section

 

ACTA VŠFS

Economic Studies and Analyses / Ekonomické studie a analýzy

reviewed scientific journal established in 2007
vědecký recenzovaný časopis založený v roce 2007

 

ACTA

About the journal / O časopise

Publisher / Vydavatel

University of Finance and Administration
Vysoká škola finanční a správní, a.s.

Estonská 500, 101 00 Praha 10

IČ: 04274644

The journal is indexed in these databases: CEEOL, DOAJ, EBSCO, Elektronische Zeitschriftbibliothek, ERIH PLUS, Index Copernicus, RePEc.

Časopis je indexován v těchto databázích: CEEOL, DOAJ, EBSCO, Elektronische Zeitschriftbibliothek, ERIH PLUS, Index Copernicus, RePEc.

Editorial staff / Redakce

article submission / zasílání příspěvků: acta@vsfs.cz

Petr Wawrosz – Editor in chief / šéfredaktor

Jan Mertl – Executive Editor / výkonný redaktor

Magdalena Šebková – Secretary / tajemnice

Archive / Archiv

Archiv / Archive

Executive Board / Výkonná rada redakce

Petr Budinský - Vysoká škola finanční a správní (University of Finance and Administration)
Eva Kostikov - Vysoká škola finanční a správní
Václav Kupec - Vysoká škola finanční a správní
Jan Mertl - Vysoká škola finanční a správní
Naděžda Petrů - Vysoká škola finanční a správní
Ondřej Roubal - Vysoká škola finanční a správní
Otakar Schlossberger - Vysoká škola finanční a správní
Andrea Tomášková - Vysoká škola finanční a správní
Radim Valenčík - Vysoká škola finanční a správní
Jaroslav Vostatek - Vysoká škola finanční a správní
Petr Wawrosz - Vysoká škola finanční a správní

Editorial Scientific Board / Redakční vědecká rada

Chairperson / Předseda:
Jan Frait (CZ) - Česká národní banka (Czech National Bank)

Vice-chairperson / Místopředsedkyně:
Bohuslava Šenkýřová (CZ) - Vysoká škola finanční a správní (University of Finance and Administration)

Members / Členové:
Felice Addeo (IT) - University of Salerno
John R. Anchor (UK) – University of Huddersfield
Ismail Onur Baycan (TR) - Anadolu University
Agnieszka Brelik (PL) – West Pomeranian University of Technology Szczecin
Karel Havlíček (CZ) - Vysoká škola finanční a správní (University of Finance and Administration)
Juraj Nemec (SK) – Masarykova univerzita Brno (Masaryk University Brno)
Alina Nuta (RO) – Danubius University Galati
Lucie Severová (CZ) - Česká zemědělská univerzita v Praze (Czech University of Life Sciences Prague)
Menbere Workie Tiruneh (SK) – Institute of Economics, Slovak Academy of Sciences

For Authors / Pro autory
Information about the course of the review procedure
Informace o průběhu recenzního řízení

Each original research article offered for publication in ACTA VŠFS is

first assessed in an editorial procedure. The state can be rejected

without a review procedure if it is within the editorial procedure

found not to meet the requirements of a professional text, in principle

does not meet the conditions set out in the guidelines for authors or does not fall within thematic focus of the journal. The executive editor has the right to recommend to the author to make changes before submitting the article for review.

If the article passes the evaluation in the executive board, it is then submitted for double-blind peer review. The article is given to at least two independent reviewers.

Anonymous reviews are passed on to authors with a request for comments and

incorporation of comments into the text. The executive editor decides about the inclusion of an article in a specific issue of a journal.

All submitted papers undergo an internal process of plagiarism check.


Každá původní odborná stať nabídnutá k publikaci v ACTA VŠFS je

nejprve posouzena v rámci redakčního řízení. Stať může být zamítnuta

bez recenzního řízení v případě, že v rámci redakčního řízení bylo

zjištěno, že nesplňuje požadavky kladené na odborný text, zásadně

nesplňuje podmínky stanovené v pokynech pro autory nebo nespadá do

tematického zaměření časopisu. Výkonný redaktor má právo doporučit

autorovi provedení změn ještě před předáním statě k recenznímu řízení.

V případě, že stať projde řízením ve výkonné radě redakce, je

postoupena k recenznímu řízení. Recenzní řízení je oboustranně

anonymní. Stať je předložena minimálně dvěma nezávislým recenzentům.

Anonymní recenzní posudky jsou předány autorům s žádostí o vyjádření a

zapracování připomínek do textu. O zařazení statě do konkrétního čísla časopisu

rozhoduje výkonný redaktor.

Všechny došlé články prochází interním procesem kontroly plagiátorství.

Objective and Mission / Cíl a poslání

ACTA VŠFS - Economic Studies and Analysis is peer-reviewed scientific

journal whose mission is to publish the results of scientific research work

in field of economics, beneficial for the development of theory and relevant to economic practice. It focuses mainly on the issues of private and public finance,

functioning of financial markets, theory and financing of businesses, human capital development and the social context of economic processes. As analytical, discussion or review scientific articles will be included original texts, not yet published, reflecting the state of research in these areas, meeting the methodological and formal principles of scientific papers. The publisher thus opens up space for the presentation of research results to a wide range of foreign and domestic authors and supports the research cooperation at an international level.

There is no fee for publishing the article in journal ACTA VŠFS.
ACTA VŠFS is Open Access Journal with full text available.


ACTA VŠFS – Ekonomické studie a analýzy je recenzovaný vědecký

časopis, jehož posláním je zveřejňovat výsledky vědeckovýzkumné práce

v ekonomických oborech přínosné pro rozvoj teorie a relevantní pro hospodářskou praxi.

Zaměřuje se zejména na problematiku soukromých i veřejných financí,

fungování finančních trhů, teorii a financování podniků, rozvoj lidského

kapitálu a sociální souvislosti ekonomických procesů.  Jako

analytické, diskusní nebo přehledové vědecké statě budou uveřejňovány

původní texty, dosud nepublikované, odrážející stav bádání v této

oblasti, splňující metodologické a formální zásady vědeckých

příspěvků. Vydavatel tím otevírá prostor k prezentování výsledků

výzkumu širokému okruhu zahraničních i domácích autorů a podporuje

výzkumnou spolupráci na mezinárodní úrovni.

Za uveřejnění článku v časopise ACTA VŠFS není vybírán žádný poplatek.
Časopis ACTA VŠFS splňuje pravidla Open Access a je volně dostupný v plném textu.

Code of Ethics / Etický kodex

PDF Code of Ethics ACTA, 135 kB

PDF Etický kodex časopisu ACTA, 137 kB

Guidelines for Authors / Pokyny pro autory

PDF Guidelines for Authors, 228 kB

PDF Pokyny pro autory, 245 kB

 

Publishing Partners / Publikační partneři

The Journal of Accounting and Management    

 

Prepress / Předtisková příprava Radix s.r.o.
Print / Tisk dům tisku s.r.o.
Evidence number / Evidenční číslo MK ČR–E 17745
ISSN / ISSN 1802-792X
e-ISSN / e-ISSN 1802-7946 (www.vsfs.cz/acta)
Periodicity / Periodicita 2 issues per year / 2 čísla ročně
Distribution / Distribuce University of Finance and Adminstration

 

The Author Retains Copyright and Publishes the Work Using a CC BY-NC-ND 4.0 license

Autor si ponechává autorská práva a publikuje dílo za použití licence Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 Mezinárodní (CC BY-NC-ND 4.0)

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR