section

Pokyny pro autory

Je nutno dodržet, jinak nebude příspěvek akceptován.

 

Typ písma: Times New Roman, velikost písma 12 (není-li uvedeno jinak), zarovnání do bloku, na konec vždy 1 volný řádek, řádkování 1,5.

Název příspěvku: velikost písma 16, zarovnat na střed, tučně, podle vzoru (viz šablonu).

Pod název příspěvku: jméno a příjmení autora bez titulů, zarovnat na střed, velikost písma 14.  

Abstrakt: : obsahuje stručné nastínění řešeného problému a cíle příspěvku, včetně dosažených výsledků (nekopírujte do Abstraktu odstavce z Úvodu) – cca 10 řádků, 

Klíčová slova: 4 – 6 slov nebo slovních spojení.

JEL klasifikace viz https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php.

Názvy jednotlivých kapitol příspěvku: tučně, číslování kapitol 1, 2, 3, podkapitoly 1.1, 1.2… maximálně dvě úrovně.

Tabulky: tabulky uvádějte podle vzoru v šabloně, nikoli v jiné podobě.

Názvy tabulek a obrázků: podle vzoru v šabloně. Pod tabulkou nebo obrázkem uvést zdroj, a to v přesné, dohledatelné podobě.

Citace a odkazy na literaturu v textu harvardským stylem (Příjmení, rok).

Poznámky pod čarou běžným způsobem, viz vzor.

Zvýraznění textu: pokud je nezbytně nutné, užijte zvýraznění textu tučným písmem.

Případná dedikace: odkaz na výzkumný projekt, finanční podporu apod.

Seznam použité literatury: abecedně řazený seznam referencí (bez rozlišení typu), citovat dle normy ČSN ISO 690 (doporučuje se využít citačního manažeru Citace.com)

Adresa autora: jméno a příjmení s tituly, název a adresa pracoviště (příp. jiná kontaktní adresa), e-mailový kontakt.

Stránkování: dole uprostřed.

Odrážky a číslování: odrážky užívejte v podobě pomlčky (-), číslování 1.

Rozsah příspěvku: cca 5-10 stran.

Formát: doc nebo docx.

Příspěvek lze zaslat v české, slovenské nebo anglické verzi.

V příspěvku nepoužívejte dělení slov, pevné mezery, konce řádků, konce stran, oddíly, automatické číslování kapitol, obrázků, grafů, tabulek a podobně.

Od každého autora (spoluautora) bude akceptován pouze jeden příspěvek.

Příspěvky budou recenzovány.

Příspěvky nebudou procházet jazykovou úpravou, za jejich správnost odpovídají autoři.

V „Úvodu“ musí být explicitně uvedeno: Cílem příspěvku je ...

V „Závěru“ musí být vyhodnocení cílů, stanovených v Úvodu.

„Literatura“ obsahuje pouze položky, uvedené (citované) v textu příspěvku.

Ke stažení