section

ERASMUS+

    PDF Erasmus Charter 2021-2027, 196 kB

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Dvě třetiny prostředků z tohoto programu jsou určeny na stipendia více než 4 milionům osob za účelem studia, odborné přípravy, práce či dobrovolnické činnosti v zahraničí v období 2014–2020 (oproti 2,7 milionu v období 2007–2013). Pobyt v zahraničí může trvat od několika dnů až po jeden rok.

Mezinárodní spolupráce a internacionalizace patří mezi klíčové aktivity na VŠFS. Základní principy rozvoje této spolupráce se soustředí zejména na rozvoj v oblastech vzdělávání, mobilit studentů a mobilit pedagogů. Participace v programu Erasmus+ významně doplňuje další programy mezinárodní spolupráce, do kterých je VŠFS zapojena.

PDF VŠFS Erasmus Policy Statement 2021, 160 kB

Program Erasmus+

Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Do programu Erasmus+ se mohou zapojit české veřejné, státní a soukromé vysoké školy (VŠ) a také vyšší odborné školy (VOŠ), které vlastní Listinu programu Erasmus pro vysokoškolské vzdělávání ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), kterou Evropská komise opravňuje vysokoškolskou instituci k účasti v programu Erasmus+.

Hlavní aktivity programu Erasmus:

Pro studenty

Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské instituci

  • v délce 3-12 měsíců
  • realizace výhradně na základě platných meziinstitucionálních dohod mezi vysílající a přijímající vysokoškolskou institucí vlastnící ECHE

Praktická stáž v zahraničním podniku či organizaci

  • v délce 2-12 měsíců
  • realizace na základě trojstranné dohody mezi studentem, vysílající vysokoškolskou institucí a přijímající organizací, institucí, podnikem
  • nově také existuje možnost realizace absolventské stáže. Absolvenstkou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta.  

Více informací na: www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-studenty/

Pro zaměstnance

Výukové pobyty

  • v délce 2 dny až 2 měsíce (výuka v rozsahu min. 8 hodin za týden či kratší dobu pobytu)
  • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE

Tato aktivita umožňuje pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí nebo pracovníkům z podnikové sféry vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci. Mobilita zaměstnanců se může uskutečnit v jakémkoliv oboru/akademické disciplíně.

Školení 

  • v délce 2 dny až 2 měsíce
  • na partnerské vysokoškolské instituci vlastnící ECHE či jakékoliv veřejné nebo soukromé organizaci působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží

Tato aktivita podporuje profesní rozvoj pedagogických a nepedagogických pracovníků vysokých škol formou školení v zahraničí (s výjimkou konferencí), stínování zaměstnance na příslušném pracovišti/náslechů přednášek/odborného kurzu na partnerské vysokoškolské instituci nebo v jiné příslušné organizaci v zahraničí.

Více informací na: www.naerasmusplus.cz/cz/mobilita-osob-vysokoskolske-vzdelavani/pro-zamestnance/