section

II. Vzdělávací blok: Rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji

Pro naši budoucnost budou mít neoddiskutovatelnou roli lidské zdroje a jejich rozvoj. Vstupujeme do éry společnosti vědění, kde se vzdělávání a jeho funkční provázanosti s výzkumem, vývojem a inovacemi stává prvořadou podmínkou konkurenceschopnosti. Je žádoucí vytvořit takové prostředí, kde je nejrozumnější individuální volbou učit se, investovat do svých schopností, být tvořivý a snažit se využít dostupného vědění k tvorbě svého i společenského bohatství. Jde o celkové společenské klima a prostředí, které doslova vtahuje občany všech generací, profesí a kvalifikací znovu a znovu do vzdělávání. Vytváří dostatečný počet relevantních a rozmanitých vzdělávacích nabídek a motivuje občany, aby je využili. Dbá o rovný a spravedlivý přístup všech. Součástí bloku je modul věnovaný právům a povinnostem zaměstnavatelů a zaměstnanců různých typů organizací.

VB je složen z MS Word 5 vzdělávacích modulů, 43 kB

Rozsah přímé výuky celkem: 24 hodin

Gestor: Doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Ph.D.