah příspěvku: 10 – 15 normostran včetně příloh.

Úprava textu:
Příspěvek standardně členěný s úvodem, závěrem a literaturou, strany nečíslovat

Formát textu: doc., docx.

Typ písma: Times New Roman

Řádkování: jednoduché

Okraje: 2,5 cm

Zarovnání textu příspěvku: do bloku

Poznámky pod čárou: velikost 10, zarovnání vlevo, řádkování jednoduché

Označení tabulek, grafů, obrázků:
Tab. číslo Název tabulky – popis nad tabulkou, zarovnání vlevo
Graf. číslo Název grafu – popis pod grafem, zarovnání na střed
Obr. číslo Název obrázku – popis pod obrázkem, zarovnání na střed

Název příspěvku: velikost 14, tučné, zarovnání na střed

Jméno a příjmení autora (autorů): bez titulů, velikost 12, tučné, zarovnání na střed

Abstrakt: velikost 12, normál, rozsah max. 10 řádků

Klíčová slova: max. 8

Text příspěvku: velikost 12, normál, odstavce začínat tabulátorem

Nadpisy jednotlivých částí: velikost písma 12, tučné, psát od levého okraje. Od prvního řádku oddělit prázdním řádkem.

V závěru přípěvku uvést kontaktní adresu: jméno a příjmení autora (autorů) včetně titulů, vědecko-pedagogických hodností, názvu a adresy pracoviště, e-mailové adresy

Citovaní dle normy ČSN ISO 690: 2011

V příspěvku doporučujeme citovat formou průběžných poznámek, nebo formou jméno-datum (harvardský systém). V případě průběžných poznámek na bibliografické citace odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo musíme odlišit od vlastního textu použitím horního indexu. Seznam bibliografických odkazů je řazen podle abecedy a musí obsahovat všechny povinné součásti.

Poznámky pod čarou vždy vkládat pomocí funkce: Vložit – poznámku pod čarou.

Harvardský systém

V příspěvku lze rovněž citovat formou jméno a datum (harvardský systém). Odkaz na zdroj v textu: (Příjmení autora rok, příp. strana) - (Novák 2001), (Novák 2001, s. 11). Je-li jméno autora uvedeno přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu: (2001, s. 31). V případě, že dva nebo více informačních pramenů jednoho autora má stejný rok, odlišují se malými písmeny, které následují za rokem: (Novák 2004a, s. 120). Seznam bibliografických odkazů je řazen podle abecedy.

Pokyny najdete na webové stránce www.vsfs.cz/pravo

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Unported License

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha, 2016