section

Loga projektu

Průběh realizace projektu

Projekt e-learningu měl za cíl systematickou tvorbu a výuku e-learningových kurzů (distančních studijních opor), inovaci obsahu a metodiky výuky s pomocí multimediálních a komunikačních technologií a rozšíření přístupu ke vzdělání pro studenty se zvláštními vzdělávacími potřebami. Byl určen prioritně pro kombinované bakalářské a magisterské studium v prakticky zaměřených oborech řízení podniku, finančních služeb, marketingové komunikace, aplikované informatiky a veřejné správy. Projekt usiloval o propojení vzdělávání s ekonomickou praxí, školní výuky s aplikovaným výzkumem a klasického vysokoškolského studia s programy dalšího vzdělávání dospělých. E-learning dále zvyšuje soustavnost přípravy studentů na výuku a širší zodpovědnost studentů i pedagogů za vzdělávací proces.

Realizace projektu probíhala v souladu s jeho schváleným harmonogramem, s tím, že při realizaci jsme jej rozdělili na etapy. Z praktických důvodů jsme přípravu distančních studijních opor rozdělili do 2 vln. Během 1. vlny bylo zpracováno 9 distančních studijních opor a ve 2. vlně 18 distančních studijních opor, které byly postupně implementovány do výuky v kombinované formě studia na VŠFS.
Krok jedna byl výběr předmětů, pro které byly zpracovány distanční studijní opory. Výběru předmětů, pro které byly připraveny distanční studijní opory, byla věnována velká pozornost na úrovni nejvyššího managementu školy a zejména na úrovni vedoucích kateder.

Kritéria výběru předmětů byla:

  • perspektivnost předmětu v dlouhodobém výhledu
  • počet studentů
  • doporučení vedoucího katedry
  • personální zajištění role autora distanční studijní opory
  • způsob zakončení, počet kreditů

Počet předmětů a jejich zařazení do obou vln bylo dáno zejména stupněm připravenosti jejich autorů.
Příprava autorů distančních studijních opor a později tutorů byla výrazně náročnější, než byl původní předpoklad. Řešili jsme ji průběžným systematickým školením (Úvodní kurz do distančního vzdělávání, Didaktický kurz, Technický kurz 1, Technický kurz 2) a rozšířením týmu metodiků pro 2. vlnu a to až do konce realizace projektu. Vytvořili jsme tak dostatečnou kapacitu pro individuální konzultace podporu tutorů v průběhu zavádění distančních studijních opor do výuky.

Velkou pozornost jsme věnovali informování studentů o smyslu distančních studijních skupin při zkvalitňování kombinované formy studia. Hlavními nástroji byly:

  • Průvodce distančním studiem na VŠFS, aktualizovaný pro každý akademický rok
  • informační leták
  • úvodní dopis tutorů.

Na mailové dotazy jednotlivých studentů odpovídali primárně jejich tutoři, dále metodici a e-technik.
Celému procesu výrazně pomohla možnost realizovat tutoriály, školení a individuální konzultace v moderní multimediální učebně projektu.

Výstupy projektu

V průběhu realizace projektu vzniklo 28 distančních studijních opor (z toho 27 podporuje kombinované studium na VŠFS a 1 práci autorů a tutorů):

1. Aplikační software 1
2. Aplikační software 2
3. Bakalářský seminář
4. Bankovnictví
5. Databázové systémy
6. Diplomový seminář
7. Ekonomické aplikace teorie her
8. Euroregiony
9. Finanční analýza podniku
10. Oceňování podniku
11. Podnikové finance A1
12. Podpora prodeje
13. Programování v jazyce C
14. Řízení vztahů se zákazníky
15. Sociologie B2
16. Současné teorie finančních služeb
17. Soudobé finanční trhy
18. Teorie her pro manažery
19. Účetnictví B
20. Veřejné politiky
21. Vývoj ekonomických teorií
22. Vývoj médií
23. Základy evropského práva
24. Zdroje financování podniku
25. Základy politologie
26. Základy práva
27. Základy statistických metod
28. Tvorba distanční studijní opory

Informace o realizaci projektu podá:

Mgr. Lenka Omelková
210 088 898  lenka.omelkova@vsfs.cz 

 

Praha a EU: Investujeme do Vaší budoucnosti
Evropský sociální fond