section

Přijímací řízení – zahájení studia od ZS AR 2022/2023

Informace o přijímacím řízení do doktorského studia podává Informační centrum v Praze a Studijní oddělení VŠFS (hana.senkyrova@vsfs.cz).

Studijní program: Finance

Maximální počet přijatých studentů: 10

Studium bude probíhat v Praze v českém jazyce.

Přihlášení ke studiu:

 1. podepsaný stručný odborný životopis včetně dalšího vzdělávání a zahraničních stáží a studijních pobytů

 2. doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání v magisterském nebo navazujícím magisterském studiu (notářsky ověřenou kopii diplomu a závěrečného vysvědčení nebo dodatku k diplomu). Absolventi VŠFS ověřené doklady mít nemusí. Uchazeči, kteří do uzávěrky přihlášek nebudou mít tyto doklady ještě vydány, je zašlou bezprostředně po jejich získání, nejpozději však tři dny před zápisem ke studiu. Studující v zahraničí předloží nostrifikaci diplomu a dodatku k diplomu (pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak)

 3. téma obhájené diplomové práce a její stručné teze v rozsahu 2 stran

 4. seznam vlastních publikovaných odborných prací; případně prohlášení, že uchazeč doposud nepublikoval

 5. odborné pojednání se zaměřením, alespoň částečně souvisejícím s tématem budoucí disertační práce, včetně literatury použité v tomto pojednání, v rozsahu cca 5 stran A4 (řádkování 1, velikost písma 12)

 6. návrh struktury zamýšlené disertační práce včetně předběžného seznamu domácí a zahraniční literatury, relevantní k tématu disertační práce;

 7. doklad o zaplacení administrativního poplatku za přijímací řízení

Veškeré dokumenty k přijímacímu řízení dodá uchazeč ve vytištěné a v elektronické podobě.

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce.

Naléhavě doporučujeme všem uchazečům o studium konzultovat výběr tématu disertační práce se školitelem!!!

Seznam témat disertačních prací a jejich školitelů je zveřejněn v “Základních informacích o doktorském studiu”

 

 

Uzávěrka přihlášek

do  31. 7. 2022


Termíny přijímací zkoušky:

Uchazeč o studium bude písemně pozván na přijímací zkoušku, která proběhne v září.

Přijímací zkouška:

Přijímací komisionální zkouška má 2 části:

 1. Odbornou, která probíhá formou rozpravy nad odborným pojednáním, které je součástí přihlášky.
 2. Z anglického jazyka (ve výjimečných případech z jiného cizího jazyka):
 • Četba odborného obecně ekonomického textu (15 -20 řádek), sumarizace, obsah, překlad do češtiny.
 • Rozprava na téma odborné specializace uchazeče a jeho studijních záměrů.

Jazykové komunikační dovednosti se předpokládají alespoň na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky se znalostí obecné ekonomické terminologie.

Přijímací zkouška z jiného cizího jazyka je podmíněna zaměřením disertační práce. Uchazeč zašle žádost s odůvodněním prorektorovi pro výzkum a vývoj doc. Mgr. Ondřeji Roubalovi, Ph.D., ondrej.roubal@vsfs.cz.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky se hodnotí stupni:
1 - výborně,
2 - velmi dobře,
3 - dobře,
4 - nevyhověl.

Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm „4 - nevyhověl,“ pak u přijímací zkoušky neprospěl.

Písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k doktorskému studiu bude každému uchazeči odesláno nejpozději do 14 dnů po datu konání i případného náhradního termínu přijímací zkoušky. Přijatí uchazeči obdrží pokyny pro zápis a zahájení studia.

Informaci o výsledcích přijímacího řízení 2020/2021 naleznete zde:

PDF Vyhodnocení přijímacího řízení do DS pro AR 2020-21, 258 kB

Poplatek za přijímací řízení:

1000,- Kč při podání přihlášky (úhrada bezhotovostně složenkou – typ A, na účet VŠFS nebo v hotovosti v pokladně VŠFS při podání přihlášky - do zahájení přijímacího řízení).
Číslo účtu: 177659927/0300 ČSOB Praha 1
Variabilní symbol: 8135 nebo UČO (univerzitní číslo osoby, bylo-li přiděleno)
Konstantní symbol pro složenku: 0309
Konstantní symbol pro banku: 0308
Specifický symbol: 201603
Údaje pro platbu ze zahraničí: IBAN CZ23 0300 0000 0001 7765 9927, BIC CEKO CZ PP

Do poznámky o platbě prosím uveďte své jméno a příjmení.