section

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA     

vědecký časopis / scientific journal

 

Forenzní vědy, právo, kriminalistika

KE STAŽENÍ / DOWNLOAD

Archiv / Archive

O časopise / About the journal

Vydavatel / Publisher

Vysoká škola finanční a správní, a.s. / University of Finance and Administration

Redakce / Editorial staff

internet: https://www.vsfs.cz/kriminalistika

VŠFS, Estonská 500, 101 00 Praha 10

Jiří Straus - šéfredaktor / Editor in Chief

Zdeněk Sadílek – výkonný redaktor / Executive Editor (31004@mail.vsfs.cz)

Kateřina Franců – tajemnice redakce / Secretary of Editorial Staff (katerina.francu@vsfs.cz, tel. +420 210 088 731)

 

Časopis je zařazen do databází ASPI a CEEOL - Central and Eastern European Online Library.

Journal is included in ASPI and CEEOL databases.

Redakční rady / Editorial boards

Výkonná rada redakce / Executive Board

Eduard Bruna, Jiří Straus, Zdeněk Sadílek, Emil Šenkýř
 

Redakční vědecká rada / Editorial Scientific Board

předsedkyně / Chairperson:
Bohuslava Šenkýřová – Vysoká škola finanční a správní
 

Členové / Members:
Eduard Bruna
– Vysoka škola finanční a správní (eduard.bruna@mail.vsfs.cz)
Jan Chmelík – Vysoká škola finanční a správní (jan.chmelik@mail.vsfs.cz)
Jaroslav Ivor – Panevropská vysoká škola, Bratislava (dekan.fp@paneurouni.com)
Jiří Jelínek – Právnická fakulta UK Praha (jelinek@prf.cuni.cz)
Karel Klíma – Metropolitní univerzita Praha (karel.klima@mup.cz)
Leoš Klimt – EQUITA Consulting (klimt@equita.cz)
Leszek Korzienowski – European Association of Security (lfk@pp.com.pl)
Bronislav Kováčik – Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (bronislav.kovacik@umb.sk)
Vladimír R. Matas – Universität Heidelberg (matas@ari.uni-heidelberg.de)
Pavel Mates – Vysoká škola finanční a správní (pmates@mail.vsfs.cz)
Marián Mesároš – Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, Košice (vsbm@vsbm.sk)
Zdeněk Sadílek – Vysoká škola finanční a správní (31004@mail.vsfs.cz)
Miloš Sokol – Ústřední vojenská nemocnice Praha-Střešovice (milos.sokol@uvn.cz)
Lubomyr Ivanovych Sopilnyk – Lviv University of Business and Law (sopilnyk01@gmail.com)
Jiří Straus – Vysoká škola finanční a správní (straus@mail.vsfs.cz)
Aleš Vémola – Ústav soudního inženýrství VUT, Brno (ales.vemola@usi.vutbr.cz
Margerita Vysokajová – Vysoká škola finanční a správní (30587@mail.vsfs.cz)
Vladimír Zoubek – Vysoká škola finanční a správní (vladimir@zoubkovi.net)

 

Přebírání materiálů je povoleno s prokazatelným souhlasem autora a vydavatele.
Taking over materials is permitted only with demonstrable author's and publisher's agreement.

Za jazykovou správnost příspěvku zodpovídá autor. Příspěvky nejsou redigovány.
Author is responsible for correctness of language. Articles are not edited.
Časopis je zařazen do seznamu publikací o bezpečnosti European Association for Security.

 

Přípravy před tiskem / Prepress Radix s.r.o. (e-mail: radixas@seznam.cz)
Tisk / Print Česká digitální tiskárna s.r.o. (e-mail: info@ceskadigitalnitiskarna.cz)
Evidenční číslo / Evidence number MK ČR E 22509
ISSN / ISSN ISSN 2533-4387
ISSN elektronické verze /
ISSN of the electronic version
ISSN 2533-4395 (www.vsfs.cz/pravo)
Periodicita / Periodicity 2x ročně / 2 issues per year
Distribuce / Distribution Vysoká škola finanční a správní, a.s.

 

POKYNY PRO AUTORY

FORENZNÍ VĚDY, PRÁVO, KRIMINALISTIKA,

recenzovaný vědecký časopis, se zaměřením na právní vědu a praxi, kriminalistiku, vybrané forenzní disciplíny a bezpečnostní vědy. Jeho posláním je zveřejňovat výsledky vědecké, odborné a vědeckovýzkumné práce v uvedených oborech. V časopise budou uveřejňovány původní, aktuální a zajímavá témata, odrážející stav bádání v těchto oblastech vědy a praxe, splňující metodologické a normativní zásady vědeckých a odborných příspěvků, které mohou být předkládány v ČJ, SJ, AJ ve standardní struktuře. Vydavatel tím otevírá prostor k prezentování výsledků teoretické a výzkumné práce širokému okruhu domácích i zahraničních autorů.

Téma a obsah příspěvků posuzuje redakční rada a o jejich konečném zařazení rozhoduje šéfredaktor. Statě jsou uveřejněny výhradně na základě výsledků nezávislého recenzního řízení, přičemž do konečné verze statí jsou připomínky recenzentů zapracovány.

Autor předložením příspěvku vydavateli bezplatně poskytuje právo k jejich publikování v tištěné i elektronické podobě. Zároveň stvrzuje, že příspěvek vytvořil vlastní tvůrčí činností, neexistují k němu autorská práva třetích osob. Otisk povolen s písemným souhlasem vydavatele a při zachování autorských práv. Za původnost a pravdivost článků odpovídá autor.

Informace autorům

Rozsah příspěvku: 10 – 15 normostran včetně příloh.

Úprava textu:
Příspěvek standardně členěný s úvodem, závěrem a literaturou, strany nečíslovat

Formát textu: doc., docx.

Typ písma: Times New Roman

Řádkování: jednoduché

Okraje: 2,5 cm

Zarovnání textu příspěvku: do bloku

Poznámky pod čárou: velikost 10, zarovnání vlevo, řádkování jednoduché

Označení tabulek, grafů, obrázků:
Tab. číslo Název tabulky – popis nad tabulkou, zarovnání vlevo
Graf. číslo Název grafu – popis pod grafem, zarovnání na střed
Obr. číslo Název obrázku – popis pod obrázkem, zarovnání na střed

Název příspěvku: velikost 14, tučné, zarovnání na střed

Jméno a příjmení autora (autorů): bez titulů ,velikost 12, tučné, zarovnání na střed

Abstrakt: velikost 12, normál, rozsah max. 10 řádků

Klíčová slova: max. 8

Text příspěvku: velikost 12, normál, odstavce začínat tabulátorem

Nadpisy jednotlivých částí: velikost písma 12, tučné, psát od levého okraje. Od prvního řádku oddělit prázdním řádkem.

V závěru přípěvku uvést kontaktní adresu: jméno a příjmení autora (autorů) včetně titulů, vědecko-pedagogických hodností, názvu a adresy pracoviště, e-mailové adresy

Citovaní dle normy ČSN ISO 690: 2011

V příspěvku doporučujeme citovat formou průběžných poznámek, nebo formou jméno-datum (harvardský systém). V případě průběžných poznámek na bibliografické citace odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo musíme odlišit od vlastního textu použitím horního indexu. Seznam bibliografických odkazů je řazen podle abecedy a musí obsahovat všechny povinné součásti.

Poznámky pod čarou vždy vkládat pomocí funkce: Vložit – poznámku pod čarou.

V příspěvku lze rovněž citovat formou jméno a datum (harvardský systém). Odkaz na zdroj v textu: (Příjmení autora rok, příp. strana) - (Novák 2001), (Novák 2001, s. 11). Je-li jméno autora uvedeno přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu: (2001, s. 31). V případě, že dva nebo více informačních pramenů jednoho autora má stejný rok, odlišují se malými písmeny, které následují za rokem: (Novák 2004a, s. 120). Seznam bibliografických odkazů je řazen podle abecedy.

Pokyny najdete na webové stránce www.vsfs.cz/pravo

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Unported License

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR