Charakteristika centra pro ekonomické studie a analýzy

 

Vybudovat a rozvíjet plnohodnotné vysokoškolské pracoviště univerzitního typu s intenzivním výzkumem je jedna z hlavních vizí školy. Naplnění této vize je v centru pozornosti vedení školy a jejich akademických pracovníků. Zřízení výzkumného Centra pro ekonomické studie a analýzy v roce 2007 tak bylo logickým vyvrcholením úsilí manažerů a akademiků školy, kteří chtějí rozvíjet intenzivněji výzkum nejen v oblastech relevantních zaměření vzdělávací činnosti školy, ale i v oblastech aktuálních a potřebných z hlediska národohospodářské situace. Získání a úspěšná realizace řady výzkumných projektů je dokladem kvalitní vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblastech akreditovaných oborů VŠFS.

CESTA je začleněna do úseku prorektora pro výzkum a vývoj. CESTA se zaměřuje na dvě hlavní tematické oblasti: na finance a na socioekonomii, čemuž odpovídají i dvě sekce CESTA: sekce finanční a sekce sociální politiky. Pracovníci CESTA jsou obsáhle zapojeni do doktorského studia oboru Finance – jako vyučující a vedoucí doktorských prací. CESTA též pořádá vědecké semináře pro doktorandy i veřejnost.